Zastanawiasz się, czym jest subkonto ZUS? Przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się, gdzie trafiają twoje składki emerytalne, czy są one dziedziczone oraz kiedy następuje ich podział!

Subkonto ZUS to rodzaj zabezpieczenia finansowego na czas emerytury. Jakie dane są na nim uwzględniane? Kiedy środki zgromadzone na koncie są dzielone? Czy jest możliwość dziedziczenia tego, co znajduje się na subkoncie? Aby poznać odpowiedzi, czytaj nasz tekst.

Czym jest subkonto ZUS?

Subkonto ZUS to część konta, które zostało założone dla ubezpieczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzone jest ono dla tych osób, które należą do OFE (otwartych funduszy emerytalnych), jak i dla osób, które nie zdecydowały się na zawarcie takiej umowy po 31 stycznia 2014 roku. W przypadku ubezpieczonego, który uczestniczy w OFE, ZUS część składek (2,92% podstawy wymiaru składek) przekazuje do OFE, a część (4,38% podstawy wymiaru składek) zapisuje na subkoncie. Jeśli ktoś zrezygnował z OFE, to całość składek (7,3% podstawy wymiaru składek) trafia na subkonto ZUS.

Jakie informacje zapisywane są na subkoncie?

Na subkoncie ubezpieczonego zapisywane są szczegółowe informacje o:

 • zwaloryzowanej wysokości wszystkich wpłaconych składek, łącznie z opłatą prolongacyjną i odsetkami za ich zwłokę;
 • kwocie przekazanych przez OFE środków, które są równe wartości 51,5% jednostek rachunkowych umorzonych i zapisanych na rachunku ubezpieczonego w OFE, na dzień 31 stycznia 2014 roku;
 • kwocie środków odpowiadających wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych przez OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku o 10 lat niższego od powszechnego wieku emerytalnego;
 • wysokości wpłaconych i należnych składek.
Zobacz także  Świadczenie rehabilitacyjne – komu przysługuje? Gdzie złożyć dokumenty?

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji o przekazywaniu składek do OFE?

Zastanawiasz się, czy możesz zmienić decyzję o przekazywaniu składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego? Istnieje taka możliwość. Od 2016 roku co 4 lata, ubezpieczony może ponownie zdecydować, czy chce, żeby wszystkie jego składki gromadziły się na subkoncie ZUS, czy może również w OFE. W tym celu należy złożyć oświadczenie o modyfikacji zasady dysponowania środkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Kiedy zgromadzone środki na subkoncie zostaną podzielone?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki zgromadzone na subkoncie dzielone są w określonych sytuacjach:

 • w przypadku rozwodu;
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego;
 • w przypadku ustania wspólności majątkowej, w trakcie trwania małżeństwa;
 • w przypadku unieważnienie małżeństwa;
 • w przypadku ograniczenia lub wyłączenia wspólności ustawowej.

Podział następuje na podstawie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zawiadomienia z Otwartego Funduszu Emerytalnego. Cały proces wypłaty środków trwa do 3 miesięcy.

Czy środki zgromadzone na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu?

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na subkoncie ZUS po śmierci ich właściciela? Podlegają one dziedziczeniu. Każda uprawniona osoba ma prawo złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z takiego konta. Dokument należy złożyć do ZUS. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że w przypadku współmałżonka część środków automatycznie trafia na jego subkonto. Wynika to ze wspólności majątkowej. Pozostałą część zebranej kwoty, może ona otrzymać dopiero po dostarczeniu wniosku do ZUS. Jeśli posiadacz subkonta pobierał świadczenie emerytalne przez 3 lata, to małżonek pozbawiony jest prawa do przejęcia jego pieniędzy.

Dziedziczenie zgromadzonych środków z subkonta ZUS po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego

Jeżeli chcesz odziedziczyć zgromadzone środki po śmierci ubezpieczonego, który należał do Otwartego Funduszu Emerytalnego, to musisz poinformować ten fundusz o śmierci właściciela oraz złożyć stosowny wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Środki zostaną podzielone zgodnie z dyspozycją zmarłego. OFE w ciągu 14 dni od dokonania podziału tych środków poinformuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o uprawnionych osobach oraz o ich udziałach w koncie zmarłego. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od OFE ZUS w ciągu 3 miesięcy wykona podział środków z subkonta.

Zobacz także  Kapitał początkowy – czym jest i jak się go ustala? Czy wpływa na wysokość emerytury?

Dziedziczenie środków z subkonta po ubezpieczonym, który był członkiem OFE i osiągnął wiek emerytalny

Jeśli chciałbyś odziedziczyć zgromadzone środki po śmierci osoby należącej do OFE i posiadającej prawo do emerytury, to musisz wiedzieć, że wszystkie środki takiej osoby są już zapisane na jej subkoncie. Oznacza to, że Otwarty Fundusz Emerytalny nie wykonuje żadnych czynności. Podział środków następuje na wniosek osoby uprawnionej do ZUS bądź według oświadczenia, które złożył ubezpieczony przed śmiercią.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie po osobie, która nie była członkiem OFE

Jeśli chciałbyś otrzymać środki po zmarłej osobie, która nie była członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, to musisz wiedzieć, że w takiej sytuacji pieniądze dzielone są zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu, które złożył właściciel subkonta. W przypadku braku takiego dokumentu podział następuje na wniosek uprawnionych osób.

Czy można sprawdzić stan środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS?

Chciałbyś dowiedzieć się, ile masz zgromadzonych środków na subkoncie? Możesz to wykonać na dwa sposoby:

 • logując się w portalu PUE ZUS – w panelu ubezpieczonego należy wybrać zakładkę informującą o stanie konta;
 • wysyłając zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uzyskanie informacji jest bardzo łatwe. Co więcej, w przypadku zapytania do ZUS, otrzyma się dodatkowo takie dane jak: wysokość kapitału początkowego, wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne, szacunkową kwotę twojej przyszłej emerytury oraz całkowitą kwotę, jaka znajduje się na koncie.

Niepodpisanie umowy z OFE a ZUS – co należy zrobić?

W przypadku podjęcia pracy po raz pierwszy ubezpieczony musi zdecydować, czy chce należeć do Otwartego Funduszu Emerytalnego i przekazywać mu część swoich składek, czy może woli je oddawać tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli taka osoba nie będzie chciała przystąpić do OFE, to musi w ciągu czterech miesięcy złożyć oświadczenie do ZUS dotyczące jego stosunków majątkowych ze współmałżonkiem – oczywiście dotyczy to małżeństw, ale w takim zawiadomieniu można także wskazać osoby uprawnione do odziedziczenia zgromadzonych środków po ubezpieczonym.

Zobacz także  ZUS – infolinia. W jakich godzinach jest czynna? Pod jaki numer zadzwonić?

Wypłata środków z subkonta ZUS a podatek dochodowy

Bardzo istotną kwestią dotyczącą wypłaty zgromadzonych środków na subkoncie jest to, że niestety podlega ona opodatkowaniu. Plusem tej sytuacji jest to, że osoba, która otrzyma wypłatę, nie musi dokonywać żadnych rozliczeń ani wykazywać podatku i przychodu w zeznaniu podatkowym. Obliczeniem i pobraniem zryczałtowanego podatku dochodowego oraz poinformowaniem właściwego urzędu skarbowego po przekazanym i potrąconym podatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Otwarty Fundusz Emerytalny.

Subkonto ZUS jest świetnym zabezpieczeniem finansowym na przyszłość, nie tylko dla ciebie, ale i dla twoich bliskich. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, ile masz zgromadzonych środków, to skorzystaj z naszych wskazówek!

subkonto zus