Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Niejednokrotnie ich właściciele są zmuszeni do wręczania swoim pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. Prezentujemy darmowy wzór takiego dokumentu!

Trudna sytuacja gospodarcza lub błędne decyzje podejmowane na szczeblu zarządczym przedsiębiorstwa mogą być przyczyną dokonywania zbiorowych zwolnień lub podejmowania prób wprowadzania zmian w warunkach pracy i płacy. Najczęściej są one mniej korzystne dla pracowników niż dotychczasowe. Pracodawcy mogą szukać zrozumienia u swojego personelu i próbować dojść z nim do porozumienia, ale kiedy to się nie udaje, pozostaje im wręczenie pracownikom porozumień zmieniających. Podpowiadamy, czym dokładnie charakteryzuje się ten dokument oraz załączamy darmowy wzór do pobrania w formacie PDF!

Wypowiedzenie zmieniające – darmowy wzór PDF

Planujesz wręczyć swoim pracownikom porozumienia zmieniające warunki pracy lub płacy, ale nie wiesz, jak konkretnie powinien wyglądać tego rodzaju dokument? Wychodzimy naprzeciw twoim potrzebom i załączamy darmowy wzór porozumienia zmieniającego w formacie PDF! Pobierz go, uzupełnij o niezbędne dane i informacje, podbij firmową pieczątką oraz podpisz, a następnie przekaż pracownikowi.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli mającym na celu zmianę warunków płacy i pracy pracownika. Instytucja wypowiedzenia zmieniającego została uregulowana w artykule 42. Kodeksu pracy. W związku z umieszczeniem jej jedynie w tej regulacji prawnej, wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć wyłącznie umów o pracę.

Zobacz także  INEA – wypowiedzenie umowy

Przepisy pracownicze zabraniają pracodawcom samodzielnego zmieniania warunków zatrudnienia, dlatego o wszelkich modyfikacjach w tym zakresie pracodawca powinien w pierwszej kolejności informować pracowników. W tym konkretnym przypadku informacja przybiera formę wypowiedzenia zmieniającego, którego warunki osoba zatrudniona może zaakceptować lub nie. Brak akceptacji nowych warunków przez pracownika najczęściej skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.

Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1994 roku, nie ma możliwości, aby za pośrednictwem wypowiedzenia zmieniającego zmienić rodzaj umowy. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie ma prawa na przykład do zamiany umowy na czas określony na umowę na czas określony.

Wypowiedzenie zmieniające a wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę ma na celu ustanie stosunku pracy. W przypadku wypowiedzenia zmieniającego celem jest modyfikacja istniejącego stosunku pracy. Składa się je w sytuacji, kiedy konieczne jest wprowadzenie zmian istotnych warunków umowy. Te mogą wynikać z ustawodawstwa oraz woli stron. Podstawową kwestią odróżniającą wypowiedzenie zmieniające od tradycyjnego jest konieczność zaproponowania nowych, alternatywnych warunków pracy.

Aby postanowienia wypowiedzenia zmieniającego weszły w życie, konieczne jest wyrażenie zgody ze strony pracownika. Dzieje się tak, ponieważ pracodawca nie ma prawa do swobodnego modyfikowania warunków zatrudnienia. Jeśli pracownik nie chce się zgodzić na zaproponowane przez pracodawcę warunki, a strony nie potrafią dojść w tej kwestii do porozumienia, to umowa, która dotychczas obowiązywała strony zostaje rozwiązana wraz z końcem przysługującemu osobie zatrudnionej okresu wypowiedzenia.

Orzecznictwo sądów przyjmuje, że rodzaj wypowiedzenia warunkowego posiada warunkowy tryb – do ustania zatrudnienia dochodzi jedynie w momencie, gdy strony umowy nie potrafią wypracować wzajemnego konsensusu.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy – tryb i forma

W przypadku wypowiedzeń warunkowych stosuje się ogólne postanowienia dotyczące wypowiedzeń. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek skonsultowania treści takiego wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, jeśli taka funkcjonuje na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo zakazane jest dokonywanie wypowiedzenia zmieniającego w stosunku do pracowników, którzy podlegają wzmożonej ochronie stosunku pracy. Wśród nich znajdują się:

  • działacze związków zawodowych;
  • pracownice przebywające na urlopach macierzyńskich;
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym.
Zobacz także  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Konieczne jest, aby wypowiedzenie zmieniające przyjęło formę pisemną. W innym wypadku będzie uznawane za nieważne.

