Zasiłki

Zasiłek wychowawczy – komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Zasiłek wychowawczy to jedno ze świadczeń dla rodziców. Kto może je otrzymać? Czy urlop macierzyński ma wpływ na świadczenie wychowawcze? Najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Czy zasiłek wychowawczy przysługuje każdemu rodzicowi? Jeśli chciałbyś dowiedzieć się najważniejszych informacji związanych z tym świadczeniem, przeczytaj nasz artykuł, w którym wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. Sprawdź, ile wynosi zasiłek i dowiedz się, kiedy nie ma podstaw do jego wypłacenia.

Zasiłek wychowawczy – co to jest?

Zasiłek wychowawczy jest formą świadczenia pieniężnego, którego celem jest wsparcie rodziców. Przyznawany jest z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego. W efekcie zasiłek wychowawczy jest świadczeniem rodzinnym, które może być przyznane osobom, którym przysługuje prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. Aktualnie kwalifikują się do nich osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Natomiast sam urlop wychowawczy jest okresem, za który nie jest przyznawane żadne wynagrodzenie. Zasiłek wychowawczy jest w tym przypadku jedyną formą świadczenia pieniężnego.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

Przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego warto sprawdzić, czy możesz otrzymać zasiłek wychowawczy. W momencie, gdy zostałeś zmuszony skorzystać z urlopu wychowawczego, może przysługiwać ci wsparcie pieniężne w postaci zasiłku wychowawczego, jeśli:

  • jesteś ojcem, matką lub opiekunem prawnym dziecka, pod warunkiem że dziecko pozostaje pod twoją faktyczną opieką całodobowo;
  • jesteś opiekunem faktycznym dziecka i wystąpiłeś do sądu z pisemnym wnioskiem o jego przysposobienie.

Co więcej, jeśli chcesz skorzystać z zasiłku rodzinnego, który przysługuje matce lub ojcu, a także opiekunowi, musisz spełniać kryterium dochodowe. Obecnie przyznanie świadczenia wychowawczego jest możliwe, gdy miesięczny dochód nie przekracza 674 złotych w przeliczeniu na osobę lub 764 złotych w przypadku, gdy wychowywane dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej.

O jakich formalnościach trzeba pamiętać?

Rodzice (matka lub ojciec), a także opiekunowie mogą skorzystać z urlopu wychowawczego pod warunkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jeśli dziecko nie ukończyło 6. roku życia, można skorzystać z urlopu wychowawczego do 36 miesięcy. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych urlop ten jest dostępny do ukończenia 18. roku życia.

Warto mieć na uwadze, że w sytuacji gdy tylko jeden rodzic bierze urlop wychowawczy, może on z niego korzystać przez 35 miesięcy. Pozostały miesiąc przysługuje drugiemu rodzicowi. Jednakże opiekunowie mogą wziąć urlop w tym samym czasie, jednak wtedy ich czas się sumuje, więc jednocześnie mogą przebywać na urlopie wychowawczym przez okres 18 miesięcy każdy.

Kto wypłaca świadczenia rodzinne?

Większość świadczeń socjalnych i publicznych jest wypłacana za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże w przypadku zasiłku wychowawczego wypłatą środków zajmuje się ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy lub miasta. Pieniądze wpływają na konto wskazane we wniosku razem z zasiłkiem rodzinnym każdego miesiąca.

Kiedy otrzymanie świadczenia rodzinnego jest niemożliwe?

Jednakże w niektórych sytuacjach wypłata zasiłku wychowawczego może okazać się niemożliwa. Dzieje się tak, jeśli osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia:

  • korzysta z innego rodzaju świadczenia rodzicielskiego;
  • korzysta z zasiłku macierzyńskiego w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym;
  • kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bądź podjęła czynności zawodowe, które uniemożliwiają sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • przed uzyskaniem prawa do przebywania na urlopie wychowawczym pracowała na podstawie umowy o pracę przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

Ponadto w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce, która jest w stanie zapewnić mu całodobową opiekę, na przykład w ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu, przyznanie zasiłku wychowawczego również jest niemożliwe.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Należy pamiętać, że sam okres urlopu wychowawczego jest czasem bezpłatnym, w którym pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak mogą oni wnioskować o przyznanie im zasiłku opiekuńczego, który może pomóc obojgu rodzicom pokryć część wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dzieckiem. O takie wsparcie może wnioskować pracownik, który nie pobiera żadnych innych świadczeń, na przykład macierzyńskiego. Musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 6 miesięcy, a w trakcie przebywania na urlopie nie wrócił do wykonywania żadnej pracy zarobkowej. Istotne jest także to, że dziecko nie uczęszcza do placówki, która może zapewnić mu opiekę. Po spełnieniu tych warunków można otrzymać pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie zasiłku wychowawczego na okres jednego roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do przyznania zasiłku wychowawczego?

Jak w przypadku każdego świadczenia, tak samo przed przyznaniem zasiłku wychowawczego należy przedstawić określone dokumenty. Warto też wiedzieć, że nie jest on świadczeniem samodzielnym. Oznacza to, że można go otrzymywać tylko w sytuacji przyznania zasiłku rodzinnego. Przed otrzymaniem pozytywnej odpowiedzi ze strony urzędu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o przyznaniu urlopu wychowawczego przez pracodawcę oraz okresu, przez jaki będzie on obowiązywać;
  • zaświadczenie od pracodawcy o fakcie pozostawania w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zasiłek wychowawczy 2023. Ile wynosi i przez ile jest wypłacany?

Dodatek do zasiłku rodzinnego w postaci zasiłku wychowawczego jest wypłacany każdego miesiąca przez okres trwania urlopu wychowawczego. Wynosi on dokładnie 400 zł miesięcznie netto i jest wypłacane w tej samej kwocie niezależnie od liczby dzieci na wychowaniu. Nawet w przypadku jednoczesnego przebywania na urlopie dwóch rodziców lub opiekunów przysługuje wypłata o równowartości jednego dodatku. Różni się jednak okres, przez jaki zasiłek jest wypłacany. Czas urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a zasiłek wychowawczy można pobierać przez 24 miesiące kalendarzowe. Wyjątkiem jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie tego samego porodu — wtedy okres wydłużony jest do czasu urlopu. Natomiast rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą otrzymywać świadczenie przez 72 miesiące kalendarzowe.

Czy środki z zasiłku wychowawczego mogą być wliczane do rocznego dochodu?

W niektórych przypadkach środki z zasiłku wychowawczego mogą stanowić ważną pozycję w domowym budżecie. Mimo to jego wartość nie jest wliczana do rocznego dochodu, przez co jest niezależna od przyznawania innych świadczeń i spełnianiu kryterium dochodowego.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego?

Obecnie wniosek o przyznanie dodatku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym można złożyć zarówno przez internet, jak i osobiście. W pierwszej sytuacji należy skorzystać z platformy [email protected], gdzie znajdziesz wzór i niezbędne załączniki. Jeśli wolisz sprawę załatwić osobiście, powinieneś udać się do urzędu gminy lub miasta bądź do ośrodka pomocy społecznej. Pamiętaj, że do każdego wniosku należy złożyć zaświadczenie o przyznaniu urlopu wychowawczego, pozostawaniu przed tym urlopem przez co najmniej 6 miesięcy w stosunku pracy oraz potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Zasiłek wychowawczy jest sposobem na pokrycie kosztów wychowania dziecka w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego. Wiesz już, jak go otrzymać i kto może się o niego ubiegać.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz