Kiedy będą podwyżki dla pielęgniarek? 2023 rok, a konkretnie jego druga połowa, to czas ich wprowadzenia. Mają obowiązywać od pierwszego lipca. Nowa tabela płac w ochronie zdrowia ma pochłonąć z budżetu państwa dodatkowe siedem miliardów złotych. Oto dane!

Nowa tabela najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma wejść w życie już od początku lipca 2022, jest częścią Stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Zakłada ona doprowadzenie do sytuacji, kiedy porównywalne wykształceniem zawody będą miały zbliżone współczynniki pracy.

Sprawdziliśmy, jak w praktyce będą wyglądały podwyżki dla pielęgniarek. 2023 to czas wzrostu płac także w ich przypadku, więc warto poznać skalę wprowadzanych od lipca podwyżek.

Podwyżki dla pielęgniarek 2023 – prace nad ustawą

Nowa tabela wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 roku stanowi integralną część Stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które podpisano 5 listopada ubiegłego roku.

Prace nad jej ostatecznym kształtem ma podjąć Sejm podczas swojego pięćdziesiątego siódmego posiedzenia, które planowane jest na 22 i 23 czerwca bieżącego roku. Nowa siatka płac ma kosztować budżet państwa dodatkowe około siedmiu miliardów złotych.

Pierwotna ustawa została już kiedyś przedstawiona w Sejmie, ale wówczas nie spotkała się z aprobatą posłów. Teraz Senat wprowadził do niej szereg poprawek i przywrócił ją pod sejmową dyskusję. Ustawa ma obejmować personel medyczny, a w szczególności:

  • lekarzy;
  • pielęgniarki;
  • położne;
  • ratowników medycznych;
  • opiekunów medycznych;
  • farmaceutów;
  • pracowników niemedycznych.

Nowa tabela wynagrodzeń zasadniczych pracowników ochrony zdrowia

Projekt tabeli zakłada wiele zmian, ale przede wszystkim wprowadza nowy podział na grupy zawodowe. Ma bazować na kwalifikacjach zawodowych, które są niezbędne dla wykonywania konkretnych zadań na danych stanowiskach pracy.

Zgodnie z nimi ustalone zostały nowe wysokości współczynników pracy, co w praktyce przełoży się na skalę podwyżek dla pielęgniarek 2023. Grupy zawodowe zostały poszeregowane i uporządkowane zgodnie z wykształceniem wymaganym do objęcia danego stanowiska. Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, kiedy porównywalne wykształceniem zawody będą miały porównywalne współczynniki pracy.

Poprawki do projektu a Ministerstwo Zdrowia

Na początku czerwca 2023 roku Senat przyjął ponad dwadzieścia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejszą z nich było podwyższenie współczynników płac wszystkich grup zawodowych we wspomnianej powyżej tabeli o 0,25. Tabela została również uzupełniona o zawód technika farmaceutycznego, którego wcześniej Sejm postanowił nie uwzględniać.

Z zaproponowanymi przez Senat poprawkami nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia. Jego przedstawiciele podkreślają, że siedem miliardów to wydatki dotyczące jedynie drugiego półrocza bieżącego roku. W kolejnym roku kwota ta będzie wynosiła dwa razy tyle.

Najistotniejsze zmiany od lipca 2023

Najistotniejsza zmiana, która znalazła się w projekcie ustawy to przeniesienie położnych i pielęgniarek z wykształceniem średnim do grupy pracowników medycznych z wyższym współczynnikiem. Pielęgniarki z największym stażem pracy zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami sektora medycznego, którzy mają wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.

Dodatkowo podniesione zostały wszystkie współczynniki pracy przydzielane pracownikom medycznym i okołomedycznym. Czy te nowości przyniosą wymierne korzyści, jeśli chodzi o podwyżki dla pielęgniarek? 2022 to czas sporych zmian.

Ile wyniosą podwyżki dla pielęgniarek w 2023 roku?

Jednym z załączników dołączonych do projektu ustawy jest nowa tabela płac w ochronie zdrowia i nowe współczynniki pracy. Zgodnie z nim wprowadzone zostaną następujące zmiany.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będą objęte współczynnikiem pracy o wartości 1,29, a więc ich wynagrodzenie od początku lipca 2022 będzie miało wynosić 7 304,66 złotych brutto.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacji albo pielęgniarka i położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją zostaną objęci współczynnikiem w wysokości 1,02, a ich minimalne wynagrodzenie wyniesie 5 775,78 złotych brutto miesięcznie.

