ZUS

Ubezpieczenie wypadkowe – ile wynosi składka i świadczenie w 2022 roku?


Ocena

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym jest ubezpieczenie wypadkowe i jak ustala się wysokość składki, to koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem! Znajdziesz w nim między innymi informację o tym, jakie świadczenia przysługują dzięki opłacaniu tego ubezpieczenia!

Ubezpieczenie wypadkowe to obowiązkowa składka, która jest opłacana przez przedsiębiorców. Pracownicy nie ponoszą tutaj żadnych kosztów. Czy każdą osobę zatrudnioną można zgłosić do takiego ubezpieczenia? Jak wysokie są składki i ile można uzyskać w ramach odszkodowania. Sprawdź, co warto wiedzieć o tym zabezpieczeniu społecznym.

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe uprawnia osobę ubezpieczoną do otrzymania świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby zawodowej. Jeśli przedsiębiorca chce podlegać temu ubezpieczeniu, to musi ten fakt zgłosić do zusu według ustalonych zasad. Co więcej, w jego obowiązku będzie odprowadzanie raz w miesiącu składki wypadkowej, która zależy od liczby zgłaszanych osób.

Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Do ubezpieczenia wypadkowego nie można zgłosić:

 • osoby, która wykonuje pracę nakładczą;
 • osoby, która jest na urlopie wychowawczym;
 • osoby, która pobiera zasiłek macierzyński;
 • bezrobotnego, który pobiera zasiłek dla bezrobotnych lub integracyjne świadczenie;
 • żołnierza niezawodowego, który pełni czynną służbę;
 • osoby pobierającej zasiłek socjalny, który wypłacany jest w czasie poszukiwania nowego zatrudnienia, przekwalifikowania zawodowego;
 • osoby pobierającej świadczenie szkoleniowe, które wypłacane jest po ustaniu zatrudnienia;
 • osoby podlegającej dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Co jest uznawane za wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważane jest zdarzenie nagłe, wywołane czynnikiem zewnętrznym w czasie wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które spowodowało jakiś uraz lub śmierć. Co ważne, jeśli zostanie stwierdzone rażące niedbalstwo lub umyślność, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci należnych świadczeń. Przykładem może być wypadek, podczas wykonywania pracy będąc pod wpływem alkoholu. Warto również wspomnieć o tym, że wypadek w trakcie powrotu przedsiębiorcy do domu, po zakończeniu pracy także nie jest uznawany za wypadek przy pracy.

Jakie świadczenia może otrzymać przedsiębiorca, który opłaca składkę wypadkową?

Przedsiębiorca opłacający składkę na ubezpieczenie wypadkowe, który uległ wypadkowi przy pracy, może otrzymać świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku niezdolności do prowadzenia działalności gospodarczej ma on prawo do zasiłku chorobowego, a po jego wyczerpaniu do świadczenia rehabilitacyjnego jeśli nadal będzie niezdolny do wykonywania swojej pracy, ale badania będą wskazywały, że dalsze leczenie pomoże mu odzyskać zdrowie. Prawo do tych świadczeń przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Dodatkowo ubezpieczony może się starać o jednorazowe odszkodowanie.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Jeśli uległeś wypadkowi i jesteś niezdolny do prowadzenia działalności gospodarczej, to możesz złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do pisma będą potrzebne między innymi dokumenty firmy, protokół z wypadku, kopia zaświadczenia o udzieleniu ci pierwszej pomocy w trakcie zdarzenia (o ile została ona udzielona). ZUS dokładnie zweryfikuje twoje zgłoszenie, zbada zaistniałe okoliczności wypadku, a następnie skieruje cię na badanie do swojego lekarza orzecznika, który stwierdzi procent powstałego uszczerbku na zdrowiu i wyda decyzję o odszkodowaniu.

Od czego zależy kwota jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego?

Zastanawiasz się, jaką kwotę możesz uzyskać w ramach jednorazowego odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i czy jest ona od czegoś zależna? Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie, zależy ona od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jakie doznał poszkodowany. Nie ma tutaj znaczenia, w jakiej kwocie odprowadzana jest składka wypadkowa. Co więcej, odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego nie jest zależne również od tego, czy opłacasz preferencyjne składki, czy sam ustalasz indywidualną podstawę.

