Czym jest zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym? Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby niepełnosprawne i jaka jest wysokość pomocy finansowej? Aby poznać warunki konieczne do spełnienia i inne informacje, czytaj nasz tekst.

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub wysokim jest jedną z form pomocy publicznej. Ile wynosi wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w 2022 roku? Jakie jeszcze świadczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością? Najważniejsze z nich przybliżamy w poniższym artykule!

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – co to jest?

Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mogą liczyć na liczne świadczenia. Przyznawane są one za pośrednictwem organów i placówek emerytalno-rentowych, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także publicznych organizacji i urzędów, przykładowo gminy czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najpopularniejszym świadczeniem, jakie może otrzymać osoba niepełnosprawna, jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Można ją otrzymać, jeśli wnioskodawca jest niezdolny do pracy, a niezdolność ta powstała w okresie składkowym. Co więcej, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków jej uzyskania. W 2021 roku kwota najniższej renty dla osób niepełnosprawnych wynosiła 1250 zł.

Każda osoba, która posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, może ubiegać się o otrzymanie środków. Wystarczy złożyć wniosek, przedstawić odpowiednie dokumenty i czekać na otrzymanie wsparcia dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia te są wypłacane z publicznych środków i są wsparcie dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałej w wyniku choroby bądź urazu.

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy?

W zależności od rodzaju świadczeniu wysokość dofinansowania dla osób fizycznych jest różna. Warto jednak wiedzieć, że prawo do zasiłku dla osób niepełnosprawnych przysługuje ubezpieczonemu, który posiada orzekania o niepełnosprawności w różnym stopniu. Poniżej przedstawiamy dokładne kwoty, w jakich przysługuje świadczenie konkretnego typu.

Inne formy wsparcia finansowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Oprócz zasiłku dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym funkcjonują także inne świadczenia. Sprawdź, kto jest uprawniony do otrzymania konkretnych świadczeń finansowych dla osób niepełnosprawnych i poznaj pozostałe możliwości, z których można skorzystać.

Zasiłek pielęgnacyjny

Ma on na celu częściowe wsparcie osoby, której wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Mimo że pieniądze z tego zasiłku są niewielkie, w pewnym stopniu pokrywają wydatki potrzebne do zapewnienia opieki nad niepełnosprawnym. Zasiłek ten przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 16. roku życia, osobom powyżej 75. roku życia i osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powyżej 16. roku życia, jeśli problem powstał przed ukończeniem 21. roku życia. Zasiłek ten nie powinien być mylony ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Wynosi 215,84 zł.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku rent dla osób niepełnosprawnych wyróżniamy kilka rodzajów tego świadczenia, które ułatwia częściowe pokrycie wydatków. Możemy spotkać się z rentą stałą, dla osób nierokujących na odzyskanie zdolności do pracy oraz rentę okresową przeznaczoną dla osób rokujących o odzyskanie zdolności. Jeśli osoba niepełnosprawna musiała zostać przekwalifikowana ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje jej renta szkoleniowa.

Renta socjalna

Osobom, którym nie mogą pracować ze względu na stan zdrowia, przysługuje renta socjalna. W celu jej otrzymania należy złożyć orzeczenie od lekarza o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Warto wiedzieć, że naruszenie to powinno powstać przed ukończeniem 18. roku życia lub w czasie, gdy ma się status ucznia bądź studenta. W celu otrzymania renty socjalnej muszą:

  • posiadać status osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować;
  • być pełnoletnie;
  • mieszkać w Polsce i być obywatelem Polski.

Renta socjalna wynosi 1250,88 zł.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Opieka nad niepełnosprawnym może wiązać się z zapewnieniem jej całodobowej opieki. Często opiekunowie muszą zrezygnować z pracy zarobkowej i poświęcić się w całości opiece nad chorym. Z tego powodu przysługuje im wsparcie finansowe. Zasiłek dla opiekuna osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 620 złotych miesięcznie i przysługuje każdemu, niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Oprócz zasiłku dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym istnieje także świadczenie pielęgnacyjne. Jest przeznaczone dla osób, które zrezygnowały z pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która:

  • legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • ma ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania;

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł netto. Co więcej, jeśli dojdzie do śmierci podopiecznego, nad którym sprawowana była opieka, opiekun może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne.

Pozostałe świadczenia dla osób niepełnosprawnych

Poza powyższymi zapomogami i dodatkami finansowymi osoby niepełnosprawne mogą liczyć na zwolnienie z obowiązkowego opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ponadto mogą skorzystać z ulgi na opłatę paszportową, a także są uprawnione do korzystania ulgowych biletów w komunikacji zbiorowej oraz z obiektów kulturowych. Niepełnosprawni są obsługiwani bez kolejki na poczcie, a także mogą szybciej uzyskać pomoc u lekarza specjalisty.

Warto wiedzieć, że świadczenia są przyznawane niezależnie od kryterium dochodowego. Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym przysługuje osobie niepełnosprawnej, a także jego opiekunowi.

Archiwum: sierpień 2022
zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym