Interesariusz to podmiot będący pod wpływem konkretnego przedsięwzięcia. Jest to także ktoś, kto sam może oddziaływać na projekt. Dlaczego identyfikacja interesariuszy jest tak ważna? Przekonaj się, jak interesariusz wpływa na biznes!

Interesariusz znany jest już od lat 60. XX wieku. To pojęcie upublicznione przez zarządzanie systemowe i zarządzanie projektami uwzględniające poglądy oraz działania różnych grup. Analiza interesariuszy wspiera efektywne zarządzanie organizacją, pozwalając na określenie ich systemów wartości, potrzeb i kręgu interesów. To z kolei przekłada się na działania wspierające rozwój firmy i sukces w biznesie.

Interesariusz, czyli jak zidentyfikować osoby zainteresowane w organizacji

Interesariusz

Interesariusz jest jednym z najważniejszych pojęć związanych z tworzeniem i realizacją zadań w obrębie CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo. W związku z tym firma powinna wdrażać mechanizmy umożliwiające integrowanie kwestii społecznych, etycznych i środowiskowych. Takie działania należy podejmować z uczestniczeniem stron zainteresowanych, a więc z interesariuszy.

Lista interesariuszy powinna obejmować podmioty zainteresowane i zaangażowane w działalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo te, które mają wobec niego określone żądania. Klasyfikacja grup interesariuszy zawiera między innymi podmioty:

  • dostarczające firmie zasoby,
  • ponoszące ryzyko w związku z funkcjonowaniem firmy i wpływające na jego poziom,
  • pozostające w związku z firmą (przymusowym bądź dobrowolnym).

Interesariusz – definicja

Interesariusz (z ang. stakeholder) to nikt inny jak osoba zainteresowana, czyli ktoś mający interes w realizacji projektu. Może to być podmiot bezpośrednio oddziałujący na proces zarządzania albo zewnętrzny obserwator. Ktoś, kto wywiera pozytywny bądź negatywny wpływ na dane przedsięwzięcie.

Pierwotna definicja interesariusza jasno wskazuje, że mogą to być osoby, formalne i nieformalne grupy lub instytucje. Mają one wartość dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie pozostają pod wpływem jego działalności. Z tego powodu efektywność przyjętej strategii zależy od szczegółowej analizy kręgu osób zainteresowanych. Prawidłowa identyfikacja i podział interesariuszy oraz określenie ich ról wpływa na powodzenie bądź fiasko projektu.

Interesariusz

Klasyfikacja interesariuszy: interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni

Stakeholder to strategiczny element każdej firmy. Od kluczowych interesariuszy zależy nie tylko efektywne zarządzanie projektami, ale także ich wsparcie. Niezbędna jest stała komunikacja: dostęp do informacji o statusie projektu czy aktualnej kondycji organizacji. Takie działania pozwalają podtrzymać uwagę interesariuszy, a tym samym zadbać o ich wsparcie dla realizowanych projektów.

Aby określić kierunek działania, warto ustalić rodzaje interesariuszy. Można brać pod uwagę specyfikę powiązania z firmą, charakter tej relacji czy siłę oddziaływania projektu. Podstawowa klasyfikacja interesariuszy uwzględnia podział na interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Interesariuszami zewnętrznymi będą osoby spoza firmy. Są to między innymi: klienci, dostawcy, banki, konkurencja i władze państwowe. Do tej grupy zaliczane są również społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, urzędy i firmy ubezpieczeniowe.

Interesariusze wewnętrzni to z kolei podmioty, wobec których odpowiada kierownik projektu. Wśród interesariuszy wewnętrznych znajdują się rady nadzorcze, sponsorzy, udziałowcy i pracownicy.

Zarządzanie projektami a stakeholderzy, czyli mapa interesariuszy

Sukces projektu zależy między innymi od interesariuszy i ich działań. Podejmowanie decyzji przez interesariuszy projektu jest szczególnie ważne przy tworzeniu nowych produktów lub usług, optymalizacji istniejących, czy wprowadzaniu produktów na rynek. W takim przypadku przygotowuje się mapę interesariuszy, czyli wizualizację cech i typowych zachowań różnych stakeholderów.

Interesariusz

Jak rodzaje interesariuszy wpływają na aspekt biznesowy firmy? Analiza

Interesariusz to osoba, grupa albo instytucja. Pracownik, udziałowiec, dostawca, klient czy konkurencyjna firma. Każdy, kto ma jakikolwiek wpływ na projekt i na kogo wpływa jego realizacja. Nie bez powodu konsultacje z interesariuszami stanowią jedno z podstawowych zadań kadry menadżerskiej. To właśnie oni pozytywnie bądź negatywnie oddziałują na wizerunek firmy i konsekwencje działań organizacji.

Interesariusze są centrum interesów i potrzeb. Na ich bazie podejmowane są decyzje i działania. Dotyczy to zarówno charakterystyki danej organizacji oraz ustalonych systemów wartości, jak i uzyskiwania środków finansowych. W rezultacie przedsiębiorstwo i interesariusze wzajemnie na siebie oddziałują. W analizie interesariuszy pomocna jest mapa interesariuszy, dzięki której możliwa jest ich identyfikacja oraz wskazanie poziomu wpływów i zainteresowania. Jeśli analiza uwzględni wszystkie potrzeby i możliwości, benefitem będzie zysk i większa renoma firmy. Gdy jednak interesariusze zostaną pominięci, skutkiem może być niepowodzenie projektu albo spore utrudnienia w jego realizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim może być interesariusz?

Interesariusze to osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie firm, organizacji, przedsięwzięć.

Czy interesariusz to klient?

Klient może być interesariuszem, ale nie wszyscy interesariusze to klienci.

Archiwum: wrzesień 2022
interesariusz