Embargo to pojęcie, z którym zetknęły się nawet osoby niemające dużej wiedzy na temat gospodarki. Co właściwie oznacza wprowadzenie takich ograniczeń? Kiedy mogą zostać nałożone i jaki rezultat chce przez to uzyskać państwo? Odpowiadamy!

Embargo to termin, który często pojawia się w mediach w kontekście dużych konfliktów politycznych i zbrojnych. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ we współczesnym świecie gospodarka i polityka (zarówno krajowa, jak i światowa) przenikają się wzajemnie. Czasem okazuje się, że brak dostępności wielu produktów na półkach sklepowych okazuje się skuteczniejszą bronią niż działania militarne. Każdy, kto interesuje się gospodarką, powinien poszerzyć swój słownik o pojęcie, którego definicję przedstawimy. Sprawdź,

Embargo – definicja

Embargo to całkowity lub częściowy zakaz prowadzenia wymiany gospodarczej z danym państwem w celu zmuszenia go do pożądanego działania. W zależności od sytuacji może być to na przykład zakaz eksportu produktów i usług do danego kraju lub importu dóbr stamtąd pochodzących.

Czasem podejmuje się jeszcze dalej idące działania, w tym na przykład zamrożenie kont bankowych i innych aktywów należących do osób z danego kraju, które aktualnie przebywają na terenie państwa nakładającego te szczególnego rodzaju sankcje.

Dlaczego wprowadza się embargo?

Embargo to jedno z najbardziej radykalnych działań, jeżeli chodzi o oddziaływanie z użyciem narzędzi ekonomicznych i handlowych. Podczas gdy cła czy inne bariery pozataryfowe lub parataryfowe mają za zadanie przyczynić się do zmniejszenia eksportu lub importu, embargo zakłada automatyczny, a jednocześnie całkowity zakaz handlu z danym krajem. Praktyka pokazuje, że jeśli zostaje ono wprowadzone przez wiele krajów w stosunku do jednego państwa, może pomóc w osiągnięciu przede wszystkim celów strategicznych, wojskowych lub politycznych.

Sankcje są w XXI wieku ważnym elementem polityki zagranicznej. Mają one za zadanie skłonić dany kraj do określonego działania. Praktyka pokazuje, że sankcje nakłada się przede wszystkim w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. Prawne bariery w handlu są wówczas wprowadzane w odniesieniu do państwa, które rozpoczęło wojnę i prowadzi ją jako agresor.

Skutki wprowadzenia takich sankcji

W takiej sytuacji embargo pokazuje, że społeczność międzynarodowa wyraża zdecydowany sprzeciw wobec polityki państwa atakującego. Efekty prowadzonych działań w tym zakresie mogą:

  • osłabić morale społeczeństwa (oraz sił zbrojnych) strony atakującej;
  • zniechęcić inwestorów do aktywności na danym terenie;
  • spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw lub nawet doprowadzić do ich przerwania.

Opisywane rozwiązanie to świetny przykład, który pokazuje, że we współczesnym świecie kwestie polityczne przenikają się z ekonomią.

Embargo na przykładach konkretnych sankcji

Historia zna wiele sytuacji, w których zdecydowano się na wprowadzenie embarga. Zazwyczaj tak zdecydowane środki były podejmowane w związku z zawirowaniami politycznymi. Już Napoleon Bonaparte wprowadził zakaz wywozu towarów do Wielkiej Brytanii w ramach tzw. blokady kontynentalnej.

W trakcie zimnej wojny Stany Zjednoczone nałożyły w 1958 roku na Kubę blokadę gospodarczą, by skłonić ją do poszanowania praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Znacznie większe i bardziej dalekosiężne efekty przyniosło embargo, które należące do OPEC kraje arabskie nałożyły – w zakresie ropy naftowej – na Stany Zjednoczone. Powód był bardzo prosty – wspieranie przez USA Izraela w trakcie toczonego przez to państwo konfliktu z krajami arabskimi. Solidarne działanie tych ostatnich przyczyniło się do tzw. kryzysu surowcowego, który dotykał państwa zachodnie przez całą dekadę 70. XX wieku.

Jak widać, embargo ma dość długą historię i jest stosowane również obecnie (przykładem może być zakaz importu polskich jabłek do Rosji i niedawno wprowadzone przez Polskę embargo na rosyjski węgiel). Takie działania mogą mieć bardziej lub mniej dotkliwy charakter, jednak presja ekonomiczna często bywa bardziej skuteczna niż działania zbrojne.

Archiwum: wrzesień 2022
embargo