Każdego roku przybywają setki nowych przedsiębiorstw, jednak niektóre z nich kończą też swoją działalność. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest upadłość firmy. Akt ten może być działaniem ratunkowym, dlatego warto dowiedzieć się o nim czegoś więcej.

Upadłość firmy najczęściej kojarzy się z czymś negatywnym. Oznacza ona najczęściej konieczność zamknięcia działalności z powodu słabego zarządzania lub na przykład niezależnych od właściciela okoliczności. Bankructwo firmy trzeba zgłosić do odpowiedniego organu, gdyż w przeciwnym razie czekają nas nieprzyjemności, których łatwo można uniknąć.

W naszym artykule zagłębiamy się we wszystkie formalności związane z tym procesem, gdyż nie jest on tak prosty, jak mogłoby się to wydawać. Sprawdź, jak ogłosić upadłość osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa.

Jak ogłosić upadłość firmy? Co to oznacza?

Każdy spotkał się w swoim życiu z terminem bankructwa, jednak warto na samym początku doprecyzować, co znajduje się pod tym pojęciem. Upadłość firmy to sytuacja, gdy dany podmiot złożył do odpowiedniej jednostki pismo o adekwatnej treści. Samo bankructwo może nastąpić na skutek jednej z dwóch sytuacji:

  • przekroczenie majątku z powodu ilości zobowiązań pieniężnych, utrzymujące się przez ponad 24 miesiące;
  • utracenie zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych, których wymaga prowadzenie danej działalności.

Kiedy złożyć wniosek o upadłość? Jakie są przesłanki

Wspomniane powyżej powody utracenia wypłacalności mają swoje fachowe nazwy. Pierwsza sytuacja to przesłanka majątkowa, bilansowa albo zadłużeniowa. Dotyczy ona spółek i jej przedstawicieli, którzy podmiotowo ograniczają się do przedsiębiorców działających w ramach jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Drugi powód to przesłanka płynnościowa. Upadłość firmy jest wówczas ogłoszona w sytuacji, gdy nie da się wypłacić wszystkich zobowiązań. Sytuacja tego typu może dotknąć każdą osobę prowadzącą działalność, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to biznes.

Czym jest domniemanie upadłości firmy?

Czasami można domyślić się, że dana osoba ma problem z finansowaniem zobowiązań. Występuje wówczas domniemanie przesłanek niewypłacalności. Upadek firmy można przewidzieć wtedy, gdy przedsiębiorca zalega ze spłaceniem odpowiednich wartości przez co najmniej 3 miesiące. Jest to liczone od terminu upływu daty pierwszej zaległości. Istnieje także sytuacja pozwalająca stwierdzić niewypłacalność praktycznie od razu. Zagrożenie bankructwem firmy istnieje bowiem wtedy, gdy na przykład na skutek nakazu wypłaty odszkodowania przekracza się wartość dochodów.

Jaka jest podstawa prawna ogłoszenia bankructwa firmy?

Jak każde działanie, tak samo ogłoszenie upadłości firmy jest sprecyzowane przez odpowiednie przepisy. W przypadku tej sytuacji jest to Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku, zwana najczęściej prawem upadłościowym. Określa ona wszystkie formalności związane z tym procesem. Mimo że ma już swoje lata, to nie jest aktualizowana i nadal ma odniesienie do rzeczywistości. 

Akt zawiera informacje na temat tego, co nazywa się upadłością firmy. Wymienia też wspomniane powyżej przyczyny, omawia to, jaki jest przebieg postępowania oraz, co dzieje się z podmiotem po operacji.To skondensowane źródło wiedzy, którą warto sobie przyswoić.

Kto może ogłosić bankructwo firmy?

Nie ma ograniczeń co do tego, jakiej wielkości musi być firma, by móc ogłosić bankructwo. Może to zatem zrobić osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i duża spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet bez działalności gospodarczej. Warto też wiedzieć, że upadłość firmy może zostać ogłoszona przez wspólników osobowych spółek handlowych. Muszą oni jedynie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie być ograniczeni całym swoim majątkiem. Sytuacja ta dotyczy również wspólników spółki partnerskiej, którzy mają tego typu uprawnienia.

Skąd wiedzieć, kiedy powinno nastąpić ogłoszenie upadłości spółki?

Ustalenie dokładnego momentu ogłoszenia upadku jest niemożliwe, gdyż jest to proces zależny od wielu czynników. Powinno się w nim uwzględnić predyspozycje danej firmy, uwarunkowania na rynku – na przykład to, czy prawo oraz wysokość opłat sprzyjają utrzymaniu biznesu – a także szanse na zarobek. Czasami niewypłacalność może być tylko bieżąca, czyli następująca na skutek chwilowego przestoju związanego z opóźnieniem lub inną nieprzewidzianą sytuacją. Upadłość firmy oznacza permanentny stan, w którym nie ma szans na poprawę, i tylko wtedy powinna być zgłoszona.

Kiedy upadek firmy może nie zostać rozpatrzony pozytywnie?

Niektóre osoby mogą pospieszyć się z wysłaniem wniosku o upadłość wtedy, kiedy przesłanki nie będą wystarczające. Sąd ma prawo oddalić wówczas pismo, czego skutkiem jest to, że przedsiębiorca musi dalej utrzymywać działalność. Najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku jest zbyt krótki okres niewypłacalności – jeśli nie przekracza on trzech miesięcy, to nie ma co liczyć na uznanie wniosku. Upadłość firmy może także nie być rozpatrzona pozytywnie w sytuacji, gdy niewykonane zobowiązania stanowią mniej niż 10% wartości bilansowej danego przedsiębiorstwa.

Jak ogłosić upadłość firmy? Co powinien zawierać wniosek?

To, jak ogłosić bankructwo, może wydawać się trudną operacją, lecz w rzeczywistości jest dość proste. Należy złożyć do właściwego sądu rejonowego wniosek z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko właściciela, nazwa oraz adres przedsiębiorstwa;
  • powód oraz okoliczności wystąpienia upadłości firmy;
  •  informacja, według jakiego prawa podatkowego rozlicza się dłużnik;
  • wskazanie rodzaju działalności – należy sprecyzować, czy firma jest spółką publiczną;
  • oświadczenie o prawdziwości danych.

Gdzie i jak przedsiębiorca może sprawdzić upadłość firmy?

Pierwszym miejscem, w jakie powinno się udać, chcąc sprawdzić stan finansowy firmy, jest rejestr przedsiębiorców. W przypadku spółek jest to oczywiście KRS, zaś dla jednoosobowych działalności gospodarczych – CEiDG. Odpowiednie wyszukiwarki pozwalają znaleźć dane dotyczące przedsiębiorstwa i sprawdzić, czy ogłosiło ono upadłość. Warto tutaj zaznaczyć, że informacja najczęściej nie pojawia się w czasie rzeczywistym, ponieważ aktualizacja danych o stanie firmy zajmuje nawet kilka tygodni. Warto zatem sprawdzić także inne źródła.

Monitor sądowy i gospodarczy a upadłość osoby fizycznej

Monitor to kolejna wyszukiwarka, którą można odwiedzić, chcąc sprawdzić informacje o stanie zadłużenia danej osoby. To bezpieczna i sprawdzona strona, jednak podobnie jak w przypadku wyżej wymienionych wyszukiwarek, trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia opóźnień. Można także sprawdzić rejestr upadłości, czyli Krajowy Rejestr Postępowań Upadłościowych. Daje on transparentny wgląd w działalność sądów, aczkolwiek również nie jest aktualizowany co do dnia. Najbardziej wiarygodnym i sprawdzonym sposobem będzie telefon do sądu z pytaniem o upadłość firmy, która nas interesuje.

Upadłość firmy to dość przykry proceder. Jej prawidłowe przeprowadzenie daje nadzieję na rozwój innej części biznesu.Dobrze jest zorientować się we wszystkich uwarunkowaniach prawnych, aby w razie potrzeby wiedzieć, co robić.

Archiwum: sierpień 2021
upadłość firmy