Aby móc osiągnąć sukces biznesowy, niezbędne jest badanie wskaźników finansowych. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić, jaka jest kondycja danej firmy. Jednym z ważnych mierników jest MRR. Przeczytaj tekst, by poznać więcej informacji na ten temat. Powodzenia!

Analiza danych finansowych jest ważna do tego, by móc zapewnić sobie możliwość pełnego monitorowania działalności biznesu. Dzięki temu możemy z dużą dozą ocenić, jak szybko rozwija się dany podmiot i z jakimi zagrożeniami się boryka. Podczas oceny finansowej Twojej firmy możesz obliczać różne wskaźniki, w tym np. współczynniki płynności czy rentowności. Oprócz tego ważny jest również MRR, czyli średni, miesięczny powtarzalny przychód (ang. monthly recurring revenue).

Definicja MRR — jak oblicza się wskaźnik miesięcznego powtarzalnego przychodu?

Przez monthly recurring revenue rozumie się średnie przychody (wpływy), które dana firma spodziewa się uzyskać w przyszłości. Co ważne, przychody te powinny powtarzać się — stałość jest ważną cechą miernika MRR.

Podczas wyliczenia wskaźnika monthly recurring revenue trzeba mieć na uwadze, że wskaźnik ten powinien opierać się na stosowanych przez firmę cenach za świadczone usługi i sprzedawane produkty. To właśnie w oparciu o plany cenowe i planowane wielkości sprzedaży jesteśmy w stanie ustalić szacunkowe dane dotyczące sprzedaży możliwej do osiągnięcia w przyszłości.

Taki stan rzeczy oznacza, że jeśli spodziewany jest jednorazowy, duży przychód powstały np. wskutek sprzedaży zbędnych maszyn firmowych, przepływy pieniężne z tego tytułu nie powinny być uwzględniane podczas liczenia indeksu MRR.

Indeks MRR można stosunkowo łatwo obliczyć w tych firmach, których działalność jest oparta o model subskrypcyjny (abonamentowy). Jest to oczywiste, ponieważ sprzedaż ma wówczas formę umów zawieranych na określony czas. Oprócz tego opisywany miernik można stosunkowo łatwo oszacować w firmach z sektora B2B, w którym mamy do czynienia ze względnie stałą grupą regularnych odbiorców.

Dlaczego wskaźnik miesięcznego powtarzalnego przychodu jest ważny w biznesie?

Wskaźnik przeciętnego miesięcznego przychodu to miernik, który ma zagregowaną postać. Według ogólnego podejścia oblicza się go jako średnią wartość planowanych przychodów miesięcznych. Przykładowo, jeśli na następny rok spodziewane są stałe wpływy w wysokości 36 tysięcy złotych, wskaźnik całkowity MRR będzie wynosił 36 000 / 12 = 3 000 złotych.

Taki sposób liczenia indeksu miesięcznego średniego przychodu w przyszłości to nie jedyny dopuszczalny sposób działania. Oprócz tego można wykorzystać dane np. w celu ustalenia poziomu jednostkowego MRR. Jak liczy się taki wskaźnik? Wbrew pozorom nie jest to nic skomplikowanego: miesięczny wskaźnik wystarczy podzielić przez spodziewaną liczbę klientów. Taką miarę określa się czasem również jako indeks „per klient”.

Jak można zwiększyć MRR?

Istnieją różne sposoby na osiągnięcie tego celu. Dobór narzędzi powinien uwzględniać specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i możliwości mogą być to na przykład: wprowadzenie rabatów i upustów cenowych, programy lojalnościowe czy wprowadzenie nowych produktów do oferty.

Analiza finansowa sprzedaży — co warto uwzględnić oprócz MRR?

Wskaźnik przeciętnego miesięcznego przychodu jest ważnym miernikiem finansowym; jego znajomość pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące prowadzonego biznesu. Oczywiście, analizy w tym zakresie warto wzbogacić o inne miary, w tym na przykład:

  • CAC, czyli Customer Acquisition Cost (przeciętny koszt pozyskania klienta),
  • struktura sprzedaży z podziałem na klientów, rodzaje produktów itp.

Pełna analiza pozwoli usprawnić takie kwestie jak np. kształtowanie polityki marketingowej czy zatrudnienia.

Archiwum: listopad 2022
mrr