Podatki

Karta podatkowa – wszystko, co powinieneś wiedzieć o opodatkowaniu działalności

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Obecnie mogą z niej skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy byli w ten sam sposób opodatkowani również w roku poprzednim. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć!

Program Polski Ład wprowadził reformy, które objęły opodatkowanie kartą podatkową. Na chwilę obecną z najprostszej dotychczas formy opodatkowania mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy w ten sam sposób byli opodatkowani w roku poprzednim. Sprawdź, czym dokładnie charakteryzuje się karta podatkowa, jakie warunki trzeba było spełnić, aby móc się w ten sposób opodatkowywać i ile wynoszą obowiązujące stawki podatku. Zapraszamy do lektury!

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Uważa się ją za najprostszą z dostępnych form. Polega ona na płaceniu stałej kwoty podatku, która jest niezależna od faktycznie uzyskiwanych przychodów. Nie wszyscy przedsiębiorcy mieli jednak możliwość wyboru takiej formy rozliczenia.

Wady i zalety wyboru takiej formy rozliczenia

Przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, ponieważ płacony przez niego podatek jest niezależny od dochodów. Wybór takiej formy jest przede wszystkim opłacalny dla firm, które zatrudniają niedużą liczbę pracowników. Podatek musi być jednak zapłacony nawet wtedy, gdy w firmie pojawia się strata. Wybór takiej formy opodatkowania jest niekorzystny w przypadku zatrudniania dużej grupy pracowników.

Jaką działalność gospodarczą można opodatkować przy pomocy karty podatkowej?

Obecnie, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Nowy Ład, z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie. To oczywiście oznacza, że byli już opodatkowani w ten sam sposób co najmniej od roku 2021. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą lub planują zmienić formę opodatkowania istniejącej już działalności, nie mogą wybrać takiej formy rozliczeń z fiskusem.

Kto do roku 2021 mógł wybrać kartę podatkową?

Zasady przystąpienia do opodatkowania w formie karty podatkowej regulował artykuł 23. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nim do płacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej byli uprawnieni podatnicy, którzy prowadzili jedna z wymienionych poniżej działalności:

 • usługową lub wytwórczo-usługową;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi;
 • gastronomiczną, kiedy nie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych wysokoprocentowych;
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu;
 • w zakresie usług rozrywkowych;
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach;
 • polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
 • polegającą na świadczeniu usług medycznych weterynaryjnych;
 • w zakresie domowej opieki nad dziećmi i osobami chorymi;
 • w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny.

Jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z karty podatkowej?

Obecnie skorzystanie z opodatkowania w formie karty podatkowej wymaga spełnienia wszystkich z szeregu warunków.

 1. Przede wszystkim należy kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej od roku poprzedniego.
 2. Działalność powinna być prowadzona na terytorium Polski.
 3. Przedsiębiorstwa chcące się tak rozliczać nie mogą korzystać z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę ani też z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów.
 4. Małżonek osoby opodatkowanej na podstawie karty podatkowej nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, jeśli jest opodatkowana w inny sposób.
 5. Przedostatnim warunkiem koniecznym do spełnienia jest nieprowadzenie innej działalności gospodarczej.
 6. Wreszcie prowadzona działalność nie może polegać na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Jeśli podatnik naruszy którąkolwiek z wyżej przytoczonych zasad, automatycznie traci możliwość opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. O fakcie tym jest zobligowany powiadomić urząd skarbowy samodzielnie w formie pisemnej i w terminie nieprzekraczającym 7 dni od wystąpienia okoliczności naruszających warunki.

Rezygnacja z karty podatkowej

Istnieją sytuacje, kiedy kontynuacja opodatkowania w formie przez nas opisywanej jest nieopłacalna dla podatnika. W takim wypadku warto złożyć rezygnację. W tym celu w terminie do 20 stycznia składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego dwa dokumenty:

 • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej;
 • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z karty podatkowej można zrezygnować również w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku. W takim przypadku konieczne będzie prowadzenie ewidencji i płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Kiedy stracisz możliwość opodatkowania działalności gospodarczej kartą?

Możliwość opodatkowania działalności kartą podatkową zostanie utracona w sytuacji, kiedy zostanie złamany którykolwiek z warunków przedłużający możliwość wyboru tej formy opodatkowania w Nowym Ładzie. Pisaliśmy o nich powyżej. Utrata takiego prawa nastąpi również, kiedy zaistnieje jeden z poniżej wskazanych przypadków:

 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym;
 • właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego nie zostanie poinformowany w ciągu 7 dni o zmianach, które powodują utratę spełnienia warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej;
 • zawiadomienie o zmianie danych mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej zawiera błędne informacje;
 • rachunek lub faktura stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanej usługi zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Karta podatkowa a księgowość i obowiązkowa dokumentacja

Podatnicy opodatkowani na podstawie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie oznacza to jednak, że nie muszą wystawiać rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż towarów lub wykonanie usług. Kopie wystawionych na żądanie klientów faktur i rachunków powinny być przechowywane w kolejności swoich numerów przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Stawki karty podatkowej

Stawka podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej nie jest jednolita dla każdej miejscowości. Co więcej, jest ona zmienna. Jej wysokość określa właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego. W podejmowaniu decyzji kieruje się on:

 • rodzajem prowadzonej działalności;
 • liczbą osób zatrudnionych;
 • liczbą mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wysokością miesięcznej stawki lub granic stawek określonych w tabelach załączonych jako załączniki do ustawy;
 • obniżkami stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie sześćdziesiątego roku życia lub posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • indywidualnymi wnioskami podatników.

Zapłata podatku w ramach karty podatkowej

Podatnicy opodatkowani w takiej formie są zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są natomiast zobowiązani do comiesięcznego płacenia stawek podatku, które ustala decyzja naczelnika urzędu skarbowego. Co ważne, nie ma możliwości dokonywania wpłat kwartalnych, a podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej nie podlega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne ani odliczeniu straty poniesionej w ramach prowadzonej działalności.

Zmiana stawki podatku

Każdy przedsiębiorca, który opodatkowuje swoją działalność na podstawie karty podatkowej, ma obowiązek informowania właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, które mają wpływ na wysokość płaconego podatku dochodowego i które zaszły w trakcie trwania roku rozliczeniowego. Zawiadomienie takie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu zaistnienia omawianych okoliczności. Brak dopełnienia obowiązku sprawozdawczego będzie się wiązał z utratą możliwości dokonywania rozliczeń przy wykorzystaniu karty podatkowej.

Podsumowując, karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania, jaką mogli wybrać niektórzy przedsiębiorcy do roku 2021. Od momentu wejścia w życie zapisów Nowego Ładu forma ta jest dostępna jedynie dla przedsiębiorców kontynuujących działalność opodatkowaną wcześniej w ten właśnie sposób.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: