Dodatek aktywizacyjny to jedna z form wspierania osób bezrobotnych, które podjęły wysiłek znalezienia pracy. Państwo zachęca do tego typu działań korzyściami finansowymi. Czy wystarczy znaleźć pracę, by dostać zasiłek aktywizacyjny? Czytaj i sprawdź!

Osoby bezrobotne mogą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Znalezienie zatrudnienia bywa wówczas nieco łatwiejsze. Wpis w poczet bezrobotnych może być także powodem do przyznania renty, zasiłku lub innego dodatku finansowego. Takie wsparcie finansowe zazwyczaj wiąże się z brakiem aktywności zawodowej, jednak od tej reguły jest kilka wyjątków. Należy do nich dodatek aktywizacyjny.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to przykład świadczenia, jakie bezrobotny może otrzymać po zatrudnieniu. Aby otrzymać wsparcie, trzeba jednak spełnić kilka wymagań sprecyzowanych przez PUP. Dodatek aktywizacyjny nie jest świadczeniem, o które każdy może się ubiegać. Przysługuje osobom, które znalazły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Poznaj wszystkie warunki!

Jak sama nazwa wskazuje, opisywany dodatek aktywizacyjny przysługuje tylko tym osobom, które podjęły jakąś aktywność zawodową. Może to być znalezienie pracy na własną rękę lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, w którym zarejestrowana jest dana osoba. W tym drugim przypadku pracownik nie może być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Jego pensja musi być zaś niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Dodatek nieco uzupełnia pensję i nowy pracownik ma szansę na ogólny wyższy zarobek.

Kiedy dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy nie będzie wypłacony?

Nie każda osoba w dowolnej sytuacji i zatrudniona na każdych warunkach może ubiegać się o zasiłek. Dodatku aktywizacyjnego nie dostanie osoba, która:

 • wzięła urlop bezpłatny. Przez okres jego trwania nie otrzyma świadczenia;
 •  rozpoczęła pracę z własnej inicjatywy u pracodawcy, który zatrudniał tę osobę przed tym, jak zarejestrowała się ona w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • samodzielnie znalazła pracę poza granicami Polski u pracodawcy prowadzącego działalność zagraniczną;
 • została przydzielona przez Powiatowy Urząd Pracy do roboty publicznej, jednej z prac interwencyjnych albo tam, gdzie wyposażenie oraz doposażenie zostały sfinansowane przez przydzielającą jednostkę.

Dodatek aktywizacyjny – ile wynosi to świadczenie?

Wysokość wielu świadczeń zależy od różnych czynników. To, ile wynosi dodatek aktywizacyjny, jest uzależnione od wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych. Stanowi on maksymalnie połowę tej kwoty, czyli obecnie do 430 złotych i 70 groszy. Ponadto, należy tutaj rozgraniczyć to, z jakich powodów zasiłek jest wypłacany. Jeśli nowy pracownik znalazł zatrudnienie bez pomocy urzędu pracy, to dodatek aktywizacyjny nie przekroczy wymienionej powyżej kwoty. Jeżeli zaś został skierowany do danego zawodu przez urząd, zasiłek równa się różnicy między minimalną a otrzymywaną pensją.

Z czego składa się wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Samodzielne znalezienie pracy to nie wszystko. Do urzędu trzeba zanieść także specjalne dokumenty. Są to przede wszystkim:

Należy także wypełnić wniosek dostępny na stronie swojego Powiatowego Urzędu Pracy. Zawiera on:

 • dane osoby, która go składa;
 • prośbę o przyznanie dofinansowania;
 • zobowiązanie dostarczenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w danym miejscu.

Należy także precyzyjnie wskazać miejsce podjęcia pracy.

Dodatek aktywizacyjny – kiedy złożyć wniosek?

W przypadku niektórych dokumentów należy odczekać określony czas od rozpoczęcia danej aktywności. W tym przypadku nie można jednak zwlekać. Wniosek o dodatek aktywizacyjny powinieneś złożyć jak najszybciej po podjęciu pracy. Jeśli jest to możliwe, zajmij się wszystkim jeszcze tego samego dnia. Jest to o tyle istotne, że świadczenie będzie wypłacane właśnie od dnia, w którym pismo wpłynęło do urzędu. W interesie każdej osoby, która ubiega się o dodatek, jest zatem złożenie wniosku tak szybko, jak tylko to możliwe.

Dodatek aktywizacyjny – kiedy wypłacają go urzędy?

Wypłacanie zasiłku odbywa się na ustalonych zasadach. Urząd płaci go zawsze:

 • jednorazowo za jeden miesiąc;
 • po zakończeniu miesiąca, za który przypada płatność (nie występują zatem sytuacje, kiedy dodatek jest wypłacony wcześniej);
 • w ustalonym przez siebie terminie i nie później niż 14 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje zasiłek;
 • od dnia, w którym złożono wniosek;
 • dzieląc kwotę zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę przepracowanych dni w miesiącu, jeśli dodatek nie jest płatny za cały ten okres.

Jak długo można pobierać świadczenie po otrzymaniu dodatku aktywizacyjnego?

Jeśli ktoś dostał pracę w wyniku działania Powiatowego Urzędu Pracy, dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany przez cały okres podejmowanej pracy. Wiąże się to z faktem, że tego typu finansowanie ma na celu wyrównanie wynagrodzenia, jakie ta osoba mogłaby dostawać gdzie indziej. Jeśli zatem placówka nagle wstrzymałaby wypłacanie świadczenia, taka osoba mogłaby pozostać bez środków do życia, co byłoby sprzeczne z całą ideą wsparcia finansowego.

Jak długo będzie wypłacany zasiłek po samodzielnym znalezieniu pracy?

Jeśli jednak osoba, która ubiega się o dodatek, samodzielnie znalazła zatrudnienie, mamy do czynienia z nieco inną sytuacją. Podjęcie pracy na własną rękę i bez pomocy urzędu zazwyczaj wiąże się z pełnym wynagrodzeniem. Zasiłek nie ma więc na celu zapewnić stałego wyrównania do całkowitego przychodu, ale jedynie dać wsparcie. Można powiedzieć, że jest to swoisty dodatek na start. Płatność wypłacana jest wówczas przez połowę okresu, w którym normalnie dana osoba pobierałaby rentę dla bezrobotnych.

Jakich dokumentów potrzeba, by stale otrzymywać świadczenia?

Aby nowy pracownik mógł otrzymywać dodatek aktywizacyjny, potrzebne są dokumenty, które poświadczają, że nadal jest zatrudniony. To logiczne, że osoby, które ubiegają się o wsparcie finansowe ze strony urzędu, potrzebują raczej stałego dochodu. Pieniądze będą wypłacane co miesiąc pod warunkiem, że dana osoba będzie przedstawiała miesięczne oświadczenia potwierdzające ciągłe zatrudnienie w danym miejscu. Tego typu dokumenty potwierdzają, że osoba wywiązuje się ze swojej części umowy i dają podstawę do wypłacania zasiłku.

Czy zasiłek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu?

Podczas rozliczania PIT-11, który można otrzymać w Powiatowym Urzędzie Pracy, znajdziesz rubrykę „Inne źródła”. Chodzi oczywiście o inne źródła dochodu. Dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu PIT i trzeba wpisać otrzymywaną kwotę w odpowiednie miejsce. Musisz przy tym uważać, byś nie zdublował danych. Jeśli jednocześnie pracodawca i urząd odlicza daną kwotę (jest to obowiązek urzędu, o czym nie wiedzą niektórzy pracodawcy), to odbiorca będzie musiał ją zwrócić.

Dodatek aktywizacyjny może zmobilizować bezrobotnych do szybszego podjęcia pracy. Niezależnie od tego, czy taka osoba skorzysta z pomocy urzędu, czy znajdzie zatrudnienie samodzielnie, może otrzymać konkretne wsparcie. Jeśli jesteś w gronie osób, którym taka pomoc przysługuje, postaraj się o szybkie wypełnienie wniosku, aby móc zdobyć dodatkowe wynagrodzenie.

Archiwum: czerwiec 2021
dodatek aktywizacyjny