Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z ulgi, jaką jest preferencyjny ZUS? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy, kogo dotyczą niższe składki na ubezpieczenia. Dowiesz się również, przez jaki okres one obowiązują.

Preferencyjny ZUS jest wsparciem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Możliwość odprowadzania niższych składek na ubezpieczenia sprawia, że mogą się one skupić na rozwoju swojego biznesu. Warto dowiedzieć się, czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z takiej pomocy.

Preferencyjny ZUS – co to znaczy? Kto może z niego skorzystać?

Preferencyjny ZUS wprowadzony został w 2018 roku. Umożliwia on odprowadzanie obniżonych składek na ubezpieczenia. Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z takiej pomocy, musi spełniać dwa warunki:

 • nie może on aktualnie prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej ani przez ostatnie 60 miesięcy przed rozpoczęciem swojej nowej działalności gospodarczej;
 • nie może on świadczyć takich samych usług dla byłego pracodawcy w ramach zakładanej firmy, u którego był zatrudniony na umowę o pracę w roku, w którym założył firmę lub ubiegłym.

Warto tu zaznaczyć, że warunki muszą być spełnione łącznie.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenia, zostały wykluczone osoby, które:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • wykonywały działalność artystyczną lub twórczą;
 • prowadziły działalność gospodarczą w zakresie zawodu wolnego;
 • były członkami lub wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, komandytowej lub jawnej;
 • prowadziły publiczną bądź niepubliczną szkołę, placówkę na podstawie prawa oświatowego.
Zobacz także  ZUS – infolinia. W jakich godzinach jest czynna? Pod jaki numer zadzwonić?

Z preferencyjnych składek nie skorzystają również osoby, które współpracują z płatnikiem, nawet członkowie jego rodziny.

Przez jaki okres czasu nie płaci składek na ubezpieczenia?

Zastanawiasz się, przez jaki okres czasu można nie odprowadzać składek na ubezpieczenia? Ten termin jest oczywiście odgórnie ustalony. Z preferencyjnego ZUS-u można korzystać przez 24 pełne miesiące od dnia, w którym przedsiębiorca został objęty ubezpieczeniami społecznymi. Należy tu wyjaśnić, że pełne miesiące liczone są w ten sposób, że jeśli działalność gospodarcza została założona 5 dnia miesiąca, to okres korzystania z obniżonych stawek liczony jest dopiero od następnego pełnego miesiąca. Istotne jest również to, że zawieszenie działalności nie wpływa na przerwanie biegu 24 miesięcy.

Ile obecnie wynoszą preferencyjne składki na ubezpieczenia?

Jeśli przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia od preferencyjnej podstawy wynoszącej nie mniej niż 30% kwoty wynagrodzenia minimalnego, to w 2022 roku opłaca on ZUS w poniższych wysokościach:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w 2022 wynosi 176,27 złotych (19,52%);
 • składka na ubezpieczenie rentowe w 2022 wynosi 72,24 złote (8%);
 • składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) w 2022 wynosi 22,12 złotych (2,45%);
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2022 wynosi 15,08 złotych (1,67%).

Łączna kwota składek na ubezpieczenia wynosi 263,59 złotych.

Na czym polega zgłoszenie do ZUS? Kiedy i jak to zrobić?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić się zaraz po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Można tego dokonać podczas rejestracji firmy w CEIDG bądź dostarczając formularz do ZUS-u. Uzupełniony dokument można przesłać w formie papierowej (w przypadku zgłaszania nie więcej niż 5 osób) lub uzupełnić w programie Płatnik i podpisać kwalifikowanym elektronicznym podpisem.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne a preferencyjny ZUS

Przedsiębiorca korzystający z preferencyjnego ZUS-u oprócz składek społecznych musi także odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość uzależniona jest od sposobu rozliczania się z podatku dochodowego:

 • rozliczanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – opłata wynosi 9% dochodu z działalności gospodarczej;
 • rozliczanie w formie podatku liniowego (19%) – opłata wynosi 4,9% dochodu z prowadzonej działalności.
Zobacz także  Renta rodzinna – co powinieneś wiedzieć?

W przypadku dochodu niższego niż wynagrodzenie minimalne, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, składka będzie wynosiła 9% tego wynagrodzenia.

Preferencyjny ZUS a ulga na start

Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, może najpierw skorzystać z ulgi na start. Przez okres 6 miesięcy będzie zwolniony z odprowadzania opłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy okres tej ulgi się zakończy lub zrezygnuje on z niej w trakcie trwania, to może skorzystać z preferencyjnego ZUS-u przez całe 24 miesiące. Czas ich obowiązywania będzie liczony od dnia, który zostanie wskazany we wniosku o objecie ubezpieczeniami – nie może on być wcześniejszy od dnia rezygnacji z ulgi na start bądź od dnia następnego od upływu czasu tej ulgi.

Preferencyjny ZUS – czy przedsiębiorca musi płacić składki na fundusz pracy?

Przedsiębiorca, który odprowadza obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, nie musi opłacać składek na fundusz pracy. Jednak są pewne wyjątki, z tej opłaty nie będzie zwolniony, na przykład, gdy będzie prowadził działalność i jednocześnie uzyskiwał dochody z umowy zlecenie, przez co kwota podstawy wymiaru składek przekroczy wysokość wynagrodzenia minimalnego.

Jakie składki trzeba płacić po upływie 24 miesięcy?

Po upływie okresu opłacania preferencyjnych składek przedsiębiorca może przejść na standardowe opłaty lub skorzystać z opcji, jaką jest Mały ZUS Plus – o ile spełnia jego warunki. Do standardowych należności zaliczane są między innymi składki na:

 • ubezpieczenia społeczne;
 • Fundusz Pracy;
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Płatnik będzie także musiał pamiętać o dostarczaniu dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takich jak na przykład deklaracja rozliczeniowa, imienny raport miesięczny o należnych składkach, przychodach ubezpieczonego czy wypłaconych świadczeniach.

Co należy zrobić po zakończeniu ulgi?

Po zakończeniu okresu odprowadzania obniżonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca musi koniecznie wyrejestrować dotychczasowy kod ubezpieczeń z ZUS. Dokonuje się tego na formularzu ZUS ZWUA. W polu dotyczącym przyczyny wyrejestrowania należy podać kod 600. Następnie trzeba zarejestrować się na nowo (formularz ZUS ZUA) jako płatnik standardowych składek.

Zobacz także  Składki ZUS – ile wynoszą i jak dopełnić formalności z nimi związanych?

Jakie obowiązują terminy opłacania składek na ubezpieczenia?

Składki na ubezpieczenia opłacane są za dany miesiąc do:

 • 5. dnia miesiąca następnego – w przypadku jednostek budżetowych, samorządów i zakładów budżetowych;
 • 15. dnia miesiąca następnego – w przypadku płatników posiadających osobowość prawną, na przykład spółki kapitałowe, stowarzyszenia, spółdzielnie;
 • 20. dnia miesiąca następnego – w przypadku pozostałych płatników składek (płatnicy opłacający tylko składki za siebie, przedsiębiorcy, podmioty nieposiadające osobowości prawnej).

Jeżeli dzień ten to święto, sobota lub niedziela, to ostateczny termin przypada na następny dzień roboczy.

Jak opłaca się składki na ubezpieczenia?

Wszystkie składki opłacane są jednym przelewem na numer rachunku bankowego, który przedsiębiorca otrzyma listownie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – można go również sprawdzić w udostępnionej przez ZUS wyszukiwarce NRS. Przelana kwota jest księgowana i rozliczana na koncie płatnika. Dzielona jest ona proporcjonalnie na każde ubezpieczenie i fundusze, na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

Jeśli zakładasz działalność, to sprawdź, czy możesz skorzystać z możliwości, jaką jest preferencyjny ZUS. Możliwość płacenia niższych składek z pewnością będzie dla ciebie ogromnym wsparciem! W przypadku wątpliwości skontaktuj się z doradcą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wszystko dokładnie ci wyjaśni.

Preferencyjny ZUS