W umowie zleceniu stawka godzinowa od kilku lat ma określoną minimalną wartość. Przepisy wprowadzono przede wszystkim po to, by chronić interesy zleceniobiorców. Chcesz zatrudnić pracowników na umowę zlecenie? Sprawdź, ile powinieneś im zapłacić!

W umowie zleceniu stawka godzinowa nie może mieć dowolnej wartości. Od 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce, aktualizowanej co roku. Zamierzasz zatrudniać na umowę zlecenie? Sprawdź, czy podałeś prawidłową kwotę w warunkach umowy!

W jakich przypadkach można pracować na umowę zlecenie?

Gdy pracujesz w ramach umowy zlecenia, stawka godzinowa określona w przepisach jest dla ciebie gwarancją, że otrzymasz godziwe wynagrodzenie. Warto jednak wiedzieć, że ten rodzaj umowy cywilnoprawnej można podpisać tylko w określonych sytuacjach. Regulują to art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego.

Do niedawna często zdarzało się, że pracodawcy, aby uniknąć wyższych kosztów związanych z płaceniem składek, podpisywali ze swoimi stałymi pracownikami umowy zlecenia zamiast umów o pracę. Dziś takie praktyki są już rzadsze, z racji tego, że umowy cywilnoprawne również zostały oskładkowane. Umowy zlecenia różnią się od umów o pracę:

 • możliwością wykonywania zadań przez zleceniobiorcę w wybranym przez niego miejscu i czasie – przy umowie o pracę miejsce i czas wyznacza pracodawca;
 • możliwością wykonywania zadań przez osoby trzecie;
 • brakiem przywilejów pracowniczych, takich jak: płatne urlopy, wynagrodzenie chorobowe, prawo do przerw w pracy czy okres wypowiedzenia umowy.

Umowy zlecenia mogą być podpisywane przez osoby fizyczne, a także takie, które prowadzą działalność gospodarczą jako samozatrudnieni (nie zatrudniają innych pracowników i nie zlecają pracy innym).

Ile wynosi stawka godzinowa na umowę zlecenie 2023 dla zleceniobiorców?

Czy na umowie zlecenie można mieć mniej niż najniższa krajowa? Minimalna stawka godzinowa na umowach zleceniach zawsze jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. W 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł brutto W przeliczeniu na minimalną stawkę za godzinę pracy, na umowie zleceniu jest to 19,70 zł. To o 1,40 zł więcej niż w roku 2021, kiedy to stawka godzinowa wynosiła 18,30 zł brutto.

Wiemy już, ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w roku 2023. Będzie to kwota 3450 zł brutto, a po przeliczeniu na stawkę za godzinę – 22,10, a od lipca 2023 roku – 22,50 zł brutto.

Co wchodzi w skład minimalnej godzinowej stawki w 2023?

Chcesz wiedzieć, ile wynosi brutto za godzinę na umowę zlecenie? Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest najczęściej podawana jako kwota brutto. Jej części składowe są nieco inne niż w przypadku wynagrodzenia na umowie o pracę.

Ile wynosi netto za godzinę na umowę zlecenie?

Jak liczyć umowę zlecenie w 2023 roku? Od kwoty 19,70 zł brutto odlicza się:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 1,92 zł;
 • składkę na ubezpieczenie rentowe w wysokości 30 gr;
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1,57 zł;
 • zaliczkę na podatek w wysokości 2 zł.

Nie dotyczy to przyjmujących zlecenia osób w wieku poniżej 26 lat – w ich przypadku kwota brutto równa się kwocie netto, ponieważ nie odprowadza się wówczas składek ani zaliczek na podatek.

Czy umowa zlecenie musi być na godziny? Kiedy stawka godzinowa nie obowiązuje?

Stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych niemal zawsze ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że ani zleceniodawca nie może zaproponować ci pracy za niższą stawkę, ani ty jako zleceniobiorca nie możesz się na to zgodzić. Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje jednak w przypadku:

 • osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i które otrzymują wynagrodzenie prowizyjne;
 • osób podpisujących umowy o świadczenie usług opiekuńczych;
 • osób prowadzących rodzinne domy pomocy;
 • osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej;
 • osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas wycieczek trwających dłużej niż 1 dzień.

Pracujesz na umowie zleceniu ze stawką godzinową? Pamiętaj o prowadzeniu ewidencji czasu pracy!

Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia minimalnej stawki godzinowej za wykonywaną pracę. Zleceniobiorca również ma swoje obowiązki – od niego wymaga się potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. To na podstawie liczby przepracowanych godzin obliczana jest wysokość jego miesięcznego wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy na umowie zleceniu ze stawką godzinową nie musi być skomplikowana. Wystarczy sporządzić tabelkę z danymi zleceniobiorcy, zestawieniem kolejnych dni miesiąca i miejscem na wpisanie liczby godzin oraz podpisu. Zleceniobiorca powinien wypełniać zestawienie na bieżąco, za każdym razem podpisując się przy wpisanej w tabeli liczbie godzin.

Ile godzin dziennie można pracować na umowę zlecenie?

W przepisach nie jest określony jeden właściwy sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Ważne jest jednak, by prowadzić taką ewidencję i ją przechowywać. W przypadku kontroli przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do wykazania, że wypłacał zleceniobiorcom wynagrodzenie zgodne z przepisami o minimalnej stawce godzinowej.

Stawka godzinowa a wynagrodzenie. Kiedy najpóźniej zleceniodawca musi wypłacić pieniądze?

Obowiązujące od 2017 roku przepisy przyniosły jeszcze jedną ważną zmianę. Zleceniodawcy są zobowiązani do wypłacania wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu. Wcześniej, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż miesiąc, termin wypłaty wynagrodzenia był ustalany pomiędzy obiema stronami. Często dochodziło przez to do nadużyć i niekorzystnych dla zleceniobiorców sytuacji, gdy na wypłatę musieli czekać nawet kilka miesięcy.

Zleceniobiorcy są chronieni przepisami również w inny sposób. Zgodnie z aktualnym prawem nie mogą oni zrzec się wynagrodzenia czy przenieść go na inne osoby. W przypadku zaś gdy zlecenie było wykonywane przez grupę osób, minimalna stawka godzinowa dotyczy każdej z nich.

Jak zmiany w przepisach o umowach zleceniach i stawkach godzinowych wpłynęły na sytuację przedsiębiorców?

Może się wydawać, że wprowadzone kilka lat temu zmiany były niekorzystne dla przedsiębiorców. Owszem, ich zadaniem była przede wszystkim ochrona interesów zleceniobiorców. Stało się tak jednak przede wszystkim dlatego, że to oni byli przez długi czas poszkodowaną grupą. Możliwość zawierania umów zleceń była nadużywana – często zadania wynikające z umowy wskazywały jasno, że powinna być zawarta umowę o pracę.

Od czasu, gdy obowiązuje minimalna stawka godzinowa, sytuacja znacznie się poprawiła. Zleceniodawcy raczej na tym nie ucierpieli – ci uczciwi nie mają problemu z płaceniem zleceniobiorcom godziwego wynagrodzenia. Wynagrodzenie uzależnione od płacy minimalnej pozwoliło za to wyeliminować wiele patologicznych sytuacji na rynku pracy.

Archiwum: styczeń 2023
umowa zlecenie stawka godzinowa