Zawody medyczne to profesje regulowane. Oznacza to, że osoby chcące je wykonywać muszą spełniać określone warunki. Jakie uprawnienia musi posiadać pracownik ochrony zdrowia? Jakie zmiany obejmuje najnowszy projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia? Sprawdźmy to!

Sprawny system ochrony zdrowia jest niezwykle ważny dla pacjenta. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do osób wykonujących zawód medyczny należy zaliczyć osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

21 stycznia 2022 r. oddany został projekt ustawy, który rozszerza listę profesji. Dowiedz się, jakie zawody medyczne mają się znaleźć na oficjalnej liście!

Zawody medyczne

Przyjęło się, że najlepiej płatne zawody to profesje medyczne. Aby móc udzielać świadczenia zdrowotne, należy spełniać określone warunki oraz uzyskać odpowiednie uprawnienia. Do medycznych zawodów regulowanych w przepisach ustawowych należą m.in.:

 • lekarz;
 • dentysta;
 • diagnosta laboratoryjny;
 • pielęgniarka i położna;
 • ratownik medyczny;
 • farmaceuta;
 • fizjoterapeuta;
 • felczer.

Reszta zawodów okołomedycznych jest wciąż nieuregulowana. Najnowszy projekt ustawy z dnia 21 stycznia 2022 r. zawiera rozszerzenie listy o grupę zawodów uznanych za medyczne.

Kim jest osoba wykonująca zawód medyczny?

Pracownik wykonujący zawód medyczny jest osobą uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. Najprościej ujmując, osoba chcąca wykonywać regulowany w przepisach zawód medyczny musi mieć odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia oraz zdobyć prawo do wykonywania zawodu.

Poszerzenie listy zawodów medycznych regulowanych ustawowo

21 stycznia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy o zawodach medycznych. Znalazły się na nim profesje, które do tej pory nie były objęte regulacjami. W tym artykule dowiesz się, jakie to zawody i co zmienia ustawa.

Projekt ustawy o działalności leczniczej – osoby wykonujące zawód medyczny

Wszystkie zawody medyczne muszą być wykonywane przez profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. W projekcie ustawy znalazło się aż 17 zawodów medycznych:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna;
 • logopeda;
 • masażysta;
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta;
 • ortoptystka;
 • podiatra;
 • profilaktyk;
 • protetyk słuchu;
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik ortopeda;
 • technik sterylizacji medycznej;
 • terapeuta zajęciowy.

Obowiązki wynikające z wykonywania zawodu uznanego za medyczny

Zgodnie z art 2 projektu ustawy z dnia 21 stycznia 2022 r. osoba chcąca wykonywać zawód medyczny musi mieć:

 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie profesji medycznej;
 • odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

Konkretne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania danego zawodu medycznego będą określane przez rozporządzenie ministra zdrowia. Projekt zawiera również regulacje kwestii dotyczących odpowiedzialności zawodowej. Co więcej, projekcie znalazły się informacje o prawie i obowiązku do ustawicznego rozwoju zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego.

Zawody medyczne są niezwykle ważne, potrzebne oraz odpowiedzialne. Osoby pracujące w służbie zdrowia powinny cechować się dyskrecją, empatią, skrupulatnością, tolerancyjnością oraz gotowością do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno odbywać się fachowo i rzetelnie. Przepisy znajdujące się w projekcie ustawy mają na celu wprowadzenie mechanizmu zapewniającego możliwość wykonywania zawodu medycznego wyłącznie profesjonalistom.

Archiwum: listopad 2022
zawody medyczne