Zasiłki

Zasiłek wychowawczy — co to jest? Komu przysługuje zasiłek wychowawczy 2022? Ile jest płatny i jak złożyć wniosek?

5 minut(y) czytania
Ocena

Zasiłek wychowawczy — kto może otrzymać? Czy urlop macierzyński ma wpływ na świadczenie wychowawcze? Najważniejsze informacje.

Czy zasiłek wychowawczy przysługuje każdemu? Jeśli chciałbyś dowiedzieć się najważniejszych informacji związanych z tym świadczeniem, przeczytaj nasz artykuł, w którym wyjaśniamy wszystkie wątpliwości!

Zasiłek wychowawczy — co to jest?

Zasiłek wychowawczy jest formą świadczenia pieniężnego, którego celem jest wsparcie rodziców. Przyznawany on jest z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego. W efekcie zasiłek wychowawczy jest świadczeniem rodzinnym, które może być przyznane osobom, którym przysługuje prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. Aktualnie kwalifikują się do nich osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Natomiast sam urlop wychowawczy jest okresem, za który nie jest przyznawane żadne wynagrodzenie. Zasiłek wychowawczy jest w tym przypadku jedyną formą świadczenia pieniężnego.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

Przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego warto sprawdzić, czy możesz otrzymać zasiłek wychowawczy. W momencie, gdy zostałeś zmuszony skorzystać z urlopu wychowawczego, może przysługiwać ci wsparcie pieniężne w postaci zasiłku wychowawczego, jeśli:

  • jesteś ojcem, matką lub opiekunem prawnym dziecka, pod warunkiem że dziecko pozostaje pod twoją faktyczną opieką całodobowo;
  • jesteś opiekunem faktycznym dziecka i wystąpiłeś do sądu z pisemnym wnioskiem o jego przysposobienie.

Co więcej, jeśli chcesz skorzystać z zasiłku rodzinnego, który przysługuje matce lub ojcu, a także opiekunowi, musisz spełniać kryterium dochodowe. Obecnie przyznanie świadczenia wychowawczego jest możliwe, gdy miesięczny dochód nie przekracza 674 złotych w przeliczeniu na osobę lub 764 złotych w przypadku, gdy wychowywane dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej.

Kliknij!
Zasiłek pogrzebowy KRUS – dla kogo? Sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek na pogrzeb w 2022 roku?

Rodzice (matka lub ojciec), a także opiekunowie mogą skorzystać z urlopu wychowawczego pod warunkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jeśli dziecko nie ukończyło 6. roku życia, można skorzystać z urlopu wychowawczego do 36 miesięcy. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych urlop ten jest dostępny do ukończenia 18. roku życia.

Warto mieć na uwadze, że w sytuacji gdy tylko jeden rodzic bierze urlop wychowawczy, może on z niego korzystać przez 35 miesięcy. Pozostały miesiąc przysługuje drugiemu rodzicowi. Jednakże opiekunowie mogą wziąć urlop w tym samym czasie, jednak wtedy ich czas się sumuje, więc jednocześnie mogą przebywać na urlopie wychowawczym przez okres 18 miesięcy każdy.

Kto wypłaca świadczenia rodzinne?

Większość świadczeń socjalnych i publicznych jest wypłacana za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże w przypadku zasiłku wychowawczego wypłatą środków zajmuje się ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy lub miasta. Pieniądze wpływają na konto wskazane we wniosku razem z zasiłkiem rodzinnym każdego miesiąca.

Kiedy otrzymanie świadczenia rodzinnego jest niemożliwe?

Jednakże w niektórych sytuacjach wypłata zasiłku wychowawczego może okazać się niemożliwa. Dzieje się tak, jeśli osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia:

  • korzysta z innego rodzaju świadczenia rodzicielskiego;
  • korzysta z zasiłku macierzyńskiego w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym;
  • kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bądź podjęła czynności zawodowe, które uniemożliwiają sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • przed uzyskaniem prawa do przebywania na urlopie wychowawczym pracowała na podstawie umowy o pracę przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

Ponadto w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce, która jest w stanie zapewnić mu całodobową opiekę, na przykład w ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu, przyznanie zasiłku wychowawczego również jest niemożliwe.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Należy pamiętać, że sam okres urlopu wychowawczego jest czasem bezpłatnym, w którym pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia. Jednakże mogą oni wnioskować o przyznanie im zasiłku opiekuńczego, który może pomóc obojgu rodzicom pokryć część wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dzieckiem. O takie wsparcie może wnioskować pracownik, który nie pobiera żadnych innych świadczeń, na przykład macierzyńskiego. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 6 miesięcy, a w trakcie przebywania na urlopie nie wrócił do wykonywania żadnej pracy zarobkowej. Dziecko nie uczęszcza do placówki, która może zapewnić mu opiekę. Po spełnieniu tych warunków można otrzymać pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie zasiłku wychowawczego na okres jednego roku.

Kliknij!
Zasiłek przedemerytalny – pomoc finansowa dla seniorów. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Jakie dokumenty są potrzebne do przyznania zasiłku wychowawczego?

Jak w przypadku każdego świadczenia, tak samo przed przyznaniem zasiłku wychowawczego należy przedstawić określone dokumenty. Warto też wiedzieć, że nie jest on świadczeniem samodzielnym. Oznacza to, że można go otrzymywać tylko w sytuacji przyznania zasiłku rodzinnego. Przed otrzymaniem pozytywnej odpowiedzi ze strony urzędu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o przyznaniu urlopu wychowawczego przez pracodawcę oraz okresu, przez jaki będzie on obowiązywać;
  • zaświadczenie od pracodawcy o fakcie pozostawania w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zasiłek wychowawczy 2022 r. – ile wynosi i przez ile jest wypłacany?

Dodatek do zasiłku rodzinnego w postaci zasiłku wychowawczego jest wypłacany każdego miesiąca przez okres trwania urlopu wychowawczego. Wynosi on dokładnie 400 zł miesięcznie netto i jest wypłacane w tej samej kwocie niezależnie od liczby dzieci na wychowaniu. Nawet w przypadku jednoczesnego przebywania na urlopie dwóch rodziców lub opiekunów przysługuje wypłata o równowartości jednego dodatku. Różni się jednak okres, przez jaki zasiłek jest wypłacany. Czas urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy, a zasiłek wychowawczy można pobierać przez 24 miesiące kalendarzowe. Wyjątkiem jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie tego samego porodu — wtedy okres wydłużony jest do czasu urlopu. Natomiast rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą otrzymywać świadczenie przez 72 miesiące kalendarzowe.

Czy środki z zasiłku wychowawczego mogą być wliczane do rocznego dochodu?

W niektórych przypadkach środki z zasiłku wychowawczego mogą stanowić ważną pozycję w domowym budżecie. Mimo tego jego wartość nie jest wliczana do rocznego dochodu, przez co jest niezależna od przyznawania innych świadczeń i spełnianiu kryterium dochodowego.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego?

W dzisiejszych czasach wniosek o przyznanie dodatku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym jest możliwe zarówno przez Internet, jak i osobiście. W pierwszej sytuacji należy skorzystać z platformy [email protected], gdzie znajdziesz wzór i niezbędne załączniki. Jeśli wolisz sprawę załatwić osobiście, powinieneś udać się do urzędu gminy lub miasta bądź do ośrodka pomocy społecznej. Pamiętaj, że do każdego wniosku należy złożyć zaświadczenie o przyznaniu urlopu wychowawczego, pozostawaniu przed tym urlopem przez co najmniej 6 miesięcy w stosunku pracy oraz potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Kliknij!
Specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą w 2022 roku – komu przysługuje? Najważniejsze informacje

Zasiłek wychowawczy jest sposobem na pokrycie kosztów wychowania dziecka w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego. Z tego powodu warto wiedzieć, jak go otrzymać i kto może się o niego ubiegać.

Zobacz też:
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zasiłki

Zasiłek stały — najważniejsze informacje. Komu przysługuje zasiłek okresowy? Ośrodek pomocy społecznej i zasiłek celowy w 2022 r.

5 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek stały — czym jest i co warto o nim wiedzieć? Czy można otrzymywać świadczenia finansowe, legitymując się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?…
Zasiłki

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym — co warto wiedzieć? Jak otrzymać świadczenia w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 minut(y) czytania
Ocena Czym jest zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym? Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby niepełnosprawne? Sprawdź, ile wynosi wsparcie finansowe dla osób…
Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na rodzica — co to jest? Komu przysługuje świadczenie? Jak rozdzielany jest pomiędzy członkami rodziny?

4 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek opiekuńczy na rodzica — co to jest? Kiedy może być przyznane świadczenie dla opiekunów osób nieposiadających możliwości samodzielnej egzystencji? Czym…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.