Uzasadnienie zapomogi – przykład pisma. Jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?

Fundusz świadczeń socjalnych to środki finansowe, które pracodawca gromadzi na oddzielnym rachunku bankowym.