RP-7 to proste zaświadczenie, które jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów przez pracodawców. Dowiedz się, dlaczego ZUS, który ustala wysokość renty lub emerytury, wymaga uzupełnienia takiego formularza.

Wszelkiego rodzaju informacje o zatrudnieniu oraz o wynagrodzeniach zostały ujęte bezpośrednio w druku RP-7. Każdy płatnik składek ZUS jest zobowiązany do jego wystawienia na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy zobowiązują pracodawców na specjalną prośbę organów państwowych do wystawienia takiego dokumentu.

Dzięki temu ZUS analizuje okresy składkowe pracowników i oblicza podstawę do wypłaty rent za okres niezdolności do pracy lub późniejszej emerytury. Zwróć też uwagę na to, że dokument ten także zawiera informacje o szczególnych okresach pracy. Sprawdź, co jeszcze się w nim znajduje i dowiedz się, jak należy go wypełnić!

RP-7 (ERP-7) – co to takiego?

Zaświadczenie RP-7 obowiązuje od 2018 roku pod nazwą ZUS ERP-7. Jest formularzem, który składa się z kilku części. Ten dokument stanowi dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podstawę do analizy wysokości wypłacanego świadczenia w postaci renty lub emerytury. Po złożeniu przez pracodawcę dokumentu RP-7 ZUS otrzymuje wszelkie informacje na temat okresów składkowych zatrudnienia oraz o ewentualnych świadczeniach chorobowych, które były wypłacane w czasie trwania konkretnych umów z pracodawcą.

RP-7 – wzór

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7, czyli ZUS ERP-7, składa się z czterech podstawowych części. Są to:

  1. Dane pracodawcy, czyli płatnika składek. W tym przypadku jako pracodawca musisz podać swój numer NIP, REGON lub PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego.
rp-7 zrzut ekranu 1
  1. Dane dotyczące pracownika. Tutaj zaświadczenie powinno przyjąć odpowiednią formę. Tutaj konieczne jest uzupełnienie danych pracownika (imię, nazwisko, numer PESEL oraz zajmowane stanowisko wraz z wymiarem czasu pracy). W kolumnie dotyczącej danych o zatrudnieniu jako pracodawca musisz uwzględnić okresy, kiedy pracownik pobierał pełne wynagrodzenie, a także świadczenia za okres niezdolności do pracy, zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne i chorobowe.
rp-7 zrzut ekranu 2
  1. Wynagrodzenie pracownika – tutaj pracodawca musi uwzględnić dochód konkretnej osoby z uwzględnieniem odpowiedniego roku kalendarzowego, składników stałych i zmiennych wynagrodzenia oraz innych dodatków płacowych.

Dane, które musisz uzupełnić na samym końcu dokumentu, to:

  • informacje o załącznikach do formularza zgłoszeniowego;
  • deklaracja, gdzie są odprowadzane składki ZUS (do którego oddziału i w jakiej miejscowości). 

Na końcu wystarczy wpisać miejscowość oraz datę sporządzenia dokumentu, a także umieścić pieczątkę służbową i podpisy osób upoważnionych do jego wydania.

RP-7 – kto wystawia ten dokument i czy to konieczne?

W kwestii tego, kto wystawia dokument RP-7, przepisy są jasne. Zaświadczenie tego typu wystawia obecny pracodawca, ale są do tego uprawnieni także:

  • następca prawny pracodawcy;
  • syndyk upadłościowy lub likwidator;
  • podmioty upoważnione;
  • KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), ale tylko dla osób z sektora zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Uwaga! Wystawienie zaświadczenia RP-7, czyli obecnie ZUS ERP-7, to obowiązek każdego pracodawcy odnoszący się do obecnych i byłych pracowników. Poprawne wystawienie takiego zaświadczenia jest kluczowe, ponieważ wpływa na wysokość przyznawanych przez ZUS świadczeń emerytalno-rentowych.

Archiwum: wrzesień 2022
rp-7