Zmiany 2022

Ulga prorodzinna 2022 r – jak skorzystać z ulgi na dziecko?


Ocena

Korzystając z ulgi prorodzinnej, otrzymujesz zwrot podatku. To najczęściej wykorzystywany przywilej przez osoby, którym prawo do ulgi przysługuje. Komu przysługuje ulga podatkowa na dziecko 2022? Kiedy tracisz prawo do ulgi prorodzinnej? Sprawdź!

Będąc rodzicem lub opiekunem prawnym, przysługuje ci ulga na dziecko 2022, po spełnieniu odpowiednich warunków. Istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi, jeżeli niskie zarobki nie pozwalają na skorzystanie z niej.

Co zmieni się w rozliczeniu ulgi prorodzinnej za rok 2021?

Kwota ulgi prorodzinnej na dziecko 2022 wciąż obowiązuje w stałej wysokości, w zależności od ilości dzieci. W tym roku nie możesz dzielić się ulgą jak dotychczas.

Odliczenie kwoty w porozumieniu

Odliczenie kwoty w 2022 roku dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Możesz odliczyć kwotę w dowolnej proporcji po uprzednim porozumieniu się z małżonkiem.

Odliczenie kwoty przez rodziców w przypadku braku porozumienia

W przypadku gdy nie ma możliwości porozumienia się między małżonkami, nie ma takiej opcji, aby udowodnić, że jednemu z was przysługuje pełna wartość odliczenia. Bez porozumienia między podatnikami, którzy według orzeczeń sądu razem wykonują władzę rodzicielską nad niepełnoletnim dzieckiem, choć są w trakcie separacji lub po rozwodzie (naprzemienne wychowywanie), kwotę należy odliczyć w równych częściach. Dotyczy to również sytuacji, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Kto powinien odliczać kwotę od podatku?

W momencie pełnienia pieczy naprzemiennej nad dzieckiem nie masz obowiązku dokonywać odliczenia, jeśli dziecko jest zameldowane u ciebie. Twój były małżonek również może tego dokonać. Decydujący jest tu wyrok sądu co do przyznanego nadzoru, a nie faktyczne wychowywanie dziecka. Z ulgi również skorzysta rodzic, u którego dziecko przebywa krócej lub który, mimo iż ma przyznaną pieczę, nie wywiązuje się z obowiązków. Przy wspólnym miejscu zamieszkania rodziców, ulga po prostu przysługuje na każde dziecko obojgu z was, niezależnie od przyznania pieczy.

Miejsce zamieszkania dziecka w momencie rozwodu rodziców

W innych przypadkach, odliczenie w wysokości 100 proc. zastosujesz, jeśli dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny, art. 16, § 1. „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”.

KC, art. 16, § 2. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stal przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy”.

Zatem miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce jego pobytu, a nie jego zameldowanie.

Ile wynosi ulga?

Ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc rozliczenia oraz przysługuje tylko za miesiące nauki. W swoim rozliczeniu z ulgi prorodzinnej przysługuje ci:

  • na pierwsze dziecko 92,67 zł ulgi (czyli 1112,04 zł rocznie);
  • ulga na dwoje dzieci to również 92,67 zł (1112,04 zł rocznie);
  • kwota na trzecie dziecko wzrasta do 166,67 zł (2000,04 zł rocznie);
  • na czwarte i każde kolejne dziecko to kwota w wysokości 225 zł (2700 zł rocznie).

Jak zmieni się ulga w rozliczeniu za 2022 rok?

Zmiany dotyczą także zeznania składanego za 2022 rok. Modyfikacje najbardziej odczują rodzice, którzy będą musieli zmienić dotychczasową metodę rozliczania własnych podatków. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które są opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli ktoś zrezygnuje z opodatkowania liniowego, może skorzystać z dodatkowego zwrotu ulgi w swoim rozliczeniu.

W tym roku rodzice i opiekunowie, którzy posiadają na wychowaniu czwórkę lub więcej dzieci, uzyskają prawo do zwolnienia z podatku do 85,53 zł. Osoba korzystająca z tego zwolnienia, może korzystać z ulgi prorodzinnej tylko w części.

Pierwsza zmiana

Rodzic korzystający z ulgi musi ustalić, czy jeśli zastosuje zwolnienie, będzie posiadał jakikolwiek podatek do zapłaty. Jeżeli podatek nie wystąpi (a więc zarabia mniej, niż wynosi kwota zwolnienie), to ulga podatkowa nie będzie dla niego przeznaczona. Będziesz musiał jedynie kontrolować źródła dochodu, ponieważ zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie przychodów z umów o pracę, zlecenie lub działalności gospodarczej. Inne rodzaje przychodów podlegają opodatkowaniu, więc jeśli z ich powodu będziesz musiał zapłacić podatek, to automatycznie możesz stosować ulgę prorodzinną.

Druga zmiana

Jeśli mimo tego, nie wystąpił podatek do zapłaty od przychodów, musisz sprawdzić prawo do zwrotu niewykorzystanej sumy ulgi prorodzinnej. Ustal, czy opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowote oraz od jakich dochodów składki były odprowadzane. Zwrot przysługuje do sumy:

  1. Podlegającej odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych na osobiste ubezpieczenie bądź pobranych przez ciebie z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone z PIT-36L lub na podstawie ustawy o roczałcie podatku dochodowego.
  2. Składek na ubezpieczenie zdrowote, zwłaszcza składek, które od tego roku są nieodliczone od podatku.
  3. Składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały zapłacone z twoich środków od uzyskanych przychodów, ale były zwolnione z podatku jako ulga: dla młodych, na powrót do kraju, dla opiekunów czwartego i każdego kolejnego dziecka oraz dla przyszłych emerytów.

Trzecia zmiana

Aktualnie nie ma przeciwwskazań, by prawa do ulgi mogli posiadać małżonkowie osób rozliczających przychody liniowo, jeżeli sami pozostają opodatkowani wg. skali podatkowej lub ryczałtem. Nie ma ograniczeń także, abyś odliczał ulgę jeśli łączysz kilka form opodatkowania i zawiera się w tym podatek liniowy.

Czwarta zmiana

Nadal masz prawo korzystać z ulgi jeśli limit dochodu rodzica nie przekracza 56 000 zł oraz osobie samotnie wychowującej dziecko z dochodem do 112 000 zł. W takim przypadku dziecko może być:

  • niepełnoletnie;
  • pełnoletnie, które otrzymuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • pełnoletnie przed ukończeniem 26 roku życia, który nadal uczy się i o którym mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy bądź w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Ulga przysługuje na dziecko małoletnie oraz dziecko pełnoletnie. Możesz otrzymać ulgę na dziecko z tytułu wychowywania dzieci.


Zobacz też:
Justyna Redzik
114 Artykuł(y)

o autorze
Zawodowo zajmuje się copywritingiem i usługami finansowymi. Z wykształcenia jest ekonomistką, ekspertem od prawa w biznesie i zarządzania logistyką. Prowadzi firmę, która zajmuje się doradztwem finansowym, dlatego też w tej tematyce czuje się najlepiej. Jej pasją jest psychologia i szeroko rozumiany handmade.
Artykuły
Nasze propozycje
Zmiany 2022

Niedziele handlowe październik 2022 – czy 2 października sklepy będą otwarte?

Zmiany 2022

W co inwestować w 2022 roku? Jak pomnażać swoje aktywa?

Zmiany 2022

Wskaźnik WIRD zamiast WIBOR® – decyzja Komitetu NGR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.