Zaświadczenia

SD Z2 – wzór

Czym jest formularz SD-Z2? Wzór dokumentu dotyczy zwolnień podatkowych dla osób należących do 1 i 0 grupy podatkowej. Dowiedz się, jak poprawnie uzupełnić formularz SD Z2 i sprawdź kiedy zachodzi obowiązek podatkowy od darowizn.

Do uzupełnienia formularza zobowiązane są wstępni i zstępni jako osoby spokrewnione, a także rodzeństwo. Druk SD Z2 dotyczy otrzymania darowizny, a ten fakt należy zgłosić do urzędu skarbowego nie później niż 6 miesięcy od dnia powstania takiego obowiązku. Można wypełnić druk w formie papierowej bezpośrednio w placówce Urzędu Skarbowego lub elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego. Zgłoszenie darowizny na druku SD Z2 jest konieczne, kiedy jej kwota przekracza 9 637 złotych. Poniżej znajdziesz wzór, jak wypełnić formularz. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie ci zorientować się, co wpisać w konkretne pola.

SD Z2 - wzór

SD Z2 – wzór i jego struktura

Wzór przedstawianego przez nas dokumentu składa się z 9 sekcji. Zanim wyślesz formularz, dokładnie sprawdź poprawność wpisanych danych. Już na wstępie musisz podać:

 • numer identyfikacyjny podatnika – NIP, PESEL;
 • datę nabycia darowizny;
 • datę powstania obowiązku podatkowego.
sd z2 zrzut ekranowy 1

Formularz SD Z2 jest podzielony na kilka podstawowych bloków oznaczonych literami od A do K. Oto krótki poradnik, w jaki sposób uzupełnić konkretne rubryki.

Sekcja A – miejsce i cel zgłoszenia

W tym miejscu musisz podać nazwę i adres urzędu skarbowego, do którego adresowany jest formularz SD-Z2. Wzór w sekcji A wymaga także czynności, jaką jest wybór celu złożenia formularza – złożenie zgłoszenia lub korekta.

sd z2 zrzut ekranowy 2

Sekcja B – dane identyfikacyjne podatnika

Tutaj musisz podać swoje dane osobowe – nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, datę urodzenia oraz obywatelstwo. Przykładowe dane to – Kowalski, Janusz, Paweł, Grażyna, 16.09.1992 r., polskie. Oprócz powyższych musisz też podać takie informacje, jak: 

 • kraj pochodzenia;
 • województwo;
 • powiat;
 • gminę;
 • ulicę wraz z numerem domu i mieszkania;
 • miejscowość;
 • kod pocztowy oraz pocztę. 
sd z2 zrzut ekranowy 3

Sekcja C – dane identyfikacyjne spadkodawcy, darczyńcy

W tym przypadku dane konieczne do wpisania są takie same, jak w sekcji B. Różnica jest taka, że dotyczą osoby, która przekazała darowiznę, np. w postaci środków pieniężnych. 

sd z2 zrzut ekranowy 4

Sekcja D – tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Tutaj potrzebne jest oznaczenie tego, jaka forma nabycia własności została przekazana. Możesz wybrać następujące opcje:

 • dziedziczenie;
 • zapis zwykły;
 • dalszy zapis;
 • zapis windykacyjny;
 • polecenie testamentowe;
 • darowizna;
 • polecenie darczyńcy;
 • zachowek;
 • nieodpłatne zniesienie współwłasności;
 • nieodpłatna renta;
 • nieodpłatne użytkowanie;
 • nieodpłatna służebność;
 • nabycie praw do wkładów oszczędnościowych;
 • nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika inwestycyjnego.
sd z2 zrzut ekranowy 5

Jeśli otrzymałeś środki pieniężne np. od rodziców przelewem na rachunek bankowy, zaznacz opcję darowizny. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie sekcji E formularza SD Z2, wzór ten wypełnia się jednak tylko wtedy, gdy doszło do nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Dla darowizny ten blok pozostawia się pusty.

