Dodatek węglowy jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Do otrzymania dodatku uprawnione są osoby ogrzewające swoje domy węglem kamiennym, pelletem lub brykietem, o zawartości co najmniej 85% węgla kamiennego.

Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek węglowy?

Po pierwsze trzeba złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę takiego świadczenia. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska i jest on jednolity dla całego kraju. Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W wielu gminach za rozpatrywanie winsoków o dodatek węglowy odpowiedzialne są Ośrodki Pomocy Społecznej. Środki przyznawane są przez organ właściwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dodatek węglowy jest nieopodatkowany i nie może też zostać zajęty przez komornika.

Jakie są warunki przyznania świadczenia?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, chcąc otrzymać pieniądze, jest odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W deklaracji jako główne źródło ogrzewania wystarczy wskazać węgiel lub paliwo węglopochodne. Wniosek składa jeden z członków gospodarstwa domowego, a w przypadku powielenia wniosków dodatek otrzyma ten, kto złożył wniosek jako pierwszy. W procesie ustalania prawa do dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Co z węglem już zakupionym? Czy trzeba mieć fakturę, aby otrzymać dodatek węglowy?

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o dodatku węglowym uzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Nie ma obowiązku zakupu węgla czy innego paliwa węglowego, ani tym bardziej przedkładania związanych z tym rachunków i faktur. Jedyną przeszkodą w otrzymaniu świadczenia byłby zakup węgla po cenie ustalonej w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, jednak żaden sprzedawca w Polsce nie zdecydował się na taką sprzedaż. Podsumowując, nie trzeba mieć faktury na zakupiony wcześniej węgiel, a środki otrzymane w ramach dodatku węglowego można rozdysponować dowolnie.

Archiwum: wrzesień 2022
Węgiel do ogrzewania domu