Dodatek stażowy to rodzaj dopłaty przysługującej w związku ze stażem pracy. Nie otrzymują go wszyscy pracownicy, a jedynie ci zatrudnieni w odpowiednich sektorach. Ile wynosi dodatek stażowy i kto go dostaje? Dowiedz się!

Dodatek stażowy wypłacany jest osobom, które przepracowały już określoną liczbę lat. Warto zaznaczyć, że nie liczy się tutaj branża, w której pracowały, ani to, w ilu firmach znalazły zatrudnienie. Do wyliczania wynagrodzenia bierze się pod uwagę całość stażu pracy. Pieniądze wypłacane są jako dodatek do pensji, czyli co miesiąc. 

Niektóre branże mają wymagany dodatek stażowy, jednak w większości przypadków nie obowiązuje taki nakaz. Świadczenie czasem jest wypłacane, jednak coraz częściej miejsce tego typu funduszy zajmują inne benefity. Warto zatem dowiedzieć się, w jakich zawodach na pewno można liczyć na świadczenie oraz jak oblicza się dodatek stażowy – od kwoty brutto czy netto?

Dodatek stażowy – komu przysługuje?

Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane w ramach uznania dla czasu pracy jest przede wszystkim domeną firm z sektora państwowego. Dodatek stażowy w budżetówce jest powodem, dla którego wiele osób decyduje się na zatrudnienie. Przysługuje on wielu osobom zatrudnionym w samorządach, instytucjach kultury, a także w służbie cywilnej. 

Na dodatek stażowy najczęściej mogą liczyć:

 • pracownicy prokuratur i sądów;
 • kolejarze;
 • pielęgniarki oraz inne osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego;
 • nauczyciele;
 • żołnierze zawodowi oraz inni funkcjonariusze publiczni;
 • osoby zatrudnione w urzędach.

Dodatek stażowy w budżetówce a sektorze prywatnym

Mimo że stażowe jest przede wszystkim domeną sektora budżetowego, to nie oznacza, że nie mogą być nim objęci także pracujący w sektorze prywatnym. Warto jednak pamiętać, że dopłata tego typu nie jest wówczas obowiązkowa. Wszelkie zapisy o dodatku stażowym do pensji powinny być zawarte w umowie, która stanowi podstawę prawną każdego zatrudnienia. W przypadku prywatnych miejsc pracy warto doprecyzować zasady wypłaty oraz wysokość dodatku. Mogą się one bowiem różnić od zasad panujących w budżetówce.

Ile wynosi dodatek stażowy? Zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

Możesz sam obliczyć, ile wynosi dodatek stażowy. Jest to bowiem najczęściej 5% wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma jednak jednej stawki i wynagrodzenie może być wyższe lub niższe. 

Warto też zaznaczyć, że wartość dopłaty wzrasta o 1% wraz z każdym kolejnym rokiem pracy, z zaznaczeniem, że nie może przekroczyć 20%. Dofinansowanie jest wypłacane po pięciu latach zatrudnienia, choć wyjątkiem są tu nauczyciele. Przedstawiciele tego zawodu mogą liczyć na dodatkowe fundusze już po czterech latach pracy w swoim zawodzie.

Jak obliczyć dodatek stażowy w złotych?

Wyliczanie wartości dodatku za lata pracy nie jest trudne. Wystarczy bowiem pomnożyć pensję przez odpowiedni procent. Inne może się okazać za to wyliczanie stażu w sytuacjach absencji. Dodatek stażowy jest bowiem nienależny za dni, w które dana osoba nie wykonywała swoich obowiązków. W tego typu sytuacji najpierw należy podzielić miesięczną stawkę dodatku za staż pracy przez 30. Nie ma tutaj znaczenia to, ile dni faktycznie ma dany miesiąc. Następnie kwotę mnoży się razy liczbę dni z nieobecnością. Otrzymany wynik należy odjąć od stawki za cały miesiąc. Teraz już wiesz, jak obliczyć dodatek stażowy w złotówkach.

Czy dodatek za staż pracy obowiązuje też osoby obecnie niepracujące?

Dopłata do wynagrodzenia bywa czasami wypłacana także wtedy, kiedy dana osoba pozostaje niezdolną do pracy przez chorobę. Może również obejmować okres opieki nad chorym członkiem rodziny i czas pobierania zasiłku chorobowego. 

Dodatek stażowy nie przysługuje jednak osobom, którym wypłacany jest już zasiłek macierzyński. Urlop macierzyński to zupełnie inna kwestia – nie przerywa on stosunku pracy ani go nie zawiesza, więc dopłata jest normalnie wypłacana. Nieco inne zasady obowiązują przy urlopie wychowawczym. Ponieważ na czas jego trwania stosunek pracy się zawiesza, to należność za czas jego trwania wypłacana jest dopiero po powrocie do pracy.

Jakie prace uwzględnia się jako wysługa lat?

Wysługa lat pracy to termin, który można rozumieć na wiele sposobów. Prawie każda osoba ma w swoim życiu okres, gdy nie udzielała się zawodowo, ale pracowała w inny sposób. Podczas ustalania stażu w dodatku stażowym bierze się zatem pod uwagę okres:

 • o który został skrócony okres wypowiedzenia w przypadku osób zwolnionych z przyczyny pracodawcy, a nie samego pracownika;
 • odbywania czynnej bądź biernej służby wojskowej;
 • wykonywania pracy za granicą jako pracownik pracodawcy zagranicznego;
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, będąc w związku małżeńskim z właścicielem danego miejsca;
 • pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych;
 • studiów doktoranckich, jeśli nie trwają one dłużej niż 4 lata;
 •  w którym sąd przyznał danej osobie wynagrodzenie po przywróceniu do pracy.

Stażowe w pracy a płaca minimalna

Płacą minimalną nazywa się minimalną stawkę, jaką trzeba zapewnić pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie lub o pracę. Do początku 2020 roku dodatek stażowy był wliczany do płacy, co było przestrzenią do naruszeń. Sytuacja prowadziła bowiem do niesprawiedliwego traktowania osób z większym stażem. Sprawiało to, że wysługa lat pełniła rolę odwrotną od zamierzonej. Dodatek wyłączono więc z płacy minimalnej i obecnie jest on traktowany jako całkowicie osobna kwestia.

Dodatek stażowy to dopłata do wynagrodzenia za określony staż pracy. Najczęściej wypłacana jest ona pracownikom budżetówek, jednak zdarza się także w sektorze prywatnym. Wynosi zazwyczaj 5% wynagrodzenia i rośnie wraz ze stażem pracy.

Archiwum: wrzesień 2021
dodatek stażowy