Obecnie niemal każdą deklarację wysyłaną do US lub ZUS złożysz elektronicznie. Nie inaczej jest w przypadku formularza UPL-1. Sprawdź, jak poprawnie go uzupełnić i jakie dane wpisywać w kolejnych sekcjach!

Omawiany dokument dotyczy pełnomocnictwa do podpisywania innych deklaracji w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, że na formularzu UPL-1 wymagane są dwa podpisy – zarówno podatnika, jak i osoby upoważnionej w ramach pełnomocnictwa. Poprawnie uzupełniony formularz złóż w urzędzie skarbowym w swoim mieście. Możesz to zrobić online za pośrednictwem swojego profilu ePUAP oraz podpisu elektronicznego. Uzupełniając ten dokument, musisz podać szereg danych w określonych polach. Wypełnisz go ręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, aby zawsze w tym celu użyć koloru niebieskiego lub czarnego.

UPL-1 – wzór

W polach o numerach 1 oraz 2 podajesz informacje takie, jak identyfikator podatkowy oraz numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego (jeśli wymagany). W wierszu numer 3 musisz wpisać numer egzemplarza oraz liczbę egzemplarzy składanych do US.

UPL 1 zrzut ekranu 1

UPL-1 – sekcja A

Sekcja A formularza UPL-1 dotyczy informacji o organie podatkowym, do którego składasz formularz. Musisz w tym przypadku podać nazwę naczelnika US dla wybranego typu sprawy.

UPL 1 zrzut ekranu 2

UPL-1 – sekcja B

Kolejna sekcja, czyli B, dotyczy danych podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu zagranicznego, który ustanawia pełnomocnika. Tutaj musisz uzupełnić pola o numerach od 6 do 20. Blok B podzielony jest na trzy podsekcje zawierające takie informacje, jak: 

  • rodzaj podmiotu;
  • pełną nazwę lub imiona i nazwiska;
  • kraj;
  • województwo;
  • adres zamieszkania;
  • dokładne dane kontaktowe.
UPL 1 zrzut ekranu 3

Co znajduje się w sekcji C?

Podczas uzupełniania formularza UPL-1, odnoszącego się do udzielanego pełnomocnictwa, szczególną uwagę przyłóż do sekcji C. Tutaj musisz umieścić dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji elektronicznych. Komórki od numeru 21 do 40 dotyczą danych identyfikacyjnych osoby upoważnionej, adresu jej zamieszkania oraz danych kontaktowych.

UPL 1 zrzut ekranu 4
UPL 1 zrzut ekranu 5

Sekcje D i E w formularzu UPL-1

Kiedy już uzupełnisz podstawowe informacje o podatniku udzielającym na formularzu UPL-1 pełnomocnictwa oraz osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji elektronicznych, możesz przystąpić do określenia czasu obowiązywania pełnomocnictwa. Termin podasz w sekcji D w komórkach oznaczonych numerami od 41 do 42. To przedział czasowy, kiedy pełnomocnictwo obowiązuje bez żadnych ograniczeń.

UPL 1 zrzut ekranu 6

Ostatnią kwestią jest uzupełnienie oświadczenia, gdzie podatnik upoważnia osobę wymienioną w bloku C do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną. W komórkach z numerami od 43 do 58 musisz podać nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby uprawnionej. Ostatnie wiersze to tylko podpisy uwierzytelniające oraz data uwierzytelnienia podpisu wraz z miejscem jego sporządzenia.

UPL 1 zrzut ekranu 7

Pamiętaj, że jeśli pełnomocnik jest adwokatem lub radcą prawnym, konieczne będzie złożenie odpisu udzielonego pełnomocnictwa w pozycjach 46, 50 i 54. Uwaga! Jeśli udzielasz pełnomocnictwa dla więcej niż 3 osób, musisz złożyć dodatkowy formularz UPL-1 do US.

Archiwum: wrzesień 2022
upl 1