Płaca minimalna cię interesuje, bo rozglądasz się za nową pracą? A może planujesz poszerzyć grono swoich pracowników? Sprawdź, na jakim poziomie kształtuje się minimalna płaca w Polsce, na świecie oraz w innych krajach europejskich!

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia. Zapewnieniem tego przywileju jest płaca minimalna. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dokładnie wskazuje wysokość najniższej pensji pracowniczej w danym roku kalendarzowym. Sprawdź, ile wynosi minimalna krajowa obecnie i o ile wzrośnie w kolejnym roku!

Co to jest płaca minimalna?

Mianem płacy minimalnej określa się minimalną kwotę, za którą może zostać zatrudniona osoba świadcząca pracę w ramach umowy o pracę i na pełen etat. Minimalna krajowa ustalana jest każdorazowo na jeden rok kalendarzowy. O tym, ile wyniesie płaca minimalna, decyduje Rada Dialogu Społecznego.

Co jest wliczane do podstawy płacy minimalnej?

Na podstawę płacy minimalnej składa się wynagrodzenie zasadnicze powiększone o:

 • dodatki do wynagrodzenia;
 • premie oraz nagrody uznaniowe i regulaminowe;
 • wynagrodzenie za czynności wykonywane poza normalnymi godzinami pracy;
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, na przykład urlopu;
 • deputaty i ekwiwalenty pieniężne;
 • odszkodowania.

Czego nie uwzględnia podstawa płacy minimalnej?

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wylicza szereg składników, których nie powinno się wliczać do podstawy wynagrodzenia minimalnego:

 • dodatki za staż pracy;
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych;
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • odprawy emerytalne i rentowe;
 • nagrody jubileuszowe;
 • świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym zasiłki chorobowe czy macierzyńskie;
 • ekwiwalenty za użytkowanie sprzętu prywatnego w celach zawodowych;
 • należności z tytułu delegacji.

Ile wynosi płaca minimalna?

Obecnie minimalna płaca w Polsce wynosi 2 800 zł brutto dla umów o pracę oraz 18,30 zł brutto za godzinę dla umów cywilnoprawnych. Płaca minimalna po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie około 2 060 zł w przypadku osób, które nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby korzystające ze zwolnienia PIT zarobią około 2 200 zł.

Ile wyniesie płaca minimalna netto w 2022 roku?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. reguluje kwestię tego, ile wyniesie płaca minimalna netto oraz brutto w przyszłym roku. Zgodnie z podanym aktem prawnym, w 2022 roku będzie to 3 010 zł brutto.

Suma wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, przysługujących przy płacy minimalnej, wyniesie 233,76 zł. Dodatkowo, pracownik poniesie koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 412,68 zł.

Czy można zarobić mniej niż płaca minimalna?

Co do zasady, pensja pracownika pracującego na pełnym etacie nie może być niższa niż minimalna kwota wynagrodzenia w danym roku. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca. Wówczas jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę odpowiadającą ilości nieprzepracowanych godzin. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w pierwszym miesiącu pracy.

Płaca minimalna a płatny urlop

Niezgodna z prawem jest sytuacja, gdy pracownik zarabia mniej niż płaca minimalna w miesiącu, w którym przebywał na urlopie. Pracownikowi przysługuje dokładnie takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w czasie urlopu wykonywał swoje obowiązki zawodowe.

Minimalna krajowa a L4 i urlop bezpłatny

Odpowiedź na pytanie, czy można zarobić mniej niż płaca minimalna, będzie natomiast twierdząca w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wówczas jego wynagrodzenie liczone jest jako 80% podstawy wynagrodzenia. Mowa o uśrednionej wypłacie z 12 miesięcy poprzedzających okres zwolnienia.

Dodatkowo, pracownik zatrudniony na zasadach płacy minimalnej może nie otrzymać pełnej kwoty minimalnej krajowej, kiedy przebywał na urlopie bezpłatnym. Podobna sytuacja występuje, jeśli nie usprawiedliwił swojej nieobecności w pracy.

Płaca minimalna w dobie koronawirusa

Ustawodawca na czas trwania pandemii Covid-19 poczynił ustalenia, które mają chronić interesy przedsiębiorstw. Zgodnie z nimi, pracownik może zarobić pensję niższą niż płaca minimalna.

Minimalna płaca w Polsce na tle Europy i świata

Minimalna krajowa w Polsce na początku roku 2021 osiągnęła równowartość 458 euro. Sprawdź, ile wynosiła płaca minimalna w innych krajach:

 • Luksemburg – 1 879 euro;
 • Australia – 1 745 euro;
 • Irlandia – 1 589 euro;
 • Holandia – 1 577 euro;
 • Nowa Zelandia – 1 575 euro;
 • Wielka Brytania – 1 417 euro;
 • Niemcy – 1 244 euro;
 • USA – 938 euro;
 • Czechy – 507 euro;
 • Turcja – 301 euro;
 • Ukraina – 143 euro;
 • Rosja – 123 euro;
 • Indie – 80 euro;
 • Uzbekistan – 48 euro.

Płaca minimalna w skrócie

Podsumowując, określenia płacy minimalnej używa się w kontekście minimalnej kwoty, za jaką może zostać zatrudniony pracownik w danym roku kalendarzowym. W przypadku umów o pracę płaca minimalna ujmowana jest w kontekście miesiąca, natomiast przy umowach cywilnoprawnych – w kontekście przepracowanej godziny. 

W 2021 roku płaca minimalna wynosiła 2 800 zł brutto przy umowie o pracę oraz 18,30 zł za godzinę przy umowach zlecenie oraz o dzieło. Na początku stycznia roku 2022 płaca minimalna wzrośnie odpowiednio do 3 010 zł brutto miesięcznie oraz 19,70 zł brutto za godzinę. Warto podkreślić, iż w obecnym porządku prawnym osoby poniżej 26. roku życia są zwolnione z obowiązku płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli ich roczny dochód nie przekracza 85 528 zł.

Archiwum: grudzień 2021
płaca minimalna