Kadry

Umowa o praktyki

Jedną z form zatrudniania absolwentów jest umowa o praktyki. Dzięki niej możliwe jest odbycie praktyk absolwenckich, a także zdobycie umiejętności i wiedzy, które umożliwiają wykonywanie zawodu. Sprawdź, co warto wiedzieć o tej umowie i pobierz darmowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Obowiązek odbywania praktyk przez absolwentów studiów i szkół średnich regulowany jest przez przepisy. Najczęściej wiąże się z wynagrodzeniem, jednak może mieć również charakter nieodpłatny. Umowa o praktyki absolwenckie pojawiła się w polskim prawie w 2009 roku. Ustawa, która ją wprowadziła, reguluje zakres możliwej współpracy, wymiar czasu pracy praktykanta, a także prawa i obowiązki obu stron umowy. Jednocześnie legalizuje i systematyzuje formę zatrudniania praktykantów, dzięki czemu ci zdobywają niezbędne doświadczenie i umiejętności. Dowiedz się więcej o zapisach dokumentu i sprawdź nasz wzór umowy!

Czym jest umowa o praktyki?

Zgodnie z ustawą pracodawcy mają możliwość nawiązywania współpracy z praktykantami na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa tego typu zawierana jest pomiędzy podmiotem przyjmującym a osobą, która chce odbyć praktykę zawodową. Standardowo najczęściej do jej zawarcia dochodzi w okresie letnim, kiedy studenci lub uczniowie szkół średnich kończą edukację, a pracodawcy mają deficyt pracowników ze względu na okres urlopowy. Dzięki temu obie strony czerpią realne korzyści z tej formy współpracy. Z jednej strony praktykant zdobywa doświadczenie i szereg umiejętności praktycznych, a z drugiej strony pracodawca otrzymuje wsparcie w postaci świadczenia pracy przez absolwentów. Praktyki mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie i reguluje to ustawa o praktykach absolwenckich. Trzeba mieć na uwadze, że umowa, o której piszemy, nie podlega przepisom Kodeksu pracy w zakresie płac. Jeżeli praktyki są odpłatne, to wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Co powinno znaleźć się w treści umowy?

Prawidłowo skonstruowana umowa o praktyki powinna zawierać określone elementy. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

 • dane praktykanta;
 • dane podmiotu przyjmującego na praktykę;
 • czas trwania porozumienia;
 • tygodniowy wymiar pracy;
 • ewentualna wysokość wynagrodzenia;
 • data i miejsce podpisania umowy;
 • miejsce odbywania praktyk;
 • zakres obowiązków.

Jakie prawa i obowiązki ma przyjmujący na praktykę?

W myśl przepisów podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Główne obowiązki tego podmiotu to:

 • zapewnienie praktykantowi higienicznych i bezpiecznych warunków odbywania praktyki, w tym środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonywania powierzonego zadania;
 • wydanie zaświadczenia na wniosek praktykanta o rodzaju wykonywanej pracy oraz nabytych umiejętnościach młodego pracownika.

Jakie prawa i obowiązki ma praktykant?

Warto zauważyć, że ta forma zatrudnienia nie jest zarezerwowana tylko dla osób kończących studia lub szkołę średnią. Warto poznać podstawowe prawa i obowiązki praktykanta.

 1. Umowa tego typu może być podpisana przez każdą osobę, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
 2. Kolejnym wymogiem jest to, aby dana osoba w momencie zawarcia umowy o praktyki nie miała przekroczonego 30. roku życia.
 3. Praktykant nie może być dyskryminowany ani gorzej traktowany niż pracownicy etatowi. Jeżeli danego dnia wykonuje pracę w czasie minimum 6 godzin, to przysługuje mu standardowa 15-minutowa przerwa.
 4. Osoba odbywająca praktyki nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej. Ten ostatni przepis wynika bezpośrednio z ograniczeń narzuconych przez dyrektywy unijne.

Podczas zawierania umowy studiujący praktykant powinien upewnić się, że dany podmiot spełnia wymogi i praktyka zostanie zaliczona. W przeciwnym razie wykona pracę, która nie zostanie zaliczona przez władze uczelni. Szczegółowe warunki odbywania praktyk znajdują się w przepisach wewnętrznych każdej uczelni. W razie wątpliwości warto skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt ze studentami i weryfikację odbywanych przez nich praktyk.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy?

Jeśli praktyka jest nieodpłatna, umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie. W przypadku otrzymywania za praktykę świadczenia pieniężnego okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.

Czas praktyk – ile wynosi?

Czas pracy praktykanta regulują zapisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi tygodniowy wymiar wynosi przeciętnie 40 godzin, co daje średnią dzienną 8 godzin przy pięciodniowym tygodniu roboczym (art. 129 § 1 kp). Łączny okres pracy z nadgodzinami w tygodniu może wynosić 48 godzin (art. 131 § 1 kp). Praktykantowi przysługuje prawo do nieprzerwanego dobowego odpoczynku w wymiarze 11 godzin. Ponadto, w każdym tygodniu musi wystąpić minimum jedna nieprzerwana przerwa wynosząca 35 godzin. Co ważne, osoby zatrudnione na umowie o praktyki nie mogą wykonywać rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami czas trwania praktyki u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Umowa o praktyki a status osoby bezrobotnej

Podjęcie praktyki nie pozbawia absolwenta statusu osoby bezrobotnej, jeżeli wcześniej zarejestrował się on w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aby zachować ten status, wystarczy zgłosić fakt odbywania praktyk we właściwym PUP. Jeżeli praktykant pobiera wynagrodzenie niższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę lub praktyka jest nieodpłatna, to wciąż może pobierać zasiłek dla bezrobotnych, o ile wcześniej nabył do niego prawo.

Obowiązkowe świadczenia

Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS, jeżeli praktykant nie przekroczył 26. roku życia. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wymiar tej opłaty wylicza się według najniższej stawki skali podatkowej.

Wykorzystywanie praktyk jako tańszej alternatywy dla umowy na okres próbny

Największą korzyścią dla pracownika zatrudnionego na umowie o praktyki jest nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia, które ułatwia następnie wejście na rynek pracy. Jednocześnie taka forma zatrudnienia stanowi etap przeskoku pomiędzy edukacją a pracą zarobkową. Jeżeli praktyki mają charakter odpłatny, to dodatkowo praktykant zarabia. Pracodawcy umowa tego typu pozwala na weryfikację umiejętności absolwenta i jednocześnie ograniczenie początkowych kosztów jego zatrudnienia. To atrakcyjna alternatywa dla umowy na okres próbny, która jest w pełni płatna i wymaga pokrycia świadczeń ZUS i podatku. Właśnie dlatego umowa praktyk nie może być podpisywana na dłużej niż 3 miesiące, aby w tym zakresie nie dochodziło do żadnych nadużyć. Zarówno pracodawca, jak i praktykant zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa pracy. Za uchybienia w tym zakresie grozi odpowiedzialność.

Umowa o praktyki – wzór

W przypadku praktyki podpisanie odpowiedniej umowy jest niezbędną formalnością. Jeśli planujesz pracę w ramach praktyk, zapoznaj się ze wzorem przykładowego dokumentu, by sprawdzić, jakie elementy są tam istotne. Pobierz go w formacie PDF i docx już teraz!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: