Czym jest zasiłek stały i co warto o nim wiedzieć? Czy można otrzymywać świadczenia finansowe, legitymując się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Jaka jest skala takiej pomocy finansowej? Sprawdź!

Komu i na jakiej podstawie przyznawany jest zasiłek stały w 2023? Co warto wiedzieć o tym świadczeniu socjalnym? Kto może ubiegać się o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule! Zachęcamy do lektury!

Zasiłek stały – co to jest?

Zasiłek stały należy do świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pomoc społeczną. Jego celem jest pomoc osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy ze względu na wiek bądź legitymowanie się orzeczeniem o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności. Wysokość zasiłku stałego należy do tego samego typu świadczeń, co zasiłek okresowy czy celowy.

Ile wynosi kwota zasiłku stałego?

Kwota zasiłku stałego jest ustalana każdego roku. W 2021 roku maksymalna kwota świadczenia wynosiła 645 zł, a rok później maksymalna wartość zasiłku stałego wynosiła 719 zł. Rok 2023 nie przynosi zmian w tej kwestii i kwota, na jaką mogą liczyć wnioskujący nadal mieści się w przedziale od 30 do 719 złotych.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Specjalny zasiłek celowy, zasiłek stały i inne świadczenia są przyznawane określonym grupom. Reguluje je ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z jej treścią zasiłek stały przysługuje:

 • osobom pełnoletnim, które samotnie zarządzają gospodarstwem domowym i są niezdolne do pracy ze względu na wiek lub choroby, a przy tym ich dochód je niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletnim, którzy pozostają w rodzinie i są niezdolni do pracy pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.
Zobacz także  Zasiłek macierzyński – wszystko, co warto wiedzieć

Mówiąc najbardziej ogólnie, z zasiłku mogą skorzystać pełnoletnie osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub choroby, a przy tym prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie, gdzie dochody mieszczą się pomiędzy kryterium dochodowym. Warto zauważyć, że niezdolność ze względu na wiek dotyczy kobiet, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65. rok życia. Natomiast całkowita niezdolność do pracy dotyczy osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, grupę inwalidzką I lub II.

Zasiłek stały 2023. Kto nie skorzysta?

W niektórych przypadkach skorzystanie z zasiłku stałego jest niemożliwe. Osoba nie może ubiegać się o przyznanie świadczenia, jeśli korzysta:

 • z renty socjalnej;
 • ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • świadczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Świadczenie pieniężne – wysokość zasiłku 2023

Do pobierania zasiłku upoważnione są osoby, których dochody nie przekraczają odpowiedniego dla nich kryterium dochodowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 złotych, a jednocześnie jej maksymalna wartość wynosi 719 złotych.

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić, by otrzymać zasiłek stały?

Kluczową kwestią w przypadku przyznania zasiłku stałego jest kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania tego świadczenia. Osoby samotnie gospodarujące nie mogą przekroczyć miesięcznego dochodu 776 złotych. Natomiast osoby w rodzinie nie mogą zarabiać więcej niż 600 złotych w przeliczeniu na jednego domownika.

Kto wypłaca świadczenie pieniężne w 2023 roku?

Za wypłatę zasiłku stałego odpowiedzialne są jednostki administracyjne. Najczęściej przyznawaniem tego typu świadczeń zajmują się gminy lub urzędy miasta. Jest to dodatek finansowy niezależny od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak obliczyć dochód osoby ubiegającej się o zasiłek stały?

W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie zasiłku stałego, brane pod uwagę są jego przychody z miesiąca, który poprzedzał miesiąc złożenia wniosku. Należy pamiętać, że przy obliczaniu przychodów nie wlicza się niektórych świadczeń i dodatków pieniężnych. Należą do nich:

 • jednorazowe świadczenia socjalne;
 • specjalny zasiłek celowy i zasiłek celowy;
 • socjalna lub motywacyjna pomoc materialna przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej hektara przeliczeniowego, czyli 345 złotych;
 • świadczenia pieniężne przyznane opozycji antykomunistycznej;
 • świadczenia w naturze;
 • świadczenia wychowawcze, na przykład Program 500+;
 • świadczenia dla bezrobotnych;
 • nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów.
Zobacz także  Zasiłek wychowawczy – komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Co więcej, w przypadku obliczania miesięcznego dochodu należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Dochód obliczany do określenia kwoty zasiłku stałego jest równowartością sumy przychodów miesięcznych pomniejszonych o podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, a także składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Jak przyznawany jest zasiłek stały 2023?

Podstawą do przyznania zasiłku stałego jest złożenie wniosku osoby zainteresowanej do odpowiedniej placówki w miejscu zamieszkania. Warto wiedzieć, że dokumenty może złożyć również przedstawiciel ustawowy lub inna osoba zainteresowana bądź upoważniony. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Jego zadaniem jest ocena sytuacji finansowej, rodzinnej i osobistej, dzięki czemu może określić zakres pomocy.

Zasiłek stały przyznawany jest na początku każdego miesiąca kalendarzowego. Co więcej, może on być wypłacony już w miesiącu, w którym został złożony wniosek. Natomiast jeśli świadczenie zostało przyznane w trakcie trwania miesiąca, zasiłek zostanie przyznany za jego część i jest ustalony przez podział całkowitej kwoty zasiłku na liczbę dni kalendarzowych i pomnożenie jej przez okres, który obejmował zainteresowanego.

Regulacje dotyczące sposobu przyznawania zasiłku stałego są ustalone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Definiuje ona, które dochody, które wliczają się do miesięcznego kryterium dochodowego, na podstawie którego przyznawany jest zasiłek. Wszystkie aktualne informacje związane z podstawą prawną przyznawania zasiłku stałego znajdziesz na portalu gov.pl

Określenie dochodów przedsiębiorców

W jaki sposób określić dochody przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rolniczą działalność gospodarczą? Wbrew pozorom nie jest to bardzo skomplikowane. Warto jednak wiedzieć, że ustalenie dochodu jest zależne od formy opodatkowania konkretnej działalności. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność opodatkowaną tradycyjnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), dochód określa się na podstawie miesięcznego przychodu z działalności pomniejszonego o:

 • koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które określone są w świadczeniach opieki zdrowotnej i nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodu w danym miesiącu rozliczeniowym;
 • podatek określony w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zobacz także  Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje zasiłek na pogrzeb? Kwota zasiłku pogrzebowego

Natomiast obliczenie podatku polega na podzieleniu kwoty dochodu z danego roku kalendarzowego podzielonego przez liczbę miesięcy, w których płatnik prowadził działalność gospodarczą.

W przypadku osób, które zajmują się prowadzeniem rolniczej działalności gospodarczej miesięczny dochód ustala się na podstawie całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego. Przyjmuje się, że 1 hektar przeliczeniowy generuje dochód w wysokości 345 złotych miesięcznie, nie uwzględniając faktycznej dochodowości danego gospodarstwa.

Zasiłek stały 2023 jest bez wątpienia dodatkiem, który może wesprzeć domowy budżet i być wsparciem dla osób, które nie mogą podjąć pracy z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Warto więc wiedzieć, jak można go otrzymać, komu przysługuje i ile wynosi.

zasiłek stały