Dodatkowo obowiązkiem pracownika jest przyjęcie lub odrzucenie propozycji nowych warunków pracy i płacy. Jeśli nie zrobi tego do połowy przysługującego mu okresu wypowiedzenia, pracodawca potraktuje jego decyzję zatwierdzającą nowe warunki. Ważne jest, aby pracodawca pouczył o tym obowiązku pracownika w dokumencie wypowiedzenia. Jeśli pracodawca nie dopełni swojego obowiązku, to pracownik będzie miał prawo ustosunkować się do zapisów wypowiedzenia zmieniającego aż do końca trwania przysługującego mu okresu wypowiedzenia. Swoją decyzję pracownik może przekazać pracodawcy w dowolnej formie.

Jeśli nie zgodzi się on na warunki proponowane przez pracodawcę, konieczne będzie zastosowanie artykułu 32. i następnych Kodeksu pracy, a więc standardowego trybu stosowanego przy wypowiadaniu umów o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Przesłanki zmiany warunków pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy lub pracy powinno zostać we właściwy sposób uzasadnione. Dodatkowo jego zapisy nie powinny być krzywdzące dla pracownika z punktu widzenia posiadanych przez niego kwalifikacji i możliwości. W przeciwnym razie wypowiedzenie będzie mogło zostać uznane za nieuzasadnione. Ocena wypowiedzenia zmieniającego nie może się ograniczać jedynie do perspektywy pracownika. Musi obejmować również aktualną sytuację pracodawcy. Oznacza to, że wypowiedzenie zostanie uznane za zgodne z przepisami kodeksu pracy, jeśli w obiektywnej ocenie okaże się niezbędnym z przyczyn leżących po obydwu stronach zawartej umowy o pracę.

Czy pracownik może zaskarżyć wypowiedzenie zmieniające?

Co do zasady pracownik ma prawo do zaskarżenia warunków pracy i płacy zaproponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym. Poczynienie takiego kroku nie będzie jednak równoznaczne z automatycznym rozwiązaniem stosunku pracy ani nawet z odmową przyjęcia tych warunków. Dzieje się tak, ponieważ zaskarżenie może dotyczyć jedynie poszczególnych zapisów wypowiedzenia. Jeśli osobie zatrudnionej zależy na zerwaniu stosunku pracy, musi on złożyć jednoznaczne oświadczenie woli w tym zakresie.

Zobacz także  Umowa zlecenie – rezygnacja z dnia na dzień

Czy pracownik może złożyć własne wypowiedzenie przyjmujące nowe warunki pracy i płacy?

Czasami inicjatywa zmiany stosunku pracy lub płacy wychodzi ze strony pracownika. Należy ją jednak traktować jako niewiążącą propozycję i inicjatywę do zmiany warunków, która jednak może dojść do skutku jedynie w drodze porozumienia stron. Dzieje się tak, ponieważ na gruncie prawa pracownikowi nie przysługuje prawo do wystosowania w kierunku pracodawcy wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli pracownikowi bardzo zależy na zmianie warunków własnej pracy lub płacy, a pracodawca nie jest przychylny jego propozycji, to może zakończyć stosunek pracy w standardowym trybie.

A co, kiedy zmieniają się istotne warunki pracy lub płacy?

Wypowiedzenie zmieniające uznaje się za uzasadnione, kiedy zachodzi potrzeba zmiany istotnych warunków umowy o pracę. Wśród warunków tych znajdują się w szczególności:

  • zmiana schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa;
  • odwołanie brygadzisty ze stanowiska pracy;
  • istotna zmiana rozkładu pracy która uprzednio została uzgodniona z pracownikiem;
  • zmiany wysokości wynagrodzenia.

Podsumowując, wypowiedzenie zmieniające pozwala na modyfikację istotnych warunków zatrudnienia. Prawo do jego złożenia mają jedynie pracodawcy. Wypowiedzenie jest unormowane zapisami kodeksu pracy, dlatego obowiązuje jedynie w przypadku umów o pracę. Jeśli przewidujesz złożenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi, specjalnie dla ciebie załączyliśmy jego darmowy wzór do pobrania w formacie PDF.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
wypowiedzenie zmieniające