Inwentaryzacja – kiedy należy przeprowadzić spis z natury?

Przez inwentaryzację rozumie się ustalenie faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i nierzeczowych (np.