Komu jest przyznawany zasiłek rehabilitacyjny? Jak się o niego ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić? Poznaj różnice pomiędzy zasiłkiem chorobowym, wynagrodzeniem chorobowym a świadczeniem rehabilitacyjnym.

W określonych przypadkach osobom wymagającym pomocy i rekonwalescencji może zostać wypłacony zasiłek rehabilitacyjny. Na jakiej zasadzie funkcjonuje takie wsparcie? Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto jest płatnikiem składek, jak można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne i kto ma prawo do świadczenia tego typu, przeczytaj poniższy artykuł.

Zasiłek rehabilitacyjny – co to jest?

Świadczenie rehabilitacyjne może być pobierane przez określone osoby w celu pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Warto wiedzieć, że przysługuje ono na starych zasadach, więc jest wypłacane po wyczerpaniu zasiłku chorobowego.

Zasiłek rehabilitacyjny można określić mianem przedłużenia zasiłku chorobowego. Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, które jest spowodowane chorobą lub wypadkiem, a jego dotychczasowe leczenie nie przyniosło żadnych skutków i nadal pozostaje niezdolny do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Ważne, by dalsze leczenie bądź rehabilitacja dawały pozytywne rokowania na odzyskanie zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jak wnioskować o ten zasiłek?

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, należy wystąpić do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia należy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w formie formularza ZNp-7. Dostępny jest zarówno w internecie, jak i w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby wnioskodawca mógł otrzymać zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny, konieczne jest dołączenie przez niego zaświadczenia o stanie zdrowia na formularzu OL-9.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego na leczenie lub rehabilitację, możliwe jest złożenie wniosku do odpowiedniego oddziału ZUS. Konieczne jest również ubezpieczenie, z którego odprowadzane są składki chorobowe. Zasiłek rehabilitacyjny jest przyznawany po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego. Warto wiedzieć, że w przypadku choroby pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni, a od 34. dnia niezdolności do pracy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek chorobowy, który ma swój limit w wysokości maksymalnie 182 dni lub 270 dni. Dopiero po 182 dniach (w przypadku ciąży 270) możliwe jest otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego, przyznawane pod warunkiem że powrót do pracy nie jest możliwy, a rehabilitacja lub dalsze leczenie pozwala na powrót do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Co należy zrobić, aby uzyskać pozytywną decyzję ZUS? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek z orzeczeniem i potwierdzeniem od lekarzy. Prawo do zasiłku rehabilitacyjnego jest przyznawane na podstawie decyzji odpowiedniego oddziału ZUS.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne w 2022 roku jest zależne od okresu, przez jaki osoba jest niezdolna do pracy. W trakcie pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia można otrzymać 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenia na dalszy okres wynoszą 75% podstawy. Inaczej jest w przypadku osób ubezpieczonych, u których niezdolność do pracy to skutek wypadku przy pracy, a także u kobiet w ciąży. W tych sytuacjach świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100%.

Natomiast podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Jak pobierać świadczenie z tytułu ubezpieczenia?

Każdy pracownik, który jest ubezpieczony, może pobierać świadczenia chorobowe. Co więcej, w czasie, gdy je uzyskuje, pracownik jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na długą nieobecność, jednak wyłącznie przez 3 miesiące. Jedyną możliwością, by pracodawca rozwiązał umowę z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jest korzystanie z zasiłku rehabilitacyjnego przez dłużej niż 3 miesiące. Jednak w sytuacji, gdy w czasie kolejnych 6 miesięcy od rozwiązania umowy pracownik zgłosi chęć powrotu do pracy, powinien zostać ponownie zatrudniony.

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

W momencie, gdy chory chciałby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, musi on złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli dobiega końca okres, w którym pracownik może pobierać zasiłek chorobowy, powinien on złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny nie później niż 6 tygodni przed wyczerpaniem poprzedniego świadczenia. Należy pamiętać, że konieczne jest przedstawienie dokumentów i opinii lekarza orzecznika ZUS.

Czy ZUS wypłaca pracownikom chorobowe?

Wiele osób zastanawia się, czy świadczenia chorobowe są wypłacane przez pracodawcę, czy ZUS. Warto wiedzieć, że wynagrodzenie chorobowe jest obowiązkiem pracodawcy, jeśli zgłosi do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników. Jeśli tak nie jest, wówczas tacy pracodawcy, a także przedsiębiorcy, duchowni i inne osoby, które w czasie pobierania wynagrodzenia straciły zatrudnienie, otrzymują pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organ ten wypłaca zasiłki chorobowe i rehabilitacyjne.

Czy ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne wpływa na uzyskanie świadczenia?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę opłaca składki, które gwarantują mu świadczenia opieki zdrowotnej i ochronę zdrowia. Składają się na nie ubezpieczenie zdrowotne, w którego skład wchodzi również świadczenie chorobowe. W podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym masz zagwarantowane prawo do bezpłatnego leczenia, pobytu w szpitalu, sanatorium oraz rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę opłacają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, a składki są odprowadzane przez pracodawcę. W przypadku umowy zlecenia za odprowadzanie składek również odpowiedzialny jest pracodawca, jednak samo ubezpieczenie jest dobrowolne. Co więcej, można samodzielnie opłacać ubezpieczenie zdrowotne, jeśli podejmiesz decyzję o dodatkowej ochronie w postaci prywatnej opieki lub innej formy zabezpieczenia przed urazami i chorobami.

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie jest jedyną składką, która chroni w przypadku choroby lub urazu różnego rodzaju. Należy wspomnieć również o obowiązkowej składce chorobowej, która wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Dzięki niej możliwe jest wypłacenie zasiłku, gdy pracownik nie będzie zdolny do wykonywania obowiązków zawodowych w trakcie choroby, ciąży lub opieki nad dzieckiem.

Ile trwa świadczenie rehabilitacyjne?

Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego trwa przez określony czas i nie może być przedłużane w nieskończoność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca środki finansowe potrzebne do życia przez okres niezbędny do powrotu pracownika do zdrowia. Warto jednak wiedzieć, że maksymalny czas, przez jaki można pobierać świadczenie, wynosi 12 miesięcy. Po roku niezdolności do pracy wygasa prawo do otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli w tej sytuacji chory nadal nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kto nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego?

W niektórych sytuacjach przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego może być niemożliwe, nawet mimo braku zdolności do pracy zawodowej. Dzieje się tak w sytuacji gdy:

 • osoba chora przebywa na urlopie bezpłatnym;
 • pracownik pobiera zasiłek dla bezrobotnych;
 • osoba ma ustalone prawo do otrzymywania emerytury;
 • osoba pobiera zasiłki lub inne świadczenia przedemerytalne;
 • pacjent pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • otrzymywane są rodzicielskie świadczenia uzupełniające;
 • osoba ma przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy przed otrzymaniem zasiłku rehabilitacyjnego;
 • osoba przebywa na urlopie wychowawczym lub na urlopie dla poratowania zdrowia.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

W celu otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty.

 1. Podstawę stanowi wypełnienie druku ZNp-7, który jest dostępny na stronie internetowej urzędu.
 2. Ponadto należy przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, które musi wypełnić lekarz najpóźniej miesiąc przed datą złożenia wniosku do urzędu.
 3. Można również przeprowadzić wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL-10, jednak ten punkt nie jest wymagany.
 4. Natomiast niezbędny jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, gdy niezdolność do pracy powstała na terenie zakładu pracy lub w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Wiesz już, co powinieneś zrobić w przypadku wystąpienia choroby zawodowej, urazu lub niezdolności do pracy, która trwa dłuższy czas. Zasiłek rehabilitacyjny jest ostatnią formą świadczenia, jakie możesz otrzymać, opłacając składki i będąc zatrudnionym. Przy przerwie od pracy dłuższej niż rok konieczne może być wystąpienie o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Archiwum: październik 2022
Zasiłek rehabilitacyjny