Czym jest urlop szkoleniowy? Kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach? Przekonaj się! Poznaj najważniejsze informacje na temat urlopu szkoleniowego i skorzystaj z niego w swoim miejscu pracy.

Niejednokrotnie pracownik jest zadowolony ze swojej pracy i warunków zatrudnienia, ale niezależnie od tego czuje potrzebę dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jednak realia codziennego życia sprawiają, że trudno jest wygospodarować czas na dodatkowe kursy czy innego rodzaju naukę. Co zrobić w takim przypadku? Pomocny może okazać się urlop szkoleniowy.

Kto ma do niego prawo? Co możesz zrobić, aby dostać u siebie w pracy urlop szkoleniowy? Poznaj najważniejsze zasady dotyczące tego elementu życia zawodowego. Sprawdź, czy będziesz w stanie dzięki temu ułatwieniu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Urlop szkoleniowy a kodeks pracy

Rozwiązanie tu opisywane wcale nie jest niczym wyjątkowym. Nie jest to nadzwyczajna okoliczność, na którą zgodę musi wyrazić twój pracodawca. Wszelkie kwestie związane z tym rodzajem wolnych dni są określane przez kodeks pracy. Według jego zapisów pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu szkoleniowego. Ile dni on wynosi? Jest to od sześciu do dwudziestu jeden dni nauki.

Urlop szkoleniowy może mieć miejsce w dwóch sytuacjach:

 • gdy pracodawca wysłał pracownika na szkolenie;
 • gdy szkolenie jest inicjatywą pracownika, jednak jego szef wyraził na nie zgodę.

Tym samym, jeżeli chcesz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, wcale nie musisz brać urlopu wypoczynkowego ani bezpłatnego.

Urlop szkoleniowy – zasady

Jakie dokładnie należy spełnić wymagania, by uzyskać urlop szkoleniowy? Kodeks pracy określa to bardzo jasno. Z tego udogodnienia mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Ich celem musi być podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jedynie na tym działaniu musi koncentrować się urlop szkoleniowy. Wniosek o wolne należy złożyć na ręce pracodawcy.

Składając dokumenty, możesz prosić o wolne na dłuższy okres, jeśli w jego czasie będziesz pobierał naukę. Możesz także wnioskować o zwolnienie z dnia pracy lub jego części, by uczestniczyć w określonych zajęciach. Może się bowiem zdarzyć, że szkolenie nie wymaga od ciebie wielu dni zwolnienia.

Urlop szkoleniowy – wniosek

Jak dokładnie wygląda wniosek o urlop szkoleniowy? Ile dni możesz wykorzystać, prosząc swojego pracodawcę o tego rodzaju zwolnienie? Kodeks pracy mówi jasno – masz prawo do od sześciu do dwudziestu jeden dni wolnego, w zależności od typu i długości trwania określonego szkolenia. Co oczywiste, urlop ten musisz wykorzystać w czasie, kiedy trwa dany kurs.

Jeżeli odpowiednio uargumentujesz dany wniosek urlopowy, możesz wziąć wolne w określone dni, zgodnie z rozkładem pracy, który cię dotyczy. Oczywiście, w trakcie takiego urlopu szkolnego dla pracownika zachowujesz prawo do wynagrodzenia i twój pracodawca musi wypłacać ci pensję. A co w sytuacji, gdy nie wykorzystasz przysługującego ci urlopu w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Wtedy owe dni przepadają bezpowrotnie.

Urlop szkoleniowy dla pracownika a umowa z pracodawcą

Gdy wnioskujesz o urlop szkoleniowy, możesz podpisać ze swoim pracodawcą stosowną umowę, w której zostaną określone prawa i obowiązki stron. Może ona na przykład wskazywać, ile dni urlopu szkoleniowego otrzymasz i na jakich warunkach w tym czasie masz stawiać się w pracy. Kodeks mówi jednak przy tym jasno, że warunki owej umowy nie mogą być dla pracownika gorsze od tych, które zostały określone w przepisach.

To oznacza między innymi, że twój pracodawca, niezależnie od okoliczności, nie może odmówić ci prawa do urlopu szkoleniowego. Nie może także postanowić, że urlop ten będzie wynosił mniej niż sześć dni. Pamiętaj, jeżeli twój szef będzie wymagał od ciebie określenia konkretnych warunków urlopu, pierwszeństwo mają postanowienia prawa, nie zaś jego oczekiwania.

Urlop szkolny dla pracownika – wymiar czasowy

Kto może liczyć na sześć dni urlopu szkoleniowego dla pracownika, a kto na trzy tygodnie? Te kwestie zostały również jasno określone w kodeksie pracy. Sześć dni przysługuje tym osobom, które:

 • przystępują do egzaminu dojrzałości (matury) na zakończenie nauki szkolnej;
 • mają zamiar zdawać egzamin potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe;
 • przystępują do egzaminów eksternistycznych.

Komu przysługują trzy tygodnie? Taki wymiar czasu urlopowego dotyczy tych pracowników, którzy tworzą prace dyplomowe, a także przygotowują się do egzaminów dyplomowych. Niezależnie od tego, która z powyższych sytuacji cię dotyczy, pamiętaj, że twój pracodawca nie ma prawa do odmowy urlopu lub zmniejszenia jego wymiaru.

Urlop szkolny dla pracownika a zwrot kosztów

Urlop szkoleniowy ma na celu podniesienie kwalifikacji pracownika. Co jednak w sytuacji, gdy tak się nie stanie? Pracodawca ma wówczas prawo do zwrotu kosztów. Może się tak zdarzyć, jeżeli:

 • pracownik przerwie urlop bez uzasadnionych przyczyn;
 • pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem z winy tego ostatniego, a w trakcie urlopu szkoleniowego;
 • pracownik rozwiązuje umowę z pracodawcą w trakcie urlopu, a wina będzie leżeć po jego stronie, nie zaś po stronie pracodawcy.

W takich sytuacjach pracownik jest zobowiązany do zwrócenia kosztów pracodawcy. Wysokość owego zwrotu musi być proporcjonalna do okresu zatrudnienia w czasie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W innej wersji wysokość zwrotu musi być proporcjonalna do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Urlop szkoleniowy a dodatkowe świadczenia

W zależności od okoliczności pracodawca może przyznać także dodatkowe świadczenia pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Owe świadczenia mogą dotyczyć takich kwestii jak:

 • koszty przejazdu;
 • materiały merytoryczne potrzebne w czasie szkolenia (na przykład podręczniki);
 • zakwaterowanie.

Co istotne, nawet jeżeli już rozpocząłeś naukę, dalej masz prawo do wystąpienia o urlop szkoleniowy. Po złożeniu wniosku kontynuujesz edukację na zasadach urlopu szkoleniowego. Nie musi być więc tak, że wniosek składasz zawsze przed rozpoczęciem danego kursu.

Urlop szkoleniowy – podsumowanie

Omawiane tutaj rozwiązanie nie jest wyjątkowe; to całkowicie normalny i naturalny element życia zawodowego. W rzeczywistości profity z urlopu szkoleniowego dotyczą tak pracownika, jak i pracodawcy. Ten pierwszy czyni ważne kroki w swojej drodze zawodowej. Ten drugi otrzymuje lepiej wykwalifikowaną osobę, funkcjonującą w ramach jego przedsiębiorstwa. Znając wszystkie najważniejsze zasady, wiesz już, kiedy możesz ubiegać się o ten urlop.

Archiwum: styczeń 2022
urlop szkoleniowy