Deklaracja ZUS IWA – co to jest?

ZUS IWA to deklaracja informująca o danych, które są niezbędne do ustalenia wysokości składki wypadkowej. Przekazywana jest ona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składa się z 6 bloków i jest dość łatwym do uzupełnienia dokumentem. Należy w niej podać dane organizacyjne i identyfikacyjne przedsiębiorstwa oraz informacje o wypadkach, które wydarzyły się w roku, za który składa się deklarację. Na podstawie przekazanych danych zostanie ustalona wysokość opłaty na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie obowiązywała przez następny rok.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji ZUS IWA?

Do składania deklaracji ZUS IWA zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli wpisani do rejestru REGON do dnia 31 grudnia roku, za który składają deklarację;
 • byli nieprzerwanie zgłoszeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składają deklarację oraz co najmniej 1 dzień w styczniu roku następnego;
 • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 ubezpieczonych w roku, za który składają deklarację.

W jakiej formie składa się deklarację ZUS IWA?

Deklarację ZUS IWA można przekazać drogą elektroniczną. Jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób na dostarczenie dokumentu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie przesłać pisma w takiej formie, to może je wysłać w formie papierowej za pomocą poczty tradycyjnej. Należy tutaj pamiętać, aby na kopercie umieścić nazwę przesyłanego dokumentu, co z pewnością usprawni działanie placówki. Istnieje również możliwość dostarczenia deklaracji do terenowej jednostki zus.

Jak jest ustalana wysokość stopy procentowej składki wypadkowej w 2022 roku?

Wysokość stopy procentowej opłaty na ubezpieczenie wypadkowe ustalane jest na okres roku składkowego (1 kwietnia – 31 marca). Zależy ona od liczby osób zgłaszanych do tego ubezpieczenia:

 • zgłaszający nie więcej niż 9 osób – stopa procentowa wynosi 1,67%;
 • zgłaszający co najmniej 10 osób, którzy przesłali ZUS IWA za trzy poprzednie lata – stopa procentowa ustalona jest przez ZUS;
 • zgłaszający co najmniej 10 osób, którzy nie przekazali ZUS IWA – stopa procentowa ustalona samodzielnie w zależności od grupy działalności (ze względu na rodzaj przeważającego PKD).

Stopa procentowa a przedsiębiorca zgłaszający więcej niż 9 osób do ubezpieczenia, który nie złożył deklaracji ZUS IWA?

Przedsiębiorca, który w danym roku kalendarzowym zgłosił do tego ubezpieczenia co najmniej 10 osób i nie złożył deklaracji ZUS IWA, musi odnaleźć odpowiednią stopę procentową z tabeli będącej załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków – będzie ona przypisana do grupy działalności, do której on należy (biorąc pod uwagę przeważającą działalność według PKD na dzień 31 grudnia poprzedniego roku).

Stopa procentowa ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość składki wypadkowej dla przedsiębiorców, którzy:

 • zgłaszają średnio co najmniej 10 osób do ubezpieczenia wypadkowego za poprzedni rok kalendarzowy;
 • podlegają wpisowi do rejestru REGON;
 • mają obowiązek złożenia deklaracji ZUS IWA za kolejne 3 lata.

Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Co się dzieje w przypadku zaniżenia stopy procentowej składki wypadkowej?

Od 1 kwietnia 2022 roku w sytuacji zaniżenia stopy procentowej składki wypadkowej przez płatnika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa ubezpieczającego do złożenia korekty dokumentów lub deklaracji ZUS IWA. Płatnik w ciągu 14 dni od doręczenia takiego wezwania musi dostarczyć wymagane wyjaśnienia. Jeśli tego nie zrobi, to zus może wydać decyzję o podwyższonej stopie procentowej o 50% dla danego płatnika na cały rok składkowy.

Nie ma wątpliwości, że ubezpieczenie wypadkowe jest potrzebne. Dzięki regularnemu odprowadzaniu składek można liczyć na pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w razie wystąpienia wypadku przy pracy.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Avatar photo
418 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
ZUS

Czy składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

ZUS

Renta rodzinna – co powinieneś wiedzieć?

ZUS

Kody ZUS – jakie oznaczenia obowiązują w 2022 roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *