ZUS

Renta z tytułu niezdolności do pracy – kiedy i komu przysługuje to świadczenie?


Ocena

Zastanawiasz się, czy przysługuje ci renta z tytułu niezdolności do pracy? Jesteś ciekaw, jaka jest jej wysokość? Przeczytaj nasz artykuł, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego świadczenia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które nie mogą wykonywać jakiejkolwiek pracy z powodu złego stanu zdrowia. Warto dowiedzieć się więcej o tym środku pomocy społecznej.

Osoba niezdolna do pracy – co to znaczy?

Osoba niezdolna do pracy nie jest w stanie podejmować żadnych czynność ze względu na zły stan zdrowia. Kwestia niezdolności do pracy określona jest w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzieli się ona na:

 • całkowitą – orzekaną w sytuacji osoby, która utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej;
 • częściową – orzekaną w przypadku osoby, która w dużej mierze utraciła zdolność do pracy zgodnej z jej kwalifikacjami.

Na jaki okres przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy?

Ciekawi cię, na jaki okres czasu przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Orzekana jest ona na czas nie dłuższy niż pięć lat. Istnieje jednak pewien wyjątek – jeśli nie ma rokowań do odzyskania zdolności do wykonywania pracy, to może zostać orzeczony dłuższy czas pobierania renty.

Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

O rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy może ubiegać się ubezpieczony, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolny częściowo lub całościowo do pracy;
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
 • jego niezdolność powstała w określonym w ustawie czasie i nie później niż w ciągu 18 miesięcy od momentu jego zakończenia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jakie są rodzaje?

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest jednym z wielu świadczeń, które przyznawane jest przez ZUS. Dzieli się ono na:

 • rentę stałą – dotyczy ubezpieczonych, których niezdolność została uznana za trwałą;
 • rentę okresową – dotyczy ubezpieczonych, u których niezdolność ma charakter czasowy;
 • rentę szkoleniową – dotyczy ubezpieczonych, którzy posiadają prawo do renty, ale orzeczono u nich konieczność przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność wykonywania dotychczasowej pracy.

Kiedy przysługuje renta okresowa?

Prawo do renty okresowej przysługuje osobie, u której orzeczono czasową niezdolność do pracy. Wypłacana jest ona przez okres, który został wskazany przez organ rentowy. Co ważne, po upływie tego czasu, ubezpieczony może wysłać wniosek do ZUS o przedłużenie okresu pobierania renty. Jeśli będą istniały przesłanki do kontynuacji świadczenia, to osoba zainteresowana otrzyma decyzję wraz z warunkami przywrócenia tego prawa.

Na jaki okres przyznawana jest renta szkoleniowa?

Jeśli u osoby niezdolnej do pracy ZUS stwierdzi, że może ona wykonywać pracę, ale inną niż dotychczas, to wyda on orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego tej osoby. Ubezpieczony otrzyma przy tym prawo do renty szkoleniowej. Będzie on ją pobierał przez 6 miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu, ale nie dłużej jak do 36 miesięcy. Skrócenie bądź wydłużenie wypłacania świadczenia następuje na wniosek.

Staż uprawniający do uzyskania renty

Okres składkowy i nieskładkowy uprawniający do świadczenia uzależniony jest od wieku ubezpieczonego, w jakim powstała jego niezdolność do wykonywania pracy:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność wystąpiła przed ukończeniem 20 lat;
 • 2 lata – jeżeli niezdolność powstała między 20 a 22 rokiem życia;
 • 3 lata – jeżeli niezdolność wystąpiła między 22 a 25 rokiem życia;
 • 4 lata – jeżeli niezdolność powstała między 25 a 30 rokiem życia;
 • 5 lat – jeżeli niezdolność wystąpiła w wieku powyżej 30 lat.

Warunek wymaganego stażu nie jest brany pod uwagę, w przypadku wystąpienia niezdolności z powodu wypadku przy pracy.

Jaka jest aktualna wysokość renty?

Od 1 marca 2022 roku kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń wynoszą:

 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1338,44 złote;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 złote;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową lub wypadkiem – 1606,13 złotych;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową lub wypadkiem – 1204,60 złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy?

Jeśli chcesz uzyskać takie świadczenie, to musisz przygotować następujące dokumenty:

 • uzupełniony wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wypełnioną informację o swoich okresach składkowych i nieskładkowych;
 • dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy (świadectwa pracy, zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, książeczka wojskowa czy też legitymacja ubezpieczeniowa);
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego leczenie;
 • dokumentację medyczną (dokumentacja rehabilitacji leczniczej, karty informatyczne z leczenia szpitalnego).

Jak złożyć wniosek o świadczenie z tytułu niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy?

Osoba ubezpieczona, która spełnia wszystkie wymagania niezbędne do przyznania tego świadczenia może złożyć aktualny wniosek do ZUS:

 • w formie papierowej (przesyłając go pocztą tradycyjną lub składając w placówce ZUS);
 • w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych;
 • w formie ustnej w placówce ZUS (protokół).

Pamiętać należy o przekazaniu wszelkich niezbędnych dokumentów.

Kto orzeka o niezdolności do wykonywania pracy?

Orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy i uprawnieniu do renty przyznawane jest lekarzy orzeczników lub komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są specjalistami, szczególnie w dziedzinach medycyny takich jak: neurologia, choroby wewnętrzne, medycyna pracy, chirurgia, psychiatria, medycyna społeczna;
 • odbyli przeszkolenie z zakresu ustalonego przez prezesa ZUS.

Na czym polega ocena niezdolności?

Lekarz orzecznik ZUS dokonując oceny niezdolności wykonywania pracy, orzeka następujące kwestie:

 • datę powstania niezdolności;
 • trwałość/przewidywany okres niezdolności;
 • związek przyczynowy niezdolności z określonymi okolicznościami (choroba zawodowa, wypadek);
 • celowość przekwalifikowania zawodowego poszkodowanego.

Przy ocenie trwałości i stopnia niezdolności lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia:

 • stopień niesprawności organizmu;
 • możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności;
 • możliwość kontynuowania dotychczasowej pracy;
 • celowość przekwalifikowania zawodowego.

Czy osobie posiadającej prawo do emerytury przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Zastanawiasz się, czy osoba posiadająca prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? Jeśli ubezpieczony spełnia warunki do uzyskania emerytury, to niestety nie otrzyma on już tego świadczenia.

Czy bezrobotny może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy?

W ustawie zostało stwierdzone, że jeśli niezdolność do pracy wystąpi w czasie pozostawania osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku lub w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, to istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest pomocnym świadczeniem, dzięki któremu osoba, która utraciła możliwość wykonywania pracy, otrzymuje środki do życia. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, to koniecznie skorzystaj z tej pomocy.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Avatar photo
418 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
ZUS

Czy składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

ZUS

Renta rodzinna – co powinieneś wiedzieć?

ZUS

Ubezpieczenie wypadkowe – ile wynosi składka i świadczenie w 2022 roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *