Wiele osób zastanawia się nad tym, czy pracodawca może zwolnić na L4? To zagadnienie interesujące zarówno z perspektywy zatrudniającego, jak i pracownika. W określonych przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę z zatrudnionym, gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawdź, kiedy.

Zwolnienie lekarskie zapewnia określoną ochronę osobom, które są zatrudnione na umowę o pracę. Ochrona tego typu ma jednak charakter czasowy i z czasem wygasa, jeżeli niezdolność do pracy trwa wystarczająco długo. Czy pracodawca może zwolnić na L4? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach unormowanych w art. 41 Kodeksu Pracy.

Zwolnienie lekarskie jako zabezpieczenie przed rozwiązaniem umowy w czasie choroby pracownika

Zgodnie z polskim prawem, wypowiedzenie umowy nie może zostać wręczone pracownikowi, gdy ten przebywa na zwolnieniu chorobowym. Jednocześnie tego typu okres ochronny ma określoną w prawie długość. Jeżeli zostanie ona przekroczona, to pracodawca nabiera praw do tego, aby zwolnić pracownika nawet w przypadku przebywania na chorobowym. Wówczas można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i jednocześnie bez winy pracownika. Innym rodzajem zabezpieczenia jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie urlopu, ani innej usprawiedliwionej nieobecności. Najnowsze zmiany w prawie w tym obszarze weszły w życie od stycznia 2022 roku i warto się z nimi zapoznać.

Czy pracodawca może zwolnić na L4?

W określonych przypadkach tak. Oczywiście pracodawca może dążyć do rozwiązania umowy z pracownikiem wtedy, gdy zachodzą przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy pracownik, przebywając na zwolnieniu lekarskim, pojechał na urlop lub wykonuje inną pracę zarobkową.

Jeżeli dany pracownik jest zatrudniony przez mniej niż 6 miesięcy, to może dojść do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zostanie przekroczony 3-miesięczny okres choroby. Jeżeli jednak pracownik ma dłuższy staż, jest zatrudniony na czas nieokreślony lub cierpi na chorobę zawodową, to pracodawca nabywa prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia po skończeniu okresu zasiłkowego. Standardowo wynosi on 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy. Do tego okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego musi wynosić trzy miesiące. W związku z tym pracodawca powinien zweryfikować, czy minął już okres uprawniający do zwolnienia pracownika. Jeżeli nie, to wypowiedzenie nie będzie skuteczne. Czy pracodawca może zwolnić na L4? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach.

Kiedy ochrona pracownika w czasie choroby nie obowiązuje?

Ochrona pracownika przed zwolnieniem z pracy z powodu choroby nie dotyczy zwolnień dyscyplinarnych. Ponadto nie obowiązuje wtedy, gdy pracodawca likwiduje swoją firmę lub ogłasza upadłość. Jeżeli pracodawca wypowie umowę, a następnie otrzyma zwolnienie lekarskie od pracownika, to wypowiedzenie zachowuje swoją skuteczność i toczy się jego bieg. W czasie wypowiedzenia pracownik pobiera wynagrodzenie.

Archiwum: styczeń 2023
Czy pracodawca może zwolnić na L4