Oddajesz krew lub zamierzasz to wykonać? Jeśli tak, to zapewne słyszałeś, że możliwe jest odliczanie krwi od podatku. Jak to zrobić oraz jaka jest wysokość ulgi z tego tytułu? Podstawowe informacje na ten temat poznasz dzięki lekturze naszego artykułu. Powodzenia!

Regularne oddawanie krwi to działanie społecznie pożądane. Państwo stara się zachęcać obywateli do tej dobroczynnej aktywności, czego dowodem są na przykład ulgi podatkowe dla osób, które zdecydowały się na krwiodawstwo. Jak się okazuje, odliczanie krwi od podatku może znacząco zmniejszyć wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Odliczanie krwi od podatku. Jaka jest podstawa prawna ulgi za oddanie osocza (ulga na krew)?

Podobnie jak w przypadku innych kwestii związanych z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego, także odliczanie krwi od podatku jest ściśle regulowane przez przepisy prawne. Odpowiednie są w tym przypadku następujące regulacje:

  • Ustawa z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych — warty uwagi jest tu w szczególności artykuł dwudziesty szósty, zgodnie z którym honorowi dawcy krwi mają prawo do rekompensaty w formie zmniejszania dochodu podlegającego opodatkowaniu,
  • Ustawa z dnia 22.08.1997 o publicznej służbie krwi.

Czy wysokość rocznej ulgi jest uzależniona od ilości oddanej krwi?

Tak, podatnicy mogą skorzystać z ulgi, której wysokość jest ściśle uzależniona od ilości oddanej honorowo krwi. Obecnie obowiązujący przelicznik zakłada, że za jeden litr pobranej krwi podatnik ma prawo odliczyć od dochodu 130 złotych.

Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew. Wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

Inne składniki krwi

Bardziej skomplikowane reguły obowiązują, jeśli chodzi o inne składniki krwi. W takim wypadku można liczyć na następujące formy rekompensaty:

  • złotówka za każdy milimetr krwi, która zostanie wykorzystana do celów diagnostycznych. Przelicznik ten dotyczy osób będących dawcami krwinek wzorcowych,
  • odliczenie dla osób, które poddano różnym zabiegom (może być to na przykład zabieg uodpornienia), jeśli celem badania jest uzyskanie surowicy/osocza diagnostycznego. W takiej sytuacji wysokość odliczenia jest uzależniona np. od metody pobrania krwi. Przykładowo, każdy litr osocza pobranego od darczyńcy to możliwość odliczenia na poziomie wynoszącym aż trzysta pięćdziesiąt złotych. Z kolei jeden litr krwi, która wytworzyła przeciwciała wskutek uodpornienia, to odliczenie w wysokości dwustu złotych. Mniejsze rekompensaty przysługują z tytułu przeprowadzenia zabiegu uodpornienia dawcy. Za pierwszy oraz każdy kolejny zabieg tego typu jest to odpowiednio: pięćdziesiąt oraz dwadzieścia pięć złotych.

Jak widać, kwoty odliczeń są dość znaczne. Pozwalają one na wyraźne pomniejszenie poziomu zobowiązań podatkowych. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że odliczanie krwi od podatku w ramach przekazanej darowizny jest ograniczone pewnymi limitami. Co do zasady, roczny limit odliczeń z każdej formy przekazania krwi/osocza wynosi sześć procent dochodu osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym (roku podatkowym).

Trzeba przy tym pamiętać, że próg sześcioprocentowy dochodu obejmuje nie tylko wartość oddanej krwi czy osocza, ale także wysokość darowizn przekazanych na ośrodek kultu religijnego czy darowizn dokonanych na cele związane z działalnością organizacji pożytku publicznego.

Ulga krwiodawcy nie przechodzi na następny rok podatkowy

Niestety, niewykorzystana ulga, która przysługuje zasłużonym krwiodawcom w danym roku, nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy. Jeśli nie zostanie ona wykorzystana w konkretnym roku podatkowym, nie będzie możliwości odliczenia jej podczas wypełniania deklaracji podatkowej w następnych latach.

Jakie są aktualne limity oddawania krwi/osocza?

Podczas odliczania ulgi należy pamiętać także o maksymalnym dopuszczalnym limicie krwi, którą można oddać w skali roku. Obecnie wynosi on 2,7 litra (w przypadku mężczyzn) oraz 1,8 litra krwi (dla kobiet).

W jaki sposób należy udokumentować fakt oddania krwi/osocza?

Odliczanie krwi/osocza od podatku powinno zostać udokumentowane przez krwiodawcę podczas wysyłania rocznej deklaracji rozliczeniowej. W tym celu niezbędne jest uzyskanie przez honorowego dawcę zaświadczenia — wydaje je podmiot obdarowany”, czyli RCKiK (stacja krwiodawstwa, pełna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa).

Ulga dla krwiodawców w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak należy ją odliczyć?

Podatnicy, którzy mają status honorowego dawcy, zastanawiają się zapewne, w jaki sposób należy dokonać odliczenia od podatku kwoty darowizny. Z pewnością dobrą wiadomość stanowi dla nich informacja, że zadanie nie jest szczególnie skomplikowane.

Aby je wykonać, trzeba wypełnić załącznik „PIT/O — INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU”. Wartość darowizny należy uwzględnić w części B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) — INNE NIŻ WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKACH PIT/D, PIT/BR LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH” (punkt Darowizny przekazane na cele krwiodawstwa”).

Trzeba przy tym pamiętać, że formularz rozliczeniowy PIT/O nie ma statusu samodzielnej deklaracji podatkowej. Aby PIT/O mógł zostać rozpatrzony przez Urząd Skarbowy, konieczne jest dołączenie dokumentu — w charakterze załącznika — do zeznań podatkowych dokumentujących takie źródła dochodów jak:

  • wpływy uzyskiwane z tytułu stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, emerytur,
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, jeśli wpływy są rozliczane w ramach skali podatkowej. Odliczanie krwi od podatku jest niemożliwe w przypadku korzystania z podatku liniowego,
  • działalność biznesowa rozliczana w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy odliczenie od dochodu z tytułu oddania krwi nie jest możliwe?

Niedopuszczalne jest odliczenie podatkowe w sytuacji, gdy darowizna została przekazana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej nieposiadającej statusu jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. Krew lub osocze przekazane podmiotowi pośredniczącemu również nie stanowi czynnika upoważniającego do korzystania z ulgi.

Oddawanie krwi (darowizna krwi) to nie tylko ulga podatkowa w 2023. Zwrot podatku jest istotny, ważniejszą rolę powinien odgrywać także aspekt moralny. W przypadku rzadkich grup krwi takie działanie może przyczynić się do uratowania osób cierpiących na przewlekłe choroby lub poszkodowanych wskutek wypadku.

Archiwum: styczeń 2023
odliczanie krwi od podatku