Jednym z podstawowych dokumentów bankowych, które trafiają w ręce uczestników wszelkich transakcji, jest wyciąg bankowy. Jego przygotowanie leży w zakresie odpowiedzialności instytucji. Co warto wiedzieć o tym dokumencie?

Standardowo wyciąg bankowy przygotowywany jest przez pracowników banku na życzenie klienta lub okresowo zgodnie z zawartą umową. Dokument ten traktowany jest jako potwierdzenie wszystkich operacji na koncie. Jednocześnie stanowi dowód zmian na koncie klienta. Informacja taka może być generowana w sposób automatyczny lub ręczny przez przedstawiciela banku. Sprawdź, co warto wiedzieć o wyciągu i co jest jego podstawą prawną.

Wyciąg bankowy z rachunku bankowego – podstawowa definicja

wyciąg bankowy

Podstawowa definicja wskazuje na to, że wyciąg z rachunku bankowego to dokument przygotowywany przez pracowników banku dla posiadaczy rachunku w danej instytucji. Na dokumencie znajduje się zestawienie wszystkich transakcji na koncie, w tym przelewów wychodzących i przychodzących, a także płatności kartą, wypłat w bankomacie lub w banku, odsetek, a także opłat pobieranych za prowadzenie rachunków. Lista ułożona jest w sposób chronologiczny. Na zakończeniu dokumentu znajduje się saldo. Kwota ta wskazuje na aktualny stan posiadania właściciela konta. Ponadto każdy wyciąg zawiera dedykowany numer lub kod. Może mieć tradycyjną formę papierową lub elektroniczną. Przygotowywany jest okresowo zgodnie z umową lub na specjalne życzenie posiadacza rachunku. W dużym skrócie to dokument potwierdzający saldo konta oraz wszystkie transakcje, które na nim zaszły w danym okresie. Wyciągi w formie elektronicznej lub papierowej mogą być generowane w cyklach dziennych, tygodniowych, czy też miesięcznych.

Nowoczesna bankowość internetowa umożliwia swobodny dostęp do konta z urządzeń z dostępem do internetu. Wyciąg można pobrać już z poziomu aplikacji mobilnej.

Wyciąg z rachunku z banku. Podstawa prawna

Podstawą prawną do tworzenia wyciągów jest Ustawa o rachunkowości z 2009 roku. Zgodnie z nią, do obowiązków banków należą:

  • informowanie posiadacza rachunku o każdej zmianie stanu konta bankowego;
  • bezpłatne przesyłanie wyciągu minimum raz w miesiącu zgodnie z ustaleniami w umowie.
wyciąg bankowy

Obecnie obowiązkowe jest przesyłanie wyciągów elektronicznych. Banki nie mają obowiązku dostarczania klientom wyciągów papierowych. Właściciel rachunku bankowego może we własnym zakresie wygenerować plik i sporządzić wyciąg w dowolnie wybranym momencie, aby sprawdzić swoje finanse, wpływy i wydatki. Jedną z możliwości jest skorzystanie z usługi bankowości elektronicznej. Wystarczy wybrać opcję wygenerowania wyciągu w formacie PDF. Ten będzie dostępny do zapisania na dysku lub do przesłania emailem. Alternatywą jest udanie się do stacjonarnego punktu banku i zlecenie wykonania wydruku. Zazwyczaj tego typu usługa jest dodatkowo płatna, jednak szczegóły współpracy pomiędzy bankiem i kontrahentem regulowane są przez zapisy umowy.

Wyciąg z konta bankowego jako dowód księgowy

Wyciąg bankowy może być również dowodem księgowym. Potwierdza on operacje wykonywane na koncie. Zgodnie z przepisami traktowany jest jako dokument własny. Aby zgodnie z zapisami art. 21 Ustawy u rachunkowości pobrany wyciąg mógł być uznany za dowód księgowy, musi posiadać takie elementy jak:

  • określenie stron zaangażowanych w operację gospodarczą;
  • wskazanie rodzaju dowodu, a także jego numeru;
  • podkreślenie daty dokonania operacji oraz datę przygotowania dokumentu;
  • opis operacji i jej wartość pieniężną;
  • podpisy osoby wystawiającej dokument i otrzymującej dokument w celu weryfikacji (wyjątek stanowią dokumenty elektroniczne);
  • stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgowości, wraz ze wskazaniem miesiąca i sposobu ujęcia tego dowodu w procesie dekretacji (w księgach rachunkowych), a także podpis osoby odpowiedzialnej.
wyciąg bankowy

Jeżeli dokument nie spełnia tych wymogów, to może zostać niedopuszczony do wykorzystania w procesie księgowania. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby zadbać w tym zakresie o pełną zgodność. Standardowo zatem wyciąg zawiera: dane identyfikacyjne banku, numer rachunku, numer wyciągu, dane identyfikacyjne właściciela konta, tytuł, a także okres, którego dotyczy zestawienie.

Co w przypadku zauważenia błędów w dokumencie?

Jak przy każdym dokumencie, tak i tu może dojść do błędów. Jeżeli właściciel konta bankowego zauważy jakąkolwiek niezgodność, to zgodnie z art. 728 Kodeksu Cywilnego powinien zgłosić ją do oddziału banku. Ma na to 14 dni. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, to utrudnione może być naprawienie uchybień. Nie jest to jednak niemożliwe. Standardowo weryfikacja niezgodności na wyciągu bankowym możliwa jest do dwóch lat od przygotowania zestawienia. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby zgłosić bankowi wszelkie nieścisłości. Aby zrobić to o czasie, należy regularnie sprawdzać swoje konto i jego saldo, a także gromadzić kolejne wyciągi w formie archiwum papierowego lub elektronicznego. Rekomenduje się przygotowywanie raportów miesięcznych, a także dedykowanych raportów rocznych. Dzięki temu będziesz mieć rękę na pulsie i żadne nieścisłości na koncie bankowym ci nie umkną.

Najczęściej zadawane pytania

Jak otrzymać wyciąg z konta bankowego?

Wyciąg z konta bankowego możemy pobrać za pomocą bankowości elektronicznej.

Co to jest wyciąg z banku?

Wyciąg z banku to dokument, na którym możemy zbiorczo zobaczyć wszystkie wykonane na naszym koncie operacje za wskazany okres.

Co powinien zawierać wyciąg bankowy?

Wyciąg bankowy powinien zawierać nazwę właściciela rachunku, numer rachunku bankowego, kolejny numer wyciągu bankowego, datę sporządzenia, okres, którego dotyczy, stan początkowy środków na rachunku, stan końcowy środków na rachunku i sumę obciążeń i uznań rachunku.

Archiwum: listopad 2022
wyciąg bankowy