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem i nie posiadająca tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia zostaną objęte współczynnikiem o wartości 0,94, a ich wynagrodzenie po pierwszym lipca 2022 roku będzie wynosić 5 775, 78 złotych brutto.


Pielęgniarka wykonująca zawód wymagający posiadania wykształcenia wyższego na poziomie studiów I stopnia oraz pielęgniarka lub położna wykonująca zawód wymagający średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia objęte zostaną współczynnikiem o wartości 0,94, a ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 5 322,78 złotych brutto.

Zgodnie z zapisami w tabeli na najwyższe podwyżki wynagrodzeń mogą liczyć pielęgniarki ze średnim wykształceniem oraz bez konkretnej specjalizacji. Najmniejsze zmiany wynagrodzeń będą dotyczyć pracowników działalności podstawowej innej niż medyczna, którzy dysponują średnim wykształceniem.

Wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w praktyce

25 maja 2022 poseł Czesław Hoc przedstawił rzeczywistą skalę wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Podwyżki dla pielęgniarek 2023 mają zależeć od grupy zakwalifikowania i wynosić od 17% do 41%. Planuje się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze od lipca bieżącego roku wzrośnie średnio o 30%.

W sumie podwyżki mają kosztować polski budżet siedem miliardów dwieście milionów złotych w drugim półroczu bieżącego roku.

Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją

Plan zakłada, że pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym magistra i z wymaganą specjalizacją, magister fizjoterapii, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej lub psychologii klinicznej ze specjalizacją zarobi miesięcznie o 1827 złotych brutto więcej.

Pielęgniarka z tytułem magistra i bez specjalizacji

Miesięczny wzrost wynagrodzenia magistra pielęgniarstwa, farmacji, fizjoterapii oraz diagnostyki laboratoryjnej, który nie posiada specjalizacji, będzie wynosił 1590 złotych brutto miesięcznie.

Pielęgniarka z wykształceniem średnim

Plan przewiduje, że pielęgniarki z wykształceniem średnim będą zarabiały o 1590 złotych brutto miesięcznie więcej niż dotychczas.

Projekt ustawy a wzrost dodatku za prace w porze nocnej

Podniesienie płacy zasadniczej pielęgniarek w 2023 roku ma również wpływ na wzrost wysokości elementów pochodnych wynagrodzenia. Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi obecnie 65% stawki godzinowej.

Jeśli pielęgniarka znajdująca się w drugiej grupie w tabeli przepracowuje 56 godzin miesięcznie w godzinach nocnych (co daje siedem dwunastogodzinnych dyżurów), zarobi o 415 złotych miesięcznie więcej niż dotychczas.

Podwyżki dla pielęgniarek 2023 – dodatek za pracę w niedziele i święta

Co jeszcze warto wiedzieć w kontekście podwyżek dla pielęgniarek 2023? Choćby to, że dodatek za pracę w niedziele i święta to 45% stawki godzinowej. Pielęgniarki przepracowują średnio dwa dyżury weekendowe w miesiącu, co daje łącznie dodatkowo płatne 24 godziny. Biorąc pod uwagę powyższe, można uznać, że wzrost wynagrodzenia pielęgniarki ustawowo zakwalifikowanej do grupy drugiej tabeli wyniesie 123 złote brutto miesięcznie.

Podwyżki dla pielęgniarek 2023 – dodatek za staż pracy

Maksymalny dodatek za wysługę lat może wynieść maksymalnie 20%. Pensja pielęgniarki zakwalifikowanej w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy do grupy drugiej wzrośnie o 1827 złotych brutto miesięcznie. To oznacza, że maksymalny dodatek za staż pracy będzie większy o 365 złotych brutto miesięcznie.

Podwyżki dla pielęgniarek 2022 mają wejść w życie wraz z początkiem lipca, a zgodnie z nowym projektem ustawy aż 460 tys. pracowników służby zdrowia może liczyć na wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana ma kosztować budżet państwa przeszło siedem miliardów złotych do końca roku.

Uznaje się, że ma mieć ona rangę historycznej, ponieważ nigdy wcześniej podwyżki płac nie były tak znaczące. Gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze będzie zależeć od posiadanego wykształcenia oraz wykonywanych obowiązków, Ma wzrosnąć od 17 do nawet 41%, co daje średni wzrost na poziomie 30%.

Archiwum: styczeń 2023
podwyżki dla pielęgniarek 2022