Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje uprawnionej osobie z tytułu śmierci członka rodziny, który miał prawo do emerytury lub renty ze względu na niezdolność do pracy. Dowiedz się, jakie masz prawa.

Po śmierci bliskiej osoby poza wsparciem psychicznym ważne jest również wsparcie finansowe. W tym celu powstała renta rodzinna. Aby to świadczenie było przyznane członkom najbliższej rodziny, muszą zaistnieć pewne przesłanki. Różne są również wymagania względem danej osoby, zależnie od tego czy to dziecko, współmałżonek lub na przykład wnuk. Jakie osoby mogą ubiegać się o rentę rodzinną? Jakich formalności należy dopełnić? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Renta rodzinna – jakie świadczenia musiała pobierać osoba zmarła przed śmiercią?

Warto znać te jasno sprecyzowane zasady, aby w chwili stresującej, jaką jest strata bliskiej osoby, nie zastanawiać się nad tym, skąd można uzyskać pomoc.

Osoba zmarła w momencie śmierci musiała mieć przyznaną:

 • emeryturę obliczoną według zasad dotychczasowych lub zreformowanych;
 • emeryturę pomostową;
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Renta rodzinna – wysokość świadczenia

Wysokość renty rodzinnej zależy również od ilości osób, której dana kwota się należy.

Renta wynosi:

 • 85% renty z tytułu niezdolności do pracy zmarłego – dla jednej osoby uprawnionej;
 • 90% renty z racji na niezdolność do pracy zmarłego – dla dwóch osób uprawnionych;
 • 95% renty z tytułu niezdolności do pracy zmarłego – dla trzech lub większej ilości uprawnionych osób.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członom rodziny i wypłacana jest od dnia przysługiwania do niej prawa. Nie może mieć to miejsca szybciej, niż od miesiąca przyznania tego świadczenia. Również osoba uprawniona może otrzymać pieniądze od dnia śmierci danej osoby z rodziny, ale musi wówczas spełnić warunki, które są wymagane. Aby otrzymać rentę rodzinną, w takim przypadku musi dana osoba złożyć wniosek miesiąc po śmierci rencisty lub emeryta. Ważne jest to, że organ rentowy przyznaje uprawnionym członkom rodziny najkorzystniejszą kwotę świadczenia, jeśli zmarły otrzymywał więcej niż jedno.

Dzieci

Uprawnione do renty rodzinnej są dzieci własne, przysposobione lub drugiego małżonka. Otrzymują je osoby, które nie ukończyły 16. roku życia lub 25, lat, w przypadku, gdy jeszcze się uczą. Taka osoba otrzyma świadczenie, jeśli jest dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy. Dotyczy to tych dwóch granic wiekowych. W przypadku ukończenia 25 lat na ostatnim roku studiów dziecko może otrzymywać rentę aż do zakończenia tego roku nauki.

Dzieci po ukończeniu szesnastu lat

Nie tylko studia wliczają się w możliwość przedłużenia otrzymywania renty rodzinnej powyżej 16. lat. Dokładnie dotyczy to szkół, takich jak:

 • szkoły wyższe państwowe i niepaństwowe;
 • szkoły publiczne oraz niepubliczne, lecz z uprawnieniami szkół publicznych;
 • kursy doskonalenia zawodowego w celu zdobycia kwalifikacji do wykonywania danego zawodu (formy szkolne lub pozaszkolne, trwające minimum 3 miesiące);
 • seminaria lub inne szkoły prowadzone przez kościół katolicki;
 • nauka za granicą w szkołach podstawowych lub wyższych, a także nauka języków na kursach trwających minimum 3 miesiące.

Rodzeństwo zmarłego lub wnuki

Kluczowe jest to, kiedy te osoby zostały przyjęte na wychowanie. Kluczową sprawą jest to, kiedy osoba zmarła przyjęła dzieci na utrzymanie. Przepisy mówią o tym, że osoby, którymi opiekował się zmarły, powinny być przyjęte na utrzymanie i wychowanie przynajmniej na rok przed śmiercią emeryta lub rencisty. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy śmierć byłaby następstwem nagłego wypadku. Kiedy nie może być przyznana renta rodzinna takim wnioskodawcom, jakimi są między innymi wnuki? Jest tak wtedy, gdy te osoby są uprawnione do renty po zmarłych rodzicach. W przypadku, kiedy rodzice żyją, muszą oni udowodnić, że nie są w stanie utrzymać tych dzieci, ale jeśli opiekunem prawnym byli dziadkowie, wówczas nie muszą dodatkowo tego wyjaśniać.

Wdowa lub wdowiec

Osoba, która traci w wyniku śmierci współmałżonka, ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną. Jakie musi spełniać warunki, aby mieć prawo do renty?

Warunki do przyznania renty rodzinnej to:

 1. Ukończenie 50. lat lub niezdolność do pracy w chwili śmierci współmałżonka.
 2. Wychowywanie co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo, które nie ukończyły 16. lat lub 18., albo jeśli się one uczą lub są całkowicie niezdolne.
 3. W przypadku niewystarczającego wymaganego wieku prawo do renty jest możliwe, gdy dana osoba w ciągu pięciu lat od śmierci współmałżonka lub zaprzestania wychowywania dzieci, będzie spełniać warunki.
 4. Świadczenie może być przyznane również wtedy, gdy wdowa lub wdowiec są rozwiedzeni, albo owdowiali, a nie byli w związku małżeńskim ze zmarłym, jeśli były dla nich zasądzone alimenty.
 5. Prawo do renty rodzinnej otrzymuje również wdowa czy wdowiec, jeśli w chwili śmierci małżonka nie mają własnych źródeł utrzymania. Jednak zasady przyznania takiego świadczenia się różnią. Taka osoba ma prawo do okresowej renty rodzinnej w celu nauki w szkole itp. Okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu może trwać nie dłużej niż przez dwa lata.

Rodzice, macocha, ojczym, a także osoby przysposabiające

To, czy renta rodzinna zostanie takim osobom przyznana, zależy od niezdolności do pracy, wieku czy wychowywania dzieci, jeśli osobą wnioskującą jest wdowa lub wdowiec. Najistotniejsze jest to, czy osoba ubezpieczona przed śmiercią miała bezpośredni wpływ na utrzymanie tych członków rodziny.

Dokumenty, jakie należy złożyć, starając się o rentę rodzinną

Nie wszystkie dokumenty musi złożyć dana osoba chcąca pobierać rentę rodzinną. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Jakie dokumenty zazwyczaj należy przygotować w takiej sytuacji?

Są to:

 1. Wniosek ERR-W.
 2. Dokument, który potwierdzi datę urodzenia oraz datę zgonu zmarłego członka rodziny, po którego odejściu ma być przyznana renta rodzinna.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość, a szczególnie datę urodzenia osoby, która ubiega się o świadczenie.
 4. Skrócony odpis aktu małżeństwa (wdowiec).
 5. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (po 16. roku życia).
 6. W przypadku renty przyznanej ze względu na niezdolność do pracy konieczne jest zaświadczenie lekarskie osoby owdowiałej.
 7. Oświadczenie o pozostawanie we wspólności małżeńskiej aż do dnia śmierci. Możliwe jest również ustalenie przez sąd alimentów, w przypadku braku takiej wspólności.
 8. Oświadczenie potwierdzające brak działalności gospodarczej, czy pracy zarobkowej.

Podsumowanie

W przypadku ubezpieczeń społecznych warto, drukując dokumenty do wypełnienia, zwrócić uwagę na rok, czyli obecnie 2022. Renta zostanie przyznana, gdy warunki określone i wymienione wyżej, będą spełnione. Ważne, żeby bezpośrednio przed śmiercią dana osoba starała się na bieżąco pilnować wszystkich spraw formalnych i przechowywała w opisanym miejscu wszystkie dokumenty.

Archiwum: wrzesień 2022
renta rodzinna