Finanse

Uzasadnienie zapomogi – przykład pisma. Jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?

Fundusz świadczeń socjalnych to środki finansowe, które pracodawca gromadzi na oddzielnym rachunku bankowym. Są one przeznaczone na wsparcie pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji. Jak napisać podanie i uzasadnienie zapomogi? Przykład znajdziesz w tekście!

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zobowiązani są utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (na dzień 1 stycznia), a także jednostki budżetowe i samorządowe niezależnie od liczby pracowników. Z wnioskiem o utworzenie ZFŚS może wystąpić zakładowa organizacja związkowa, jeśli liczba pracowników etatowych mieści się w przedziale od 20 do 50. Pieniądze pochodzące z ZFŚS mogą być przeznaczone na różne cele, m.in. na zapomogę dla pracownika znajdującego się w potrzebie (ustawa o zakładowym funduszu socjalnym). Aby otrzymać świadczenie, osoba zainteresowana musi przygotować wniosek o przyznanie zapomogi. Istotną częścią podania o zapomogę jest uzasadnienie. Pracownik starający się o wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej zapomogi musi opisać swoją sytuację życiową, przekonując w ten sposób, że otrzymane pieniądze zostaną właściwie wykorzystane.

Kto może skorzystać z zapomogi z funduszu socjalnego?

Zapomoga z ZFŚS przysługuje pracownikom oraz członkom rodziny, a także pracownikom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. Wniosek o wypłatę zapomogi mogą zatem złożyć osoby w trudnej sytuacji życiowej, które:

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę na zastępstwo;
 • są zatrudnione na podstawie mianowania, powołania lub wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę;
 • przebywają na zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim;
 • pozostają w okresie wypowiedzenia;
 • są współmałżonkiem pracownika;
 • są dziećmi pracownika (własne, przysposobione, do 18. roku życia lub starsze, nadal uczęszczające do szkoły, do czasu ukończenia nauki, niepełnosprawne niezależnie od wieku);
 • są utrzymywane przez pracownika;
 • są byłymi pracownikami, którzy przeszli na emeryturę lub rentę;
 • zostały wyszczególnione w regulaminie pracodawcy.

O zapomogę nie mogą ubiegać się pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym.

Kto otrzyma zapomogę w pierwszej kolejności?

Zapomoga zostanie wypłacona przede wszystkim osobom, które mają niski, średni dochód na osobę, żyją w rodzinach wielodzietnych, a także te, które wychowują dzieci wymagające specjalnej opieki i leczenia, bądź całkowicie lub częściowo osierocone. Kiedy dofinansowanie zostanie przyznane? Głównym powodem składania wniosków o zapomogę są zdarzenia losowe:

 • pożar, zalanie mieszkania, klęski żywiołowe, włamania;
 • długotrwała, przewlekła choroba wymagająca kosztownego leczenia;
 • pogorszenie sytuacji materialnej (niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych).

Każda z tych sytuacji wymaga potwierdzenia – wraz z wnioskiem należy złożyć niezbędne dokumenty. Procedura składania pisma o pomoc finansową z funduszu socjalnego powinna być szczegółowo opisana w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. Pracodawca analizuje sytuację życiową, materialną wnioskodawcy. Decyzję podejmuje po konsultacji z zakładową organizacją związkową lub osobą, którą wytypują pracownicy. Odpowiedź może być odmowna, ale pracodawca może też zażądać szczegółowych informacji, dodatkowych dokumentów. Niekiedy dochodzi do negocjacji pomiędzy pracodawcą a starającym się o wsparcie.

Jak powinno wyglądać uzasadnienie zapomogi? Przykład

Każda osoba, która chce złożyć wniosek, musi pamiętać, że wymaga on szczegółowego wyjaśnienia przyczyn starania się o zapomogę socjalną zwaną także zapomogą losową. Należy dokładnie opisać sytuację rodzinną, wydarzenie, które wpłynęło na pogorszenie statusu materialnego (niezbędne jest udokumentowanie sytuacji finansowej).

Jak uzasadnić wniosek o udzielenie zapomogi losowej?

Uzasadnienie prośby o udzielenie zapomogi losowej musi zawierać szczegółowy opis zdarzenia – pożaru, podtopienia, zalania, włamania. Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zdarzenia – protokoły policyjne, ze straży pożarnej, zdjęcia, rachunki za przeprowadzony remont. W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej, spowodowanej np. utratą pracy przez współmałżonka, śmiercią członka rodziny itp. dokumentami potwierdzającymi złą sytuację wnioskodawcy będą – akt zgonu, zaświadczenie o dochodach pozostałych osób w gospodarstwie domowym lub zaświadczenie o braku dochodów, wyciąg z konta, kopie rachunków za utrzymanie domowników. Wnioskodawca musi wskazać przyczynę pogorszenia sytuacji finansowej, potwierdzając swoje słowa dowodami w postaci wymienionych dokumentów. Tak przygotowany wniosek ułatwia otrzymanie wsparcia socjalnego.

Jak napisać uzasadnienie zapomogi zdrowotnej?

Zapomogi finansowej mogą potrzebować osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub muszą ponosić koszty leczenia chorego członka rodziny. Zapomoga zdrowotna z funduszu socjalnego zostanie wypłacona, gdy problemy finansowe pojawiły się z powodu choroby pracownika, współmałżonka lub dziecka, gdy któreś z nich wymaga stałej opieki medycznej. W takim przypadku w uzasadnieniu należy opisać dokładnie sytuację zdrowotną w gospodarstwie domowym pracownika (kto choruje, na co, dlaczego wymaga stałe pomocy, jak jest leczony, czy wymaga rehabilitacji, zakupu specjalnego sprzętu itd.). Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć dokumenty – wszystkie, które będą stanowić potwierdzenie słów wnioskodawcy:

 • zaświadczenia lekarskie;
 • wypisy ze szpitala;
 • dokumentację medyczna, historię choroby;
 • kopie rachunków za leczenie, zakup leków, sprzętu, rehabilitację;
 • dokumentację wskazującą na konieczność dostosowania domu dla osoby niepełnosprawnej.

Uzasadnienie wniosku najważniejsze

Uzasadnienie zapomogi to najważniejszy element całego wniosku. Sposób jego sformułowania może wpłynąć na decyzję pracodawcy. Starannie przygotowana dokumentacja uwiarygodniająca ciężką sytuację pracownika i dokładny opis zdarzenia, które wpłynęło na decyzję zabiegania o wsparcie, działają na korzyść wnioskodawcy. Pracownik musi pamiętać, że świadczenie z funduszu socjalnego ma charakter uznaniowy, a nie roszczeniowy. Dlatego też każdorazowo pracodawca analizuje sytuację wnioskodawcy i bada zasadność przyznania takiego wsparcia. Warto więc już na samym początku dostarczyć wyczerpujące informacje na temat swojego status quo:

 • liczbę osób w gospodarstwie;
 • dochód brutto na członka rodziny;
 • stan cywilny i liczbę dzieci;
 • wskazanie osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warto pamiętać, że także wysokość ewentualnej zapomogi uzależniona jest od kilku czynników:

 • sytuacji życiowej i rodzinnej;
 • sytuacji materialnej;
 • wysokości dochodu na jednego członka w gospodarstwie domowym.

Wniosek – wzór i uzasadnienie

Jak wygląda wzór wniosku o przyznanie zapomogi z ZFŚS? Na samej górze pisma należy umieścić dane osoby starającej się o zapomogę – imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu, a także miejsce i datę sporządzenia pisma. Jak każdy tego rodzaju dokument, tak i wniosek o zapomogę musi zawierać dane pracodawcy. Pismo należy zatytułować jako Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS. Dalej należy umieścić prośbę o przyznanie świadczenia – wskazać, jakiego rodzaju zapomoga ma zostać wypłacona i co jest przyczyną złożenia wniosku. Wśród informacji musi znaleźć się proponowana wysokość zapomogi oraz numer konta, na które ma trafić. Na końcu powinno znaleźć się uzasadnienie prośby pracownika, osobisty podpis i wykaz dołączanych dokumentów.

Uzasadnienie zapomogi – przykład

Jak może wyglądać wniosek o przyznanie zapomogi? Pismo to ma identyczną strukturę jak wszelkiego rodzaju podania. Dobrze przygotowane musi zawierać wszystkie niezbędne elementy:

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu pracownika;
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
 • dane adresowe pracodawcy;
 • tytuł pisma (Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS);
 • wstęp, np: Proszę o przyznanie mi zapomogi finansowej w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej/chorobą/wypadkiem/śmiercią współmałżonka. Proszę o udzielenie mi wsparcia w wysokości (podać sugerowaną kwotę zapomogi). Numer konta do wpłaty środków (podać stosowny numer rachunku bankowego);
 • uzasadnienie: w tym miejscu należy dokładnie opisać wydarzenia, które wpłynęły na pogorszenie sytuacji. Zaznaczyć, co sprawiło, że pogorszyła się sytuacja finansowa wnioskodawcy, jak zdarzenie losowe wpłynęło na status życia. Czy w związku z opisanym wydarzeniem wnioskodawca poniósł starty, dodatkowe koszty (remontu/leczenia itp.)? W jaki sposób zostaną wykorzystane przyznane środki z zapomogi, jak pomogą wnioskodawcy i jego rodzinie;
 • na końcu wniosku powinna znaleźć się formułka o prawdziwości danych zamieszczonych w piśmie;
 • podpis składającego wniosek;
 • wykaz załączników – dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku i mają potwierdzić trudną sytuację wnioskodawcy.

Czy zapomoga zostanie przyznana?

Nie zawsze zapomoga zostanie przyznana, jednak w piśmie odmownym powinna znaleźć się informacja o powodzie odrzucenia wniosku. Niezależnie od tego, pracownik może zweryfikować swoją prośbę i spróbować ponownie innym razem. Warto wcześniej sprawdzić, jakie kryteria udzielania zapomogi są stosowane w danym zakładzie pracy.

Zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może przydać się, kiedy pracownik znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Warto próbować zdobyć wsparcie, pamiętając jak ważne jest poprawne napisanie wniosku i wiarygodne uzasadnienie prośby.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: