Obliczanie ekwiwalentu za urlop jest ważne z perspektywy pracownika, który nie wykorzystał swojego świadczenia urlopowego. Warto wiedzieć, jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za jeden dzień urlopu, a także znać podstawowe informacje dotyczące tego świadczenia, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Czym jest ekwiwalent urlopowy?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to kwota należna pracownikowi, którego zatrudnienie dobiega końca, a jego świadczenie urlopowe pozostało niewykorzystane. Obliczanie go uwzględnia wynagrodzenie, a także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zawartego przez pracownika. Pracownikowi przysługuje coroczny i nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Wymiar świadczenia urlopowego wynika z odbytego dotychczas stażu pracy. Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Pracy przyjmuje się następujące wartości:

  • 20 dni wobec okresu zatrudnienia krótszego niż 10 lat;
  • 26 dni dla pracownika, który jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia za urlop, tyczy się to także wynikającego z tego ekwiwalentu. Warto zaznaczyć, że urlop wypoczynkowy jest dla świadczeniem, które uniemożliwia zrzeknięcie się go. Prawo do ekwiwalentu przysługuje w przypadku, gdy stosunek pracy zawarty pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zostaje rozwiązany. Istotne jest także to, że forma rozwiązania umowy, a także wina którejkolwiek ze stron nie wpływa na wypłacany ekwiwalent urlopowy.

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu urlopowego?

Urlop wypoczynkowy, z którego pracownik nie skorzystał nie zawsze zobowiązuje pracodawcę do tego, by wypłacić ekwiwalent urlopowy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zatrudniający przedłuża z pracownikiem umowę o pracę bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. W takim przypadku strony zawartej umowy o pracę decydują o wykorzystaniu urlopu w trakcie trwania nowego stosunku pracy na podstawie nowo zawartej umowy. W tej sytuacji pracodawca nie ma w obowiązku dokonania wypłaty za niewykorzystany urlop na rzecz pracownika.

Ekwiwalent za urlop – jak wyliczyć?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Zazwyczaj robi się to z uwzględnieniem soboty jako dnia wolnego od pracy – w myśl założenia o 5 dniowym tygodniu roboczym. Nie ma to jednak odniesienia do rzeczywistego czasu pracy pracownika. Prawo pracy nie wskazuje jakoby wyliczenie ekwiwalentu za dzień wolny miało uznać jedynie wspomnianą wcześniej sobotę. Ustalenie tych dni zależy w tym przypadku wyłącznie od pracodawcy i dotyczy przepisów panujących wewnątrz struktur firmy. Takie dni mogą różnić się w zależności od stanowisk i działów w zakładzie. Zatrudniający dokonujący waloryzacji współczynnika urlopowego może uwzględnić faktycznie obowiązujący dzień wolny od pracy.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a porozumienie trójstronne

Orzecznictwo pozwala na poszerzenie zakresu porozumienia w kwestii ekwiwalentu urlopowego w myśl porozumienia trójstronnego. W skład tego porozumienia wchodzą trzy strony:

  • zatrudniony;
  • ówczesny pracodawca;
  • przyszły pracodawca.

Porozumienie trójstronne bazuje na orzecznictwie, a prawo pracy nie zakłada przenoszenia urlopu przez pracownika pomiędzy dwoma firmami. Praktyki związane z przenoszeniem urlopu między podmiotami mogą zostać zauważone przez Państwową Inspekcję Pracy w trakcie przeprowadzanej kontroli. W przypadku przejścia pracownika z urlopem do innej firmy, może on wykorzystać zaległe, przysługujące mu dni wolne w okresie wypowiedzenia.

Ekwiwalent za urlop – jak liczyć?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? W tym wypadku stosuje się współczynnik ekwiwalentu urlopowego, który jest określany na każdy rok z osobna. We wspomnianym współczynniku uwzględnia się szacunkową ilość dni, które zatrudniony będzie miał przepracować. Przy waloryzacji ekwiwalentu wykorzystywany jest współczynnik stosowany dla roku, w którym ma zostać wypłacony. Odnosi się to także do urlopu, który przeniesiono z ubiegłego okresu. Prawo stanowiące o wypłacie ekwiwalentu urlopowego pojawia się wraz z dniem wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę. Obliczony wcześniej wskaźnik odnosi się do roku, w którym pracownik uzyskał przysługujące mu prawo w tej dziedzinie. W przypadku osób zatrudnionych na część etatu wartość wskaźnika zmniejsza się proporcjonalnie do czasu pracy.

Ekwiwalent za urlop w 2021 roku 

Wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i wysokość wskaźnika jest uzależnione od ilości dni wolnych od pracy przy przeciętnym 5-dniowym tygodniu roboczym na dany rok kalendarzowy. W 2021 roku przedstawia się to następująco:

  • 365 dni — (52 niedziele, 52 soboty plus 9 dni świąt), co daje 252 dni;
  • 252 dni należy podzielić przez 12 miesięcy, co daje nam 21 i właśnie ta wartość jest wskaźnikiem ekwiwalentu na rok bieżący

Kalkulator ekwiwalentu

W Internecie istnieje wiele stron, które oferują możliwość obliczenia tego świadczenia poprzez kalkulator ekwiwalentu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów. Na stronach, na których znaleźć można kalkulator ekwiwalentu, zazwyczaj zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące sposobu obliczania, jak i samego świadczenia.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop – jak to zrobić?

Dążąc do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości należy:

  • podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez odpowiedni współczynnik urlopowy;
  • otrzymany uprzednio przelicznik należy podzielić przez normę pracy obowiązującą pracownika;
  • uzyskaną wartość należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik stosowany do obliczania ekwiwalentu ustala się osobno każdego roku kalendarzowego. Jest on używany przy obliczaniu wartości ekwiwalentu, który stał się prawną należnością pracownika w obecnym roku. Stosuje się jeden współczynnik do wyliczania ekwiwalentu za urlop właściwy dla roku, w którym przestaje obowiązywać zawarty wcześniej stosunek pracy. Tyczy się to urlopu zaległego, a także bieżącego. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze, wartość ekwiwalentu zmniejsza się proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych na podstawie umowy. Obliczanie go wcale nie musi być trudne. Jeżeli pracownik zastosuje się do wyliczenia podstawowych wartości, to obliczenie ekwiwalentu nie będzie dla niego problemem. Można również skorzystać z internetowego kalkulatora ekwiwalentu urlopowego.

Archiwum: kwiecień 2021
jak obliczyć ekwiwalent za urlop