Świadczenie pielęgnacyjne 2023 przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych. Z każdym rokiem kwota świadczenia pielęgnacyjnego ulega waloryzacji. Ile wynosi należność za świadczenie? W jakich przypadkach nie można otrzymać pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku? Sprawdź!

Świadczenie pielęgnacyjne (2023 to kolejny rok, gdy jest wypłacane) ma stanowić wsparcie dla ludzi z niepełnosprawnością, ale otrzymują je rodzice lub opiekunowie osób wymagających opieki. Nie można łączyć świadczeń ze sobą. Jeśli przysługuje ci jedno z nich, nie możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek.

Czym dokładnie jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest tym samym co specjalny zasiłek opiekuńczy ani zasiłek pielęgnacyjny, pomimo że wszystkie trzy należą do świadczeń opiekuńczych. Określa to Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych. Te trzy świadczenia różnią się kwotą i wymogami, które muszą zostać spełnione, aby otrzymać wsparcie finansowe. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje ono osobom, które dla opieki nad osobą niepełnosprawną, posiadającą odpowiednie orzeczenie, musieli zrezygnować z zatrudnienia i pracy zarobkowej.

Ile wynosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (2023)?

W 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1971 zł brutto. Z początkiem każdego roku, czyli od 1 stycznia, świadczenie pielęgnacyjne ulega waloryzacji. Nie inaczej było w 2022 roku. Waloryzacja to zwiększenie wartości finansowej danego świadczenia. Przeprowadza się ją dla utrzymania rzeczywistej wartości świadczenia na takim samym poziomie. W przypadku zmieniających się płac minimalnych jest to konieczne i niezbędne. Jeśli chodzi o zmianę świadczenia pielęgnacyjnego, 2022 rok przyniósł nieznaczną podwyżkę. Kwota jest o 148 zł większa, czyli wynosi 2119 zł brutto.

Kiedy zostaje wypłacane świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane co miesiąc. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na pewien określony czas, również wypłata świadczenia zostanie zrealizowana do ostatniego miesiąca jego trwania. Jeśli świadczenie przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wówczas wypłaca się 1/30 kwoty za każdy dzień. Sumę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Przyznani świadczenie nie jest zależnie od dochodu gospodarstwa domowego. Nie musisz także wykazywać go w rozliczeniu PIT i płacić od niego podatku dochodowego. Osoba, która pobiera takie świadczenie, ma odprowadzaną składkę emerytalno-rentową.

Kto może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego otrzymuje się z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą, która w czasie nauki lub przed skończeniem pełnoletności otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności. Przysługuje ono:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi niepełnosprawnego dziecka;
 • osobie, która dla dziecka jest spokrewnioną rodziną zastępczą;
 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
 • osobom spokrewnionym w drugim i kolejnym stopniu (np. rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie), gdy zostaną spełnione 3 warunki:
 1. Przez obojga rodziców, osoba niepełnosprawna została osierocona, rodzice mają znaczny stopień niepełnosprawności albo nie mają praw rodzicielskich do dziecka.
 2. Osoba niepełnosprawna nie ma żadnych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub takowe osoby są niepełnoletnia bądź posiadają znaczną niepełnosprawność.
 3. Brak opiekunów dziecka lub spokrewnionej rodziny zastępczej, lub odznaczają się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Jakie są konieczne warunki do otrzymania świadczenia?

Świadczenie pielęgnacyjne (2023 rok nie przyniósł zmian warunków) przysługuje opiekunom osób niepełnoletnich, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Zostało to określone w art. 17 Ustawy z dnia 18 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Niezbędnym warunkiem do otrzymania świadczenia jest doznanie niepełnosprawności przed ukończeniem 18 lat przez podopiecznego lub przed 25. rokiem życia w przypadku osób uczących się w szkole bądź w szkole wyższej.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobie opiekującej się niepełnosprawnym?

Świadczenia w większości przypadków nie mogą się nakładać. Jeśli otrzymujesz jedno z nich, nie możesz ubiegać się o dodatkowe. Osoba nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego jeśli:

 • ma prawo do emerytury lub renty;
 • ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów);
 • otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
 • pobiera zasiłek przedemerytalny lub stały;
 • otrzymuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Kiedy świadczenie nie przysługuje osobie niepełnosprawnej?

Świadczenie pielęgnacyjne (2023 i w innych latach) nie przysługuje także osobie niepełnosprawnej, gdy:

 • zawarła związek małżeński (chyba że małżonek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • jest w niespokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • jest w rodzinnym domu dziecka lub placówce, która zapewnia całodobową opiekę (np. rehabilitację lub kształcenie) oraz korzysta z niej więcej niż 5 dni w tygodniu (poza podmiotami o działalności leczniczej);
 • ustalono prawo do dodatku zasiłku rodzinnego;
 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • inna osoba ma uprawnienia za granicą do świadczenia na rzecz pokrycia wydatków (poza przypadkami, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego twierdzą inaczej).

Świadczenie pielęgnacyjne należy się opiekunom lub rodzicom, którzy troszczą się o niepełnosprawną osobę. Świadczenie przysługuje wyłącznie w momencie, gdy orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki do 25. roku życia.

Archiwum: styczeń 2023
świadczenie pielęgnacyjne 2022