Emerytura z urzędu to świadczenie, na które mogą liczyć osoby z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy. Co warto wiedzieć na ten temat? Przeczytaj tekst, by poznać odpowiedź!

Emerytura z urzędu to świadczenie dla osób otrzymujących rentę z tytułu niezdolności do pracy. W ustawie z dn. 17 grudnia 1998 r. (art. 24a) możemy znaleźć zapis, zgodnie z którym ZUS przyzna świadczenie „od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury, a w przypadku gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana — od dnia, od którego podjęto jej wypłatę”(art. 24a u. 2 ustawy).

Emerytura z urzędu — kiedy ZUS ją przyzna?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami emerytura z urzędu to świadczenie, które można uzyskać w sytuacji, gdy wnioskodawca spełnił następujące kryteria:

  • jest to osoba, która pobiera z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny. Jeśli o chodzi o wiek emerytalny 2022, jest to sześćdziesiąt lat w przypadku mężczyzn lub sześćdziesiąt pięć lat, jeśli chodzi o kobiety — taki stan rzeczy został wprowadzony wraz z dniem 1 października 2017 roku.

Aktualne regulacje prawne nakazują, by senior, który chce takie świadczenie uzyskać, mógł udokumentować podleganie obowiązkowi w zakresie ubezpieczeń społecznych (u. rentowe i emerytalne). Ponieważ jednak do otrzymywania emerytury urzędowej uprawnione są beneficjentów otrzymujących rentę z tytułu niezdolności do pracy, z której potrącane są takie składki, zależność ta jest spełniona automatycznie.

Warto przy tym mieć na uwadze, że decydującej roli nie odgrywa tu staż ubezpieczeniowy osoby starającej się o uzyskanie emerytury z urzędu. Jest z pewnością dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Według ogólnych zasad minimalny wymagany okres, przez jaki były odprowadzane składki, wynosi w przypadku kobiet i mężczyzn odpowiednio dwadzieścia oraz dwadzieścia pięć lat.

Podobnie jak w przypadku stażu pracy przyszli emeryci nie mają również obowiązku odprowadzania składek społecznych przez określony czas. Ustawa nie przewiduje, by takie składki odprowadzać przez minimalną liczbę lat lub miesięcy.

Emerytura przyznawana z urzędu — jaka jest podstawa prawna takiego rozwiązania?

Podobnie jak właściwie wszystkie kwestie związane z ustalaniem praw do świadczeń dla seniorów, kwestie związane z emeryturą z urzędu reguluje ustawa z dn. 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz tego przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – https://www.zus.pl/. Trzeba jednak pamiętać, że decydującym źródłem informacji pozostaje ustawa.

Kiedy emerytura z urzędu nie zostanie przyznana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Przepisy przewidują warianty, w której ZUS nie przyzna emerytury z urzędu. Do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy osoba, która — pomimo, iż osiągnęła już ustawowy powszechny wiek emerytalny (który, jak już wiemy, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) – pobiera rentę w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ponadto, wniosek o przyznanie emerytury z urzędu należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym senior osiągnął wymagany wiek emerytalny w Polsce. W przeciwnym wypadku ZUS nie przyzna opisywanego świadczenia.

Ponadto, emerytura z urzędu nie jest przeznaczona dla osób, które pobierają:

  • rentę uczniowską, w przypadku której nie wymaga się żadnego okresu ubezpieczenia,
  • rentę socjalną,
  • rentę wypadkową,
  • świadczenia przyznane przez Prezesa RM.

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku o emeryturę z ZUS? Czy wniosek jest potrzebny?

W przypadku większości świadczeń z zakresu emerytur i rent konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o nabywanie prawa do emerytury z urzędu. Z pewnością wszystkie osoby, które myślą z niechęcią o skomplikowanych formalnościach zadowoli informacja, że w przypadku omawianego świadczenia nie trzeba składać żadnych dokumentów. Nie istnieje coś takiego jak wniosek o przyznanie emerytury z urzędu.

Ustaleniem prawa do takiej emerytury zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który na podstawie pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy stwierdza, że seniorowi należy się — w miejsce dotychczasowej renty — emerytura z urzędu.

Archiwum: listopad 2022
emerytura z urzędu