Częste zmiany miejsca zamieszkania są obecnie normą. Wielu ludzi nie decyduje się na zakup własnego lokum, a opcję wynajmu uważa za bezpieczniejszą. Sprawdź, co zrobić, aby wypowiedzenie umowy najmu mieszkania było skuteczne. Pobierz wzór do wypełnienia!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Obecnie wynajem mieszkania często nie wynika z konieczności, ale z wyboru. Brak przywiązania na wiele lat do jednego lokum jest wygodny, szczególnie w przypadku zmiany miejsca pracy lub sytuacji rodzinnej. Każdorazowa przeprowadzka wymaga jednak rozwiązania dotychczasowej umowy najmu i nawiązania kolejnej. Podpowiadamy, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przystąpić do wypowiedzenia umowy najmu mieszkania na czas określony i nieokreślony. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do pobrania wzoru w PDF!

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przy umowie na czas określony

Umowa najmu mieszkania na czas określony jest specyficznym dokumentem. Jej rozwiązanie będzie możliwe jedynie w sytuacji, kiedy takie rozwiązanie zostało dopuszczone w treści porozumienia. Jeśli warunki wcześniejszego wypowiedzenia i jego ewentualny termin nie zostały jasno określone, to najem kończy się dopiero w momencie, kiedy upłynie termin ważności umowy pomiędzy stronami. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy spełnione zostają przesłanki do zerwania umowy w trybie natychmiastowym. Zostaną one wymienione w kolejnych akapitach.

Zobacz także  Wypowiedzenie umowy Play

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania przy umowie na czas nieokreślony

Umowy najmu lokali mieszkalnych podpisywane są najczęściej na czas nieokreślony. W takim przypadku umowa powinna zawierać informacje o okolicznościach i terminach ewentualnego rozwiązania umowy. Jeśli takich zapisów nie dokonano, to zarówno wynajmującego, jak i najemcę będą obowiązywać zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Warto pamiętać, że istnieje pewna dowolność w formułowaniu zapisów odnośnie terminów wypowiedzenia umowy najmu mieszkania na czas nieokreślony. Najemca i wynajmujący są zobowiązani do ich przestrzegania, jeśli w momencie podpisywania umowy najmu wyrazili na nie zgodę.

W sytuacji, kiedy umowa najmu nie zawiera informacji o wypowiedzeniu, obowiązują przepisy zapisane w artykule 688 kodeksu cywilnego. Mówią one o tym, że jeżeli czynsz płatny jest miesięcznie, czyli zgodnie ze zwyczajowo przyjętym rozwiązaniem, to wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie najmu mieszkania w trybie natychmiastowym przez najemcę – kiedy jest możliwe?

Najemca ma możliwość wypowiedzenia umowy najmu mieszkania w trybie natychmiastowym, jeśli spełniona zostanie jedna z dwóch przesłanek dokładnie opisanych przez kodeks cywilny.

Pierwsza z przesłanek umożliwiająca najemcy szybsze opuszczenie wynajmowanego lokalu niż wynika z zapisów umowy została opisana w art. 664 kodeksu cywilnego. Umowa najmu może zostać rozwiązana przez najemcę natychmiast, jeśli:

 • w chwili wydania lokalu najemcy istniała wada uniemożliwiająca użytkowanie lokalu zgodnie z umową;
 • taka usterka powstała później, a wynajmujący, pomimo informacji ze strony najemcy, nie usunął jej w odpowiednim terminie.

Artykuł 682 kodeksu cywilnego mówi natomiast o podstawie do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu mieszkania przez najemcę, jaką są wady lokalu zagrażające zdrowiu lub życiu najemcy. Przesłanka jest istotna, nawet w sytuacji, gdy najmujący wiedział o szkodliwych czynnikach w momencie wynajmowania lokalu. Przykładem takiej wady może być zagrzybienie lub zawilgocenie lokalu.

Warto pamiętać, że wynajmowane lokale często obfitują w usterki, jednak te nie zagrażają życiu ani zdrowiu wynajmujących, ani też nie uniemożliwiają całkowicie użytkowania lokalu, a są jedynie czynnikiem ograniczającym swobodę korzystania z niego. W takim wypadku najemcy nie przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia najmu, a jedynie roszczenie o obniżenie wysokości płaconego czynszu do momentu usunięcia tych wad.

Zobacz także  Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

Właściciel, podobnie jak najemca, w określonych sytuacjach ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu mieszkania w trybie natychmiastowym. W tym przypadku również występuje szereg przesłanek, które muszą być spełnione, aby można było z tego prawa skorzystać:

 • naruszanie w sposób rażący i uporczywy porządku domowego przez najemcę (przykładowo w sytuacji, kiedy ten bardzo często urządza głośne imprezy, które przeszkadzają sąsiadom lub w sposób nieodpowiedni korzysta z części wspólnych);
 • zwlekanie z zapłatą czynszu za okres co najmniej dwóch pełnych miesięcy, pomimo że najemcy udzielono dodatkowego terminu spłaty na piśmie (zachowanie formy pisemnej oraz wyznaczenie dodatkowego terminu są elementami koniecznymi, aby wypowiedzenie mogło być skuteczne);
 • użytkowanie lokalu lub jego wyposażenie przez najemcę w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub umową, pomimo upomnień ze strony właściciela;
 • wynajęcie lub podnajęcie lokalu lub jego części albo oddanie do bezpłatnego użytkowania przez najemcę bez pisemnej zgody właściciela.

Coraz częstszą praktyką jest pobieranie kaucji w wysokości kilku miesięcznych czynszów lub zobowiązanie najemcy do wykupienia ubezpieczenia lokalu. W ten sposób wynajmujący próbują ochronić własne mienie przed ewentualnymi i celowymi uszkodzeniami i nieodwracalnymi zniszczeniami.

Wypowiedzenie umowy wynajmowanego mieszkania za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego za porozumieniem stron to sposób na polubowne rozwiązanie zarówno umowy na czas nieokreślony, jak i określony. W tym wypadku okres i warunki wypowiedzenia określane są w sposób indywidualny przez najemcę i właściciela.

Jakie elementy powinien zawierać wzór wypowiedzenia umowy najmu

Dokument wypowiedzenia umowy najmu powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Nie ma konieczności, aby poświadczać go notarialnie. Należy jednak pamiętać o szeregu elementów, które będą przesądzać o jego prawidłowym sformułowaniu. Wśród nich powinny się znaleźć:

 • miejscowość i data sporządzenia dokumentu;
 • adres oraz dane personalne wypowiadającego umowę;
 • adres oraz dane personalne osoby, której umowa jest wypowiadana;
 • podstawę prawną dla wypowiedzenia umowy najmu;
 • dokładny adres wynajmowanego lokalu oraz ewentualnie inne informacje o nieruchomości;
 • określenie dokładnego terminu wypowiedzenia umowy, który wynika z okresy wypowiedzenia;
 • uzasadnienie rozwiązania umowy (praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to potrzebne, szczególnie kiedy umowa zostaje wypowiedziana z zachowaniem terminów wypowiedzenia);
 • własnoręczny podpis osoby wypowiadającej umowę.
Zobacz także  Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony i nieokreślony – o czym warto pamiętać?

Istnieje kilka kwestii, o których często zapomina się w momencie wypowiadania umowy najmu nieruchomości. Przede wszystkim, aby wypowiedzenie było skuteczne, musi zostać potwierdzone przez drugą ze stron. W tym celu najlepiej złożyć je osobiście i poprosić o podpisanie klauzuli odbioru dokumentu. Można również wybrać formę listowną, ale wówczas musi być to list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Jak mówią zapisy kodeksu cywilnego, jeśli umowa najmu została zawarta na czas określony, a czynsz był opłacany miesięcznie, to istnieje możliwość jej wypowiedzenia z miesięcznym wypowiedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jeśli w umowie na czas określony nie ma informacji o możliwościach jej wypowiedzenia, to prawo nie daje możliwości wypowiedzenia przed terminem jej upłynięcia. Wyjątkiem są tutaj przesłanki ku natychmiastowemu zerwaniu umowy.

Pamiętaj również, że zarówno najemca, jak i wynajmujący mają możliwość wypowiedzenia umowy najmu poza zasadami zawartymi w dokumencie, jeśli któraś ze stron dopuściła się złamania warunków umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – darmowy wzór do pobrania

Specjalnie dla ciebie załączamy poniżej darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu. Pobierz go w PDF lub w formacie, który umożliwi ci jego swobodną edycję.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Podsumowując, wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić w wielu trybach. Możliwe jest wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, ale również z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać rozwiązana zarówno przez najemcę, jak i przez wynajmującego. Kwestie dotyczące wypowiedzenia umowy najmu, które nie zostały uregulowane w jej treści, są doprecyzowane w kodeksie cywilnym. Warto ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie. To opcja, która chroni interesy nie tylko najemcy, lecz także wynajmującego.

wypowiedzenie umowy najmu