Starszym osobom ciężej znaleźć pracę przez wzgląd na podeszły wiek. Zasiłek przedemerytalny stanowi pomoc dla bezrobotnych seniorów. W artykule znajdziesz informacje na temat tego, jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego, jakie dokumenty są potrzebne do wniosku oraz kiedy można ubiegać się o zapomogę!

O zasiłku przedemerytalnym słów kilka

Zasiłek przedemerytalny to forma pomocy pieniężnej dla starszych osób, wypłacana z ZUS. Zasiłek stworzono z myślą o seniorach, którzy z pewnych powodów stracili stały dochód czy też nie mogą znaleźć pracy. Najczęściej trudności ze znalezieniem pracy sprawia ich wiek oraz stan zdrowia. Często także brakuje im umiejętności miękkich i twardych ze względu na zmiany technologiczne na rynku pracy. 

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Dodatkowe świadczenie, dopóki nie osiągniesz wieku emerytalnego, a w przypadku utracenia stałego dochodu zapewni ZUS. Świadczenie przedemerytalne netto ma stanowić pieniężną pomoc dla osób starszych, które nie mają źródła dochodu i nie przysługuje im jeszcze emerytura. Wsparcie ma formę comiesięcznych wypłat i trwa do momentu osiągnięcia przez seniora ustawowego wieku emerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – różnica

Różnica między zasiłkiem przedemerytalnym a świadczeniem przedemerytalnym nie istnieje. Nazwa i funkcjonowanie zostały zmienione na mocy ustawy z 2004 roku. Wcześniej zasiłek przedemerytalny regulowała ustawa z grudnia 1994 roku, mówiąca o zatrudnieniu i zmniejszaniu poziomu bezrobocia. Rozporządzenie na temat promocji zapewniania miejsc pracy i instytucjach rynku pracy reguluje kwestie świadczenia przedemerytalnego, które zastąpiło zasiłki. Zasiłki przedemerytalne nie są już przyznawane.

Zobacz także  Zasiłek stały [cnt-year] – komu przysługuje zasiłek z ośrodka pomocy społecznej?

Świadczenie przedemerytalne – dla kogo przeznaczone?

Świadczenie jest dedykowane osobom starszym. Seniorzy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego i nie pobierają innych świadczeń finansowych, mogą liczyć na wsparcie. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które posiadają staż zawodowy uprawniający do nabycia emerytury, a którzy pozostali bez dopływu środków finansowych na skutek utraty zatrudnienia lub stosunku służbowego.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego – kobieta

Zasiłek przedemerytalny przysługuje kobietom, które mają ukończone 56 lat najpóźniej w momencie utraty pracy i przepracowały co najmniej dwadzieścia lat. Strata źródła finansowego musi wynikać z zamknięcia zakładu lub jego bankructwa. Może też zdarzyć się, że seniorka ma ukończony 55. rok życia oraz staż zawodowy 30 lat, a ze stanowiska została zwolniona z powodów, na które nie mogła wpłynąć w jakikolwiek sposób, gdyż czynniki wiązały się z problemami danego pracodawcy. 

Jeżeli do dnia utracenia pracy zarobkowej ma 35 lat pracy, z czego przynajmniej sześć miesięcy pracowała u ostatniego pracodawcy, a utrata stanowiska związana jest ze sprawami dotyczącymi zakładu, to może ubiegać się o świadczenie.

Kobieta w wieku 56 lat o stażu pracy w wysokości dwudziestu lat, z czego przynajmniej dwa pełne lata prowadziła działalność pozarolniczą może też ubiegać się o zapomogę. Okres działalności innej od rolnej powinien być udokumentowany. Kobieta w wieku 55 lat najpóźniej do dnia wygaszenia prawa do pobierania renty ze względu na niezdolność do pracy może wnioskować o zasiłek. Renta musiała być otrzymywana w ciągu pięciu lat bez przerwy. Z kolei kobieta musi przepracować wcześniej dwie dekady oraz zapisać się do urzędu pracy w ciągu miesiąca od momentu utraty prawa do pobierania renty. 

Jeżeli staż pracy kobiety w momencie wnioskowania o świadczenie przedemerytalne netto wynosi przynajmniej 34 lat to przysługuje jej dofinansowanie. Osoba starsza musi jednak być zatrudniona w danym miejscu przez przynajmniej pół roku, zanim zakład splajtował lub został zlikwidowany.

Zobacz także  Zasiłek rehabilitacyjny – komu przysługuje? Czym są świadczenia rehabilitacyjne?

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego – mężczyzna

Mężczyzna, który ubiega się o zasiłek przedemerytalny powinien mieć ukończone 61 lat do daty zwolnienia z pracy, a jego doświadczenie pracownicze wynosić 25 lat. Utrata pozycji pracownika nie nastąpiła z jego winy, a z powodu ogłoszenia upadłości finansowej firmy albo likwidacji danej placówki. Senior może ukończyć 60 lat najpóźniej w dniu utracenia pracy zarobkowej, a jego staż pracy musi równać się 35 latom, zaś zwolnienie być związane ze statusem zakładu pracy.

Innym warunkiem ubiegania się o zasiłek jest ukończenie 61. roku życia najpóźniej do dnia wnioskowania o zasiłek przedemerytalny i przepracowania 25 lat stażu. Dodatkowo, przez okres co najmniej 2 lat, ubiegający się musiał  nieprzerwanie prowadzić działalność pozarolniczą. Konieczne jest poparcie jej opłacaniem składek za cały ten okres na ubezpieczenie społeczne.

Ostatnią opcją jest ta, gdy mężczyzna ukończył 60 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renta ta była pobierana przez okres min. 5 lat. Konieczne jest posiadanie 25 lat doświadczenia zawodowego.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego aktualnie osiąga 1140,99 zł brutto. Daje to wysokość świadczenia przedemerytalnego netto 1211 zł. Osoby w wieku okołoemerytalnym mogą mieć źródło dodatkowego zarobku, lecz w takim przypadku zasiłek przedemerytalny zostanie zmniejszony. Kwota pomniejszenia będzie proporcjonalna względem dochodu, by minimalna wartość zasiłku się zgadzała. W przypadku przekroczenia granicy 70% wyliczonej średniej kwoty miesięcznego wynagrodzenia, nastąpi wstrzymanie wypłaty. Wysokość świadczenia przedemerytalnego w najniższej wartości to 570,50 zł.

Zasiłek przedemerytalny a praca

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego musi zostać potwierdzony, gdyż zapomoga udzielana jest osobom, które były aktywne zawodowo i utraciły pracę. Poza tym, po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, świadczenie przestaje być wypłacane na rzecz przejścia na zasłużoną emeryturę na standardowych warunkach. Lata doświadczenia zawodowego powinny zostać udokumentowane, w związku z czym należy złożyć zaświadczenia z miejsca pracy, obejmującego zarówno okres składkowy, jak i bezskładkowy.

Zobacz także  Specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą w [cnt-year] roku – komu przysługuje? Najważniejsze informacje

Lista wymaganych dokumentów do wniosku o zasiłek przedemerytalny

Przy składaniu podania o zasiłek konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzające tożsamość, informacja na temat powodu zakończenia współpracy z pracodawcą, a także dokument potwierdzający, że dana osoba jest bezrobotna. Poza tym, trzeba zamieścić postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność i dokument informujący, że dana osoba nie odmówiła podjęcia zatrudnienia z urzędu pracy.

zasiłek przedemerytalny