Czasami osoby starsze wymagają specjalnej opieki, szczególnie gdy są schorowane lub niepełnosprawne. Zwykle wiążą się z tym dodatkowe koszty. Jako opiekun możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Na jaki zasiłek dla opiekuna osoby starszej możesz liczyć w 2023?

Komu przysługuje zasiłek dla osoby starszej w 2023 roku?

Każdy, kto sprawuje opiekę nad starszą osobą, ma prawo ubiegania się o pomoc finansową ze strony odpowiedniej instytucji państwowej. W Polsce wniosek o zasiłek dla opiekuna osoby starszej możesz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Czym jest świadczenie opiekuńcze na osobę starszą?

Zasiłek opiekuńczy na osobę starsza stanowi świadczenie pielęgnacyjne, objęte przepisami aktu prawnego na temat świadczeń rodzinnych. Reguluje tę kwestię ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U. 2020.111 z 2020.01.24). Na mocy tego dokumentu osobą uprzywilejowaną do otrzymywania świadczeń jest obywatel Polski, który zamieszkuje na terenie kraju w okresie pobierania wyżej wymienionego świadczenia.

Ten rodzaj świadczenia stanowi zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą, która ukończyła 75. rok życia i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma formę dodatku pieniężnego, przyznawanego w każdym miesiącu.

Ma pomóc osobom zajmującym się starszymi ludźmi, którzy z założenia potrzebują więcej uwagi i troski, a także leków i kontroli medycznych. Świadczenie może mieć także formę zasiłku opiekuńczego na mamę czy innego członka rodziny.

Zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą, po 75. roku życia

Innym typem świadczenia z tej samej kategorii jest opiekuńcze na osobę starszą po 75. roku życia. Nazywany jest dodatkiem pielęgnacyjnym i regulowany przez z art. 16 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Ma on na celu pokrycie częściowo wydatków związanych z pomocą i opieką nad osobą starszą, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania.

Dodatek pielęgnacyjny może także być pobierany przez osobę po ukończeniu 75. roku życia samodzielnie. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, więc nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów i wniosków.

W takich przypadkach przysługującej kwoty opiekuńczego na osobę starszą (dalej dodatek pielęgnacyjny) jest wypłacane wraz z rentą lub emeryturą w każdym miesiącu. Wystarczy, że wniosek o świadczenie złoży sam zainteresowany.

Gdzie złożyć wniosek i ile wynosi zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą?

Jeżeli chcesz się ubiegać o zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą, musisz złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu (najczęściej ośrodka pomocy społecznej). Jednak w momencie ubiegania się o świadczenie przez osobę trzecią, konieczne są dodatkowe dokumenty – potwierdzenie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania przez osobę starszą.

Pamiętaj, że w przypadku profesjonalnej całodobowej opieki nad osobą starszą zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Chodzi tu o sytuację, gdy podopieczny znajduje się w instytucji opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunowi osoby starszej i wynosi obecnie 215,84 zł przyznawane w każdym miesiącu od miesiąca wydania pozytywnej decyzji.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą KRUS w 2023 roku

Na odmiennych zasadach przyznawany jest zasiłek dla opiekuna osoby starszej w przypadku ubezpieczonych w KRUS, czyli rolników i hodowców. Reguluje tę kwestię ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku na temat świadczeń rodzinnych.

Jeśli chcesz otrzymać zasiłek dla opiekuna osoby starszej, to musisz złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolnej i podpisanej klauzuli o świadomości karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń. Świadczenie przysługuje rolnikom, którzy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku ubiegania się przez małżonków lub domowników należy się osobom, które nie prowadzą działalności rolnej lub nie wykonują pracy w gospodarstwie rolnym.

Archiwum: styczeń 2023
zasiłek opiekuńczy na osobę starszą