Zapamiętaj!

  • Uszczerbek na zdrowiu to stan obniżenia sprawności organizmu wskutek wypadku lub choroby.
  • Powoduje trudności w wykonywaniu obowiązków zawodowych i podstawowych czynności życiowych.
  • Stopień uszczerbku jest ustalany przez lekarza na podstawie dokumentacji medycznej.
  • Od określenia stopnia uszczerbku może zależeć wysokość odszkodowania.

Definicja i aspekty uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to stan, w którym sprawność organizmu uległa obniżeniu w wyniku wypadku lub choroby. Zdarzenie to poważnie utrudnia wykonywanie obowiązków zawodowych, a także podstawowych czynności. Definicja ta, podana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest podstawą do orzeczenia stopnia tego uszczerbku, a także wysokości odszkodowania. Rodzaj uszczerbku jest zależny od doznanego uszkodzenia czy urazu, i może dotyczyć narządu, kończyny, czy funkcji organizmu, takiej jak słuch czy wzrok. Wyróżniamy między innymi trwały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Jak określany jest stopień uszczerbku na zdrowiu?

Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany przez lekarza orzecznika na podstawie dokumentacji medycznej. Komisja lekarska ocenia stopień upośledzenia na podstawie tabel, które zawierają procentowe kryteria oceny dla różnych rodzajów uszkodzeń (np. złamanie). W 2023 r. do ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu stosuje się nowe rozporządzenie, które wprowadza zaktualizowane tabele procentowe.

Rola zakładów ubezpieczeń w kontekście uszczerbku na zdrowiu

Zakłady ubezpieczeń, zarówno społecznych jak i prywatnych, odgrywają kluczową rolę w procesie otrzymywania odszkodowań i świadczeń w kontekście uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia i ustalonego procenta doznanego uszczerbku. W przypadku wypadków komunikacyjnych, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu może być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową sprawcy wypadku.

Różnica między trwałym a długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu jest to stan, w którym zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu jest na stałe obniżona. Oznacza to, że osoba nie jest w stanie powrócić do stanu zdrowia sprzed wypadku lub choroby, niezależnie od podjętych działań medycznych czy rehabilitacyjnych. Przykładowo, trwały uszczerbek na zdrowiu może wynikać z utraty kończyny, trwałego uszkodzenia narządu wzroku, czy głuchoty.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu, z kolei, oznacza stan, w którym zdolność do normalnego funkcjonowania jest obniżona na dłużej niż 6 miesięcy, ale istnieje perspektywa poprawy stanu zdrowia. Zwykle wiąże się z długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją, które mogą prowadzić do częściowego czy całkowitego odzyskania utraconych funkcji organizmu. Na przykład, długotrwały uszczerbek na zdrowiu może wystąpić po złamaniu kości czy po niektórych chorobach neurologicznych.

Kto jest uprawniony do odszkodowania?

W przypadku prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowanie przysługuje osobom, które wykupiły stosowne ubezpieczenie NNW. ZUS, jako instytucja zarządzająca zakładem ubezpieczeń społecznych, jest odpowiedzialna za wypłatę świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku wypadku przy pracy lub wskutek wypadku komunikacyjnego może przysługiwać odszkodowanie od pracodawcy lub firmy ubezpieczeniowej.

Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania od ZUS-u?

W 2023 r. wysokość jednorazowego odszkodowania od ZUS-u wynosi:

  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także z tytułu zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych;
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (taka sama kwota dotyczy rencistów);
  • 114 231 zł kiedy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego czy rencisty – jeśli dana osoba miała więcej niż jedno dziecko, wówczas każdemu przysługuje dodatkowe 22 212 zł;
  • 57 115 zł  w sytuacji gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek czy dziecko, każdemu kolejnemu uprawnionemu z tego tytułu przysługuje 22 212 zł.

Podane wyżej obowiązują od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie?

Do ubiegania się o odszkodowanie niezbędne jest przedstawienie dokumentacji medycznej, która potwierdza stopień uszczerbku (m.in. wypisy ze szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych). W przypadku wypadków przy pracy wymagane są dodatkowo dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku. 

Procedura dochodzenia odszkodowania po uszczerbku na zdrowiu

Procedura dochodzenia odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj uszczerbku, miejsce i okoliczności wypadku. Po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji, a także ustaleniu stopnia uszczerbku, poszkodowany składa wniosek o odszkodowanie do odpowiedniego organu – może to być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca, czy ubezpieczyciel. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od stopnia uszczerbku, a jej ostateczna suma jest często wynegocjowana przez strony.

Uszczerbek na zdrowiu to stan obniżenia sprawności organizmu w wyniku wypadku lub choroby, który ma istotne konsekwencje dla osoby poszkodowanej. Odszkodowanie przysługuje w zależności od stopnia uszczerbku i okoliczności jego powstania. Warto zaznaczyć, że odszkodowanie może być wypłacane jednorazowo lub jako świadczenie długotrwałe. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną i w razie potrzeby, dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku.

Archiwum: czerwiec 2023
uszczerbek na zdrowiu