Co to jest zasiłek pogrzebowy? Czy do otrzymania świadczenie potrzebne jest pobieranie emerytury lub renty? Kto wypłaca zasiłek za organizację pogrzebu?

Kiedy można ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego? Czy każdy jest uprawniony do otrzymania rekompensaty kosztów związanych z organizacją pogrzebu? Jaką wartość przyjmuje świadczenie za organizację ostatniego pożegnania? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule!

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest finansową formą wsparcia, która przysługuje osobie ponoszącej koszty organizacji pogrzebu. Za wypłatę środków odpowiedzialna jest instytucja, do której osoba zmarła odprowadzała składki. W Polsce jest to ZUS, KRUS lub MSWiA. W ten sposób bliskie osoby mogą w części zrekompensować wydatki związane z organizacją ostatniego pożegnania. To szczególnie przydatne, jeśli rodzina zmaga się z problemami finansowymi, ponieważ maksymalny zasiłek pogrzebowy przysługuje każdemu i może być przeznaczony na dowolne cele.

Złożenie wniosku o wypłacenie zasiłku pogrzebowego jest możliwe tylko przez osobę, na którą zostały wystawione rachunki za koszty organizacji pogrzebu. Z tego powodu na rachunkach za trumnę, usługi pogrzebowe i ceremonie pogrzebowe powinny być dane osoby, która wnioskuje o wypłatę świadczenia pogrzebowego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom lub osobie, które miały finansowy wkład w organizację pochówku osoby zmarłej. Zasady przyznawania tego świadczenia od lat nie uległy zmianie i w 2023 roku wniosek o zasiłek mogą składać:

 • członkowie najbliższej rodziny zmarłego;
 • pracodawcy i współpracownicy spowinowaceni ze zmarłym;
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego, do którego należała osoba zmarła;
 • małżonek, a także partner pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu niezależnie od okoliczności lub przyczyny;
 • rodzice zmarłego;
 • macocha, ojczym lub osoba przysposabiająca zmarłego członka rodziny;
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • dzieci przyjęte na wychowanie;
 • osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną nad zmarłym.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy ulega wypłacie po spełnieniu określonych warunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że świadczenie należy się w przypadku osoby, która:

 • miała przyznaną emeryturę, rentę lub emeryturę pomostową;
 • była ubezpieczona w ZUS;
 • miała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • pobierała rentę socjalną;
 • pobierała świadczenia lub zasiłki przedemerytalne;
 • pobierała świadczenia pieniężne otrzymane w wyniku bycia cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych;
 • pobierała rentę przyznaną w wyniku wypadku lub choroby zawodowej bądź zmarła, wykonując obowiązki zawodowe;
 • nie miała przyznanej renty lub emerytury w dniu śmierci, jednak spełniała wszystkie warunki do jej uzyskania.

Jakie dokumenty należy przedstawić w ZUS?

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrzebne jest przedstawienie konkretnych dokumentów. Przede wszystkim potrzebny jest wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz oryginały rachunków, które zostały poniesione w trakcie organizacji pogrzebu.

W przypadku płatności przez bank potrzebne są kopie rachunków, które mają zaświadczenie banku o zgodności z oryginałem. Niezbędny jest również akt zgonu zmarłego, a w przypadku urodzenia martwego dziecka konieczny jest odpis zupełny aktu urodzenia z adnotacją lekarza, że dziecko urodziło się martwe. Należy również przedstawić zaświadczenie, że zmarły był płatnikiem składek i podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, emerytalnemu i rentowemu, przez co mógł otrzymywać zasiłki chorobowe, pogrzebowe itp.

Ponadto niezbędne są dokumenty, które będą potwierdzeniem pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawcy z osobą zmarłą, czyli skrócone odpisy aktów stanu cywilnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zarządzać takich dokumentów jak, akt urodzenia dziecka, informacje o emeryturach i rentach z funduszu emerytalnego, a także kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 2023 – co warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty organizacji pogrzebu poniosła osoba ubiegająca się o rekompensatę. Warto pamiętać o tym terminie, ponieważ jest on ostateczny, a po upływie 365 dni następuje przedawnienie roszczeń.

Wyjątkiem jest późniejsze znalezienie ciała osoby zmarłej lub konieczność identyfikacji tożsamości zmarłego. Jednakże w tych przypadkach konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających i wyjaśniających okoliczności przedłużenia procesu. W innym przypadku zwrot poniesionych kosztów pogrzebu może zostać rozpatrzony negatywnie, przez co nie otrzymał żadnej pomocy społecznej. Należy pamiętać, że w konkretnych sytuacjach okres 12 miesięcy od dnia śmierci może być przedłużony. Dzieje się tak w przypadku, gdy dochodzi do długotrwałej analizy sekcji zwłok lub innych sytuacji wyjątkowo uniemożliwiających pochowanie zmarłego.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku?

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać wnioskodawca w wyniku zasiłku pogrzebowego w 2023 roku, wynosi dokładnie 4000 złotych. Warto jednak wiedzieć, że ostateczna kwota może się różnić, ponieważ wpływa na nią stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą zmarłą. Jeśli wniosek o wypłatę zasiłku składa członek bliskiej rodziny, suma ta jest równa najwyższej możliwej kwocie zasiłku i nie wpływają na nią koszty organizacji pogrzebu. Wszystko ze względu na fakt, że pieniądze te mogą być wykorzystane na inne wydatki niezwiązane z organizacją pochówku.

W przypadku, gdy organizacją pogrzebu zajmuje się osoba obca, czyli niespokrewniona ze zmarłym, wysokość rekompensaty wynosi równowartość poniesionych kosztów pogrzebu. W tym przypadku na zwrot może liczyć przyjaciel rodziny, pracodawca, gmina czy powiat. Jednakże kwota zwrotu nie może być większa niż 4000 złotych. Natomiast w przypadku organizacji pogrzebu przez kilka osób, kwota zasiłku jest rozdzielana proporcjonalnie do poniesionych kosztów. W efekcie nie można otrzymać więcej niż 4000 złotych za zorganizowanie pogrzebu. Mimo tego, że wszystkie koszty związane z ostatnim pożegnaniem osoby zmarłej wynoszą znacznie więcej, zasiłek pogrzebowy może pomóc rodzinie w ciężkim okresie po straceniu najbliższej osoby.

Zasiłek pogrzebowy mimo tego, że związany jest ze śmiercią bliskiej osoby, może być przydatną formą rekompensaty. Z tego powodu warto złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ świadczenie to przysługuje każdemu ubezpieczonemu obywatelowi. W tym celu warto przedstawić dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, dzięki którym przyznanie świadczenia może przebiegać znacznie szybciej.

Archiwum: styczeń 2023
zasiłek pogrzebowy