Zarządzanie

ESG, czyli Environmental, Social, and Corporate Governance. Czym jest zrównoważone zarządzanie?

4 minut(y) czytania
Ocena

ESG to skrót od wyrażenia Environmental, Social, and Corporate Governance (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny). To słowa określające obszary szczególnie ważne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Jakie działania należy podejmować realizując projekt?

Niezwykle konkurencyjny rynek i wciąż rosnąca świadomość społeczeństwa zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania sposobów rozwoju i doskonalenia. Pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie i samych pracowników to gwarancja sukcesu. Wypracowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa wymaga jednak pracy na wielu obszarach. Istotne są takie kwestie, jak troska o środowisko naturalne, relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, a także sposób zarządzania, wynagradzania pracowników czy radzenia sobie z dyskryminacją, korupcją itp. ESG jest pojęciem niezwykle szerokim i wskazuje na rozwój na kilku płaszczyznach równocześnie. Założeniem tej koncepcji jest stworzenie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego i atrakcyjnego dla inwestorów. Co to oznacza w praktyce? Sprawdź już teraz!

ESG, czyli corporate governance – podstawa do oceny pozafinansowej

ESG służy ocenie pozafinansowej przedsiębiorstw, organizacji, a także państw. Koncepcja zrównoważonego rozwoju daje możliwość sprawdzenia:

 • w jaki sposób dany podmiot realizuje politykę środowiskową;
 • jakie ma relacje z pracownikami, inwestorami, udziałowcami;
 • jak wygląda sposób zarządzania daną jednostką organizacyjną.

Raport ESG ma pokazać, czy podejmowane działania cechuje spójność, jak również to, czy dane przedsiębiorstwo może być atrakcyjnym partnerem biznesowym. Przyjęte kryteria określają oczekiwania rynku, a podążanie za nimi zwiększa wiarygodność podmiotu. Co więcej, niespełnianie wymagań, niestosowanie się do regulacji rodzi poważne wątpliwości instytucji finansujących i inwestorów.

Czynniki ESG – ład korporacyjny w zrównoważonym rozwoju

Pierwszym uwzględnianym czynnikiem jest środowisko naturalne (environmental). W praktyce chodzi o jego ochronę, czyli podejmowanie działań mających powstrzymać dalsze niekorzystne zmiany klimatyczne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo ma obowiązek przygotować jasną politykę środowiskową, obejmującą możliwe działania ochronne. Wśród najważniejszych znajdują się sposoby:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wszelkich zanieczyszczeń;
 • gospodarowania odpadami;
 • korzystania z różnych źródeł energii (także alternatywnych).

Przedsiębiorstwa muszą uwzględnić ryzyko braku surowców i umiejętność rozsądnego korzystania z nich. Istotna jest również kwestia testowania produktów na zwierzętach.

Aspekty ESG – social and corpotate governance

Dwa kolejne fundamenty ESG to odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. W dążeniu do spójnego rozwoju niezwykle istotne są również działania bezpośrednio nakierowane na ludzi – zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Do najważniejszych należą m.in. poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji, równe traktowanie, bezpieczeństwo i ochrona danych. Na co szczególnie powinni kłaść nacisk przedsiębiorcy? To przede wszystkim wdrażanie i respektowanie kwestii takich jak:

 • wyrównanie płacy na tych samych stanowiskach;
 • równe traktowanie bez względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną;
 • inwestowanie w pracowników i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji;
 • zapobieganie korupcji;
 • przejrzyste opodatkowanie;
 • respektowanie praw udziałowców.

To tylko niektóre sposoby realizacji strategii spójnego rozwoju firmy.

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu

Dlaczego koncepcja ESG jest tak ważna dla przedsiębiorstw?

 1. Spełnianie założeń i postępowanie zgodnie z regulacjami unijnymi znacznie zwiększa wartość podmiotu dla inwestorów długoterminowych.
 2. Jest również gwarancją bezpieczeństwa współpracy, rodzi zaufanie i pokazuje, że obietnice firmy mają pokrycie w rzeczywistych działaniach.

Nieprzestrzeganie międzynarodowych ustaleń i brak dążenia do ciągłego udoskonalania w określonych obszarach rodzi natomiast negatywne skutki. Może wręcz zachwiać kondycją finansową przedsiębiorstwa. Takie podmioty tracą również w oczach aktualnych i przyszłych inwestorów.

Wskaźnik ESG – wpływ na budżet i inwestycje

Inwestorzy planujący współpracę z przedsiębiorstwem analizują jej opłacalność i szacują ryzyko inwestycyjne. W tym celu sięgają po ratingi i raporty – te zaś tworzone są także w oparciu o analizę omawianych wskaźników. Firmy nieprzykładające wagi do kwestii zrównoważonego rozwoju postrzegane są jako mniej atrakcyjne, a inwestowanie w nie traktowane jest jako znacznie bardziej ryzykowne. Stosowanie się do wspomnianych kryteriów ułatwia zdobycie finansowania z banku, wejście na giełdę czy sprzedaż części firmowego majątku. Korzyści związane z ESG to także większa motywacja zespołu i jego identyfikowanie się z firmą.

Raportowanie pozafinansowe

Wymogi raportowania określają zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad dyrektywą w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności korporacyjnej. W raporcie mają być opisane kwestie dotyczące:

 • działań na rzecz środowiska;
 • odpowiedzialności społecznej;
 • zarządzania przedsiębiorstwem.

Od 2023 roku obowiązek spocznie również na spółkach (prywatnych i publicznych) zatrudniających ponad 250 osób. Warto zauważyć, że ESG ma pomóc w realizacji celu, jakim jest Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, czyli inicjatywa podjęta przez państwa ONZ w 2015 roku.

Polityka GPW i podmiotów notowanych na GPW

W realizację zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem czynnie włączyła się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokument Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025 zawiera najważniejsze wytyczne, cele i sposoby ich realizacji w latach 2022-2025. Opracowany plan zakłada przyjęcie Globalnych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 przygotowanych przez ONZ i zaakceptowanych przez członków organizacji, w tym Polskę. Giełda nie tylko sama wciela w życie owe założenia, ponieważ dodatkowo edukuje innych uczestników rynku. Wpływa to na ich decyzje i sposób postępowania w omawianych obszarach.

Pandemia COVID-19 a zarządzanie biznesem

Pandemia koronawirusa spowodowała, że inwestorzy z jeszcze większą uwagą podeszli do analizy wybranych kryteriów i kwestii ESG (dbałość o środowisko, troska o pracowników czy zarządzanie organizacją). Wszystkie składowe pozwalają oszacować ryzyko inwestycyjne i podjąć decyzje o współpracy. Co ważne, skutki epidemii pokazały, jak istotna jest zmiana podejścia do problemu zarządzania ryzykiem. Pandemia zwiększyła obawy całej światowej populacji, a przyczyniły się do tego załamanie łańcucha dostaw, problemy z surowcami, utrata stanowisk pracy itp. Za ogromny problem uznano zmiany klimatyczne, które mogą spowodować jeszcze większe zawirowania społeczne i gospodarcze niż COVID-19.

Social responsibility to odpowiedzialność społeczna, o której muszą pamiętać wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą być konkurencyjni. CSR było koncepcją, która miała ocieplić wizerunek firmy, pomóc jej w zaistnieniu, przy jednoczesnym realizowaniu strategii odpowiedzialnego biznesu. Uzupełniona o kolejne aspekty, przyjęła formę znaną jako Environmental, Social, and Corporate Governance.


Zobacz też: