Dlaczego przedsiębiorcom trudniej jest dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które zaciągane jest na kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. Bank przed wydaniem pozytywnej decyzji kredytowej musi upewnić się, że potencjalny kredytobiorca będzie w stanie regulować raty kredytu w terminie. Udzielenie kredytu hipotecznego osobie prowadzącej działalność gospodarczą traktowane jest przez bank jako bardziej ryzykowne niż w przypadku klientów pracujących na etacie. Dlatego prowadząc działalność, spełnić trzeba szereg warunków, aby otrzymać kredyt na zakup nieruchomości.

Najważniejsze przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny jest posiadanie stałego źródła dochodu. Może nim być działalność gospodarcza, należy jednak mieć na uwadze, że osoba pracująca na własny rachunek, może mieć nieco trudniej, jeśli chodzi o uzyskanie kredytu, niż pracująca na etacie. Banki traktują własną działalność gospodarczą, jako mniej stabilne źródło dochodów, a co za tym idzie, oceniają, że udzielenie kredytu przedsiębiorcy niesie ze sobą większe ryzyko. 

Z tego powodu kredytobiorcy, którzy są samozatrudnieni, muszą spełnić więcej warunków formalnych, a także są bardzo wnikliwie badani pod kątem finansowym. U osób pracujących na etacie minimalny wymagany staż pracy u danego pracodawcy wynosi od 3 do 6 miesięcy. Do wniosku kredytowego osoba taka musi dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz potwierdzenie wpływów wynagrodzenia na konto. Preferowana jest umowa na czas nieokreślony, ale banki akceptują również umowę na czas określony, pod warunkiem, że zawarta została na odpowiednio długi okres.

Warunki kredytu hipotecznego w działalności gospodarczej

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, gdy źródłem dochodu jest działalność gospodarcza, przede wszystkim firma musi być prowadzona odpowiednio długo w momencie składania wniosku kredytowego. Minimalny wymagany przez banki czas prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy, ale niektóre oczekują, że firma będzie działała przez co najmniej 2 lata. Co ważne, działalność musi być prowadzona nieprzerwanie, czyli niedopuszczalne jest, aby w tym czasie następowało jej zawieszenie.

Każdy kredytobiorca musi mieć zdolność kredytową, czyli możliwość terminowego spłacania rat kredytu wraz z odsetkami. Oznacza to, że osoba starająca się o kredyt hipoteczny, musi posiadać regularne i odpowiednio wysokie dochody, które powinny pokrywać nie tylko jej bieżące zobowiązania, ale również wystarczać na przyszłe raty kredytu. Bank sprawdza również, czy wnioskodawca nie ma żadnych zaległości w spłacie innych zobowiązań, zarówno prywatnych, jak i firmowych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą chodzi również o zobowiązania wobec kontrahentów, US, ZUS oraz innych kredytodawców. Ubiegając się kredyt, trzeba również posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 10 procent wartości nabywanej nieruchomości.

W jaki sposób oceniania jest zdolność kredytowa przedsiębiorcy?

Przy ocenie zdolności kredytowej banki w różny sposób traktują poszczególne formy rozliczenia podatkowego. Wszystkie z nich są akceptowane – zarówno pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, jak i karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto jednak wiedzieć, że najłatwiej jest otrzymać kredyt tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, a najwięcej kłopotów z uzyskaniem finansowania mają ci, którzy rozliczają się ryczałtem lub na podstawie karty podatkowej. Wiąże się to z tym, że wysokość dochodów obliczana jest przez banki w różny sposób. 

Przy ryczałcie dochód wyliczany jest jako procent osiąganych przychodów, np. 30 proc. przychodu, jeśli stosowana jest stawka 17 i 20 procent, a w przypadku stawek niższych – 15 procent. Przy karcie podatkowej bank mnoży stawkę miesięcznego podatku przez ustalony mnożnik, np. przez 5. Z kolei u przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów dochód wyliczany jest na podstawie wpisów w książce – od przychodów odejmowane są koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne. 

Oprócz wysokości uzyskiwanych dochodów ważna jest również ich stabilność. W gorszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy dochody osiągają sezonowo. Najkorzystniejsza sytuacja to taka, gdy dochody są regularne i w każdym miesiącu na podobnym poziomie. Duże znaczenie ma również staż prowadzenia działalności. Im dłużej firma funkcjonuje na rynku, tym większe prawdopodobieństwo, że nadal będzie działać, a dla banku mniejsze ryzyko, że klient nagle straci źródło dochodu. Więcej porad na temat kredytu przy zakupie nieruchomości sprawdzisz w poradniku kredytowym Nieruchomosci-online.pl

Archiwum: lipiec 2023