Sekcja E – rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

W tym przypadku musisz zaznaczyć rodzaj dokumentu, który dla US będzie np. potwierdzeniem otrzymania darowizny od najbliższych. Może to być:

 • oświadczenie o przyjęciu spadku;
 • testament;
 • prawomocne orzeczenie sądu;
 • umowa;
 • ugoda;
 • inny dokument np. wyciąg z konta bankowego;
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia;
 • europejskie poświadczenie spadkowe.
sd z2 zrzut ekranowy 6

Sekcja F – dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych

To najbardziej rozbudowana sekcja, która wymaga poświęcenia nieco więcej czasu, aby poprawnie ją uzupełnić. Na jednym formularzu możesz zgłosić nabycie kilku typów darowizn np. pieniężnej oraz pojazdu. W przypadku otrzymania darowizny pieniężnej musisz podać dokładną kwotę otrzymaną na rachunek bankowy. Blok G zawiera też informację o:

 • spółdzielczych własnościowych prawach do lokalu mieszkalnego (musisz podać dokładną powierzchnię);
 • nieruchomościach o określonych powierzchniach gruntów;
 • lokalach mieszkalnych będących odrębną nieruchomością o określonej powierzchni;
 • gospodarstwach rolnych;
 • samochodach i innych pojazdach;
 • jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych.

W każdym z powyższych przypadków musisz podać wartość nabytych praw lub rzeczy, a w przypadku nieruchomości i działek także powierzchnię użytkową.

Sekcja G – dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której zostały nabyte własności

sd z2 zrzut ekranowy 8

Sekcja H – sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny

Gdy zaznaczysz odpowiednie pole dotyczące stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, czeka przedostatnia sekcja. Blok H uzupełniasz jednak tylko wtedy, kiedy zgłaszasz formularz SD Z2 w związku z otrzymaną darowizną pieniężną. Sposoby przekazania darowizny, jakie należy określić w formularzu, to przelew na rachunek bankowy, przelew na rachunek w SKOK, przekaz pocztowy.

sd z2 zrzut ekranowy 9

Sekcja J – podpis nabywcy

Tutaj musisz jedynie wpisać datę uzupełnienia wniosku oraz swoje imię i nazwisko oraz złożyć czytelny podpis. Uwaga! Kiedy składasz dokument elektronicznie możesz przejść przez prosty kreator dokumentu SD Z2 i podpisać wysyłany dokument podpisem elektronicznym.

sd z2 zrzut ekranowy 10

Wiesz już, jak przebiega uzupełnianie formularza SD-Z2. Wzór i kolejne kroki ukazane w formie porad i graficznie ułatwią ci zadanie. Wystarczy, że masz podstawową wiedzę na temat darowizn i wiesz, jak uzupełnić konkretne komórki dokumentu. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek błędów w formularzu zawsze masz prawo złożyć jego korektę w dowolnym czasie.

Najczęściej zadawane pytania

Jak prawidłowo wypełnić druk SD Z2 wzór?

Aby wypełnić druk SD Z2, uzupełnij go o wskazane dane. Dokładna instrukcja znajduje się w naszym artykule.

Czy do formularza SD Z2 trzeba dołączyć inne dokumenty?

Tak, do formularza SD Z2 należy dołączyć: potwierdzenie otrzymania przelewu lub przekazu pocztowego, jeśli darowizna dotyczyła środków pieniężnych; umowę zawarcia darowizny lub inne dokumenty potwierdzające otrzymanie darowizny.

Jaką kwotę darowizny wpisać w SD Z2?

W SD Z2 należy wpisać kwotę otrzymanej darowizny lub wysokość jej wartości rynkowej.

Kiedy nie trzeba składać druku SD Z2?

Druku SD Z2 nie musi składać osoba, która otrzymała darowiznę mniejszą niż 10 434 złotych.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: