Dokument VAT-R zgłasza się do urzędu skarbowego celem zarejestrowania lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług. Jeśli działasz jako czynny podatnik VAT, jesteś zobowiązany do złożenia tej deklaracji. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku!

Zgłoszenia rejestracyjnego musisz dokonać wtedy, gdy zostanie zrealizowana pierwsza czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT, musisz zarejestrować formularz przed dniem, kiedy stracisz prawo do zwolnienia podatkowego. Formularz VAT-R do wglądu US złóż w celu:

 • zarejestrowania nowego podatnika VAT-R,
 • aktualizacji danych o podatniku.

Pamiętaj też, że o wszelkich zmianach dotyczących zgłoszenia rejestracyjnego należy poinformować US w terminie 7 dni od czasu nastąpienia zmiany. Uwaga! Do aktualizacji zgłoszenia VAT-R używa się tylko pozycji 8 i 9 formularza, aby zaznaczyć, czy podatnik zmienił US do rozliczeń. Formularz VAT-R, tak samo jak wiele innych dokumentów podatkowych do urzędu skarbowego składa się z kilku sekcji. Musisz podać w nich konkretne dane. Poniżej przedstawiamy kolejne wskazówki!

Wstępne pola formularza VAT-R

Na samej górze dokumentu znajdziesz trzy pola oznaczone cyframi od 1 do 3. Pod numerem 1 podaj swój identyfikator podatnika NIP. Kolejne dwa pola uzupełnia pracownik urzędu skarbowego. Wszelkie miejsca oznaczone kolorem ciemnoszarym są przeznaczone do uzupełnienia przez pracownika US, natomiast te na białym tle wypełnia przedsiębiorca składający formularz. Jak uzupełnia się kolejne pola?

Sekcja A – cel i miejsce złożenia zgłoszenia

W tej sekcji znajdziesz pola o numerach od 4 do 9 (numery 8 i 9 dotyczą tylko aktualizacji danych podatnika VAT-R). Uzupełniając formularz musisz podać po kolei:

 • cel złożenia zgłoszenia – rejestracyjny lub aktualizacja danych;
 • naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie;
 • organ podatkowy oraz adres, gdzie podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej;
 • kod organu podatkowego.
VAT-R zrzut ekranowy 1

Sekcja B – dane podatnika

Ten blok danych w formularzu VAT-R jest podzielony na kilka różnych elementów. W pierwszej kolejności musisz podać dane identyfikacyjne podatnika, pod polami o numerach:

 • 10: rodzaj podatnika (niebędący osobą fizyczną, osoba fizyczna, osoba zagraniczna);
 • 11: nazwa pełna lub nazwisko, pierwsze i drugie imię;
 • 12: nazwa skrócona lub imię ojca, imię matki;
 • 13: numer identyfikacyjny REGON lub PESEL;
 • 14: data rozpoczęcia działalności lub data urodzenia.
VAT-R zrzut ekranowy 2

W pola o numerach od 15 do 24 należy wpisać adres siedziby firmy lub zamieszkania podatnika zgłaszającego formularz VAT-R. Tutaj musisz podać takie dane, jak: 

 • kraj;
 • województwo;
 • powiat;
 • gmina;
 • ulica z numerem domu i mieszkania;
 • miejscowość;
 • kod pocztowy oraz adres poczty. 

Uwaga! Jeśli jesteś podatnikiem zagranicznym konieczne będzie podanie kodu kraju, w którym mieszkasz.

Sekcja C – obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Część C formularza VAT-R jest najbardziej rozbudowana. Dotyczy:

 • okoliczności związanych z obowiązkiem podatkowym;
 • informacji związanych ze składaniem deklaracji;
 • informacji związanych z wykonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Pola C.1, C.2, C.3 są przeznaczone dla podatników zarówno zgłaszających formularz VAT-R po raz pierwszy, jak i tych, którzy dokonują aktualizacji danych. Pozycje o numerach od 27 do 37 dotyczą ogólnych informacji podatkowych związanych z konkretną działalnością. Pozycję numer 27 zakreślisz jako podatnik z siedzibą działalności gospodarczej poza terytorium Polski, natomiast pozycję 28 wybierzesz, jeśli rozpoczynasz działalność bez prawa do zwolnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Te kwestie to głównie informacje o przewidywanej wysokości obrotów, dokonywaniu importu usług czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Pozycję z numerem 29 uzupełnisz, jeśli korzystasz ze zwolnienia przysługującego w ramach art. 133 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, jako mały przedsiębiorca. Chcesz wiedzieć, jak uzupełnić kolejne elementy formularza? Oto krótki ich opis:

 • pozycja 30 – zakreśl ją, jeśli dokonujesz sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług w ramach art. 43 ust. 1 ustawy o VAT (o ile nie masz obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT);
 • pozycja 31 – tutaj musisz dokonać wyboru, jeśli korzystasz ze zwolnienia podatkowego jako rolnik wykonujący dostawę produktów rolnych i świadczący usługi pozarolnicze;
 • pozycja 32 – zakreślisz ją jako podatnik, który rezygnuje ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów do 200 000 złotych;
 • pozycja 33 – dotyczy rezygnacji ze zwolnienia przysługującego dla rolników ryczałtowych;
 • pozycja 34 – zakreślisz ją jako podatnik wykonujący czynności zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy VAT;
 • pozycja 36 – musisz uzupełnić to pole, jeśli realizujesz sprzedaż wysyłkową na terenie kraju;
 • pozycja 37 i 38 – przeznaczona dla podatników ułatwiających dostawy i świadczenia, o których mowa w ustawie o VAT.
VAT-R zrzut ekranowy 3

Kolejne pozycje (40, 45, 48) dotyczą obowiązku podatkowego małych podatników, deklaracji kwartalnych oraz szczególnych procedur. W każdym z tych przypadków musisz zaznaczyć właściwą opcję dla swojego przedsiębiorstwa wraz z podaniem konkretnych dat działalności.

VAT-R zrzut ekranowy 4

Kolejne pozycje bloku C formularza VAT-R określają to, jakie deklaracje złożysz jako podatnik (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12). 

VAT-R zrzut ekranowy 5

W formularzu zgłoszeniowym do US musisz też w pozycjach od 58 do 59 określić informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ostatnie elementy sekcji C formularza VAT-R to pola 62 i 63, które są ze sobą połączone. Jeśli zaprzestałeś dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, zaznacz ten fakt w polu 62, a następnie podaj w komórce 63 datę zakończenia tych czynności.

VAT-R zrzut ekranowy 6

Sekcja D – wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

W tej sekcji musisz jedynie zaznaczyć, czy wnioskujesz o potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT czynnego lub zwolnionego z obowiązku podatkowego.

VAT-R zrzut ekranowy 7

Sekcja E – podpis podatnika lub reprezentanta

W tym miejscu formularza VAT-R konieczne jest wpisanie imienia, nazwiska, telefonu komórkowego, adresu e-mail i daty wypełnienia wniosku oraz złożenie podpisu przez podatnika (pola od 65 do 70).

VAT-R zrzut ekranowy 8

Sekcja F – adnotacje US

Ostatnią sekcją są ewentualne adnotacje pracownika urzędu skarbowego, jeśli ten ma jakiekolwiek uwagi do złożonej deklaracji.

VAT-R zrzut ekranowy 9

Choć formularz VAT-R ma wiele pól do wypełnienia i jest obszerny, teraz już wiesz, co wpisywać i zaznaczać w kolejnych sekcjach dokumentu. Jesteśmy pewni, że nasze wskazówki ułatwią ci jego wypełnianie!

Archiwum: wrzesień 2022
vat r