Jedną z popularnych form nawiązania współpracy z inną osobą jest popularne zlecenie. Zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak i pracownika, może to być atrakcyjna forma zatrudnienia. Z drugiej strony nie chroni żadnej ze stron w stopniu takim, jak umowa o pracę. Umowa zlecenie – rezygnacja z dnia na dzień. Kiedy to możliwe?

Odstąpienie od umowy zlecenia wiąże się z określonymi konsekwencjami. Cały proces uwzględniono w przepisach Kodeksu cywilnego. Oczywiście każda ze stron może być niezadowolona ze współpracy. Właśnie dlatego możliwość rozwiązania umowy mają zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Warto zastanowić się nad tym, czy w przypadku takich kontraktów, jak umowa zlecenie, rezygnacja z dnia na dzień jest możliwa.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Zgodnie z przepisami art 746 KC obie strony umowy mogą złożyć wypowiedzenie. Musi jednak zajść ważny powód, przez który możliwe będzie rozwiązanie umowy zlecenie. Co do zasady proces ten jest jednostronny, dlatego uprawnienia do wypowiedzenia umowy w momencie jej podpisania otrzymuje każda ze stron.

Czy obowiązuje okres wypowiedzenia umowy?

Polskie prawo nie przewiduje żadnego okresu wypowiedzenia umowy zlecenia. W związku z tym może dojść do natychmiastowego zerwania umowy i nie będzie to sprzeczne z prawem. Oznacza to, że rezygnacja z dnia na dzień jest możliwa, co powoduje określone zagrożenia zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Prawo takie dają obu stronom przepisy Kodeksu pracy. Jeżeli zapisy umowy zlecenia nie mówią inaczej, to umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Co ciekawe strony w umowie mogą ustalić dowolny okres, który może być liczony zarówno w dniach lub tygodniach, jak i miesiącach oraz latach. To kwestia indywidualnych ustaleń w momencie zawierania kontraktu.

Jaki jest dozwolony termin wypowiedzenia?

Tak naprawdę nie ma takiego terminu. Zgodnie z polskim prawem obie strony mogą w dowolnie wybranym momencie trwania umowy zdecydować się na jej rozwiązanie. Strony mogą jednak uregulować to w inny sposób i określić czas, w którym nie ma możliwości wypowiedzenia umowy zlecenia, czy też bezpośrednio określić termin wypowiedzenia wraz z ewentualnym jego okresem. Jednocześnie żadna ze stron nie może zrzec się prawa wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Niedopuszczalny jest zapis w umowie tego typu.

Jakie obowiązki spoczywają na zleceniodawcy?

Podmiot dający zlecenie musi spełnić określone obowiązki. Jeżeli umowa została rozwiązana, to zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu udokumentowanych kosztów, które zleceniobiorca musiał ponieść w celu należytego wykonania zlecenia. Jeżeli zlecenie jest odpłatne, to pracodawca ma obowiązek zapłaty części wynagrodzenia proporcjonalnie do przepracowanego okresu lub odpowiadającego dotychczasowym czynnościom poczynionym przez pracownika. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych przyczyn, to zleceniodawca musi również pokryć koszty naprawienia szkód, jeżeli do nich doszło. To obowiązek niezależnie od tego, kiedy umowa została zawarta.

Jakie obowiązki ma przyjmujący zlecenie?

Od chwili zawarcia umowy określone obowiązki spoczywają również na zleceniobiorcy. Przede wszystkim zobowiązuje się on do wykonania umowy z należytą starannością. Jeżeli nastąpiło zerwanie umowy z ważnych przyczyn, to wówczas jest to uzasadnione. Jeżeli jednak strony wypowiadają umowę bez takiej przyczyny, to zleceniobiorca również zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i ponosi odpowiedzialność. Sam fakt zerwania umowy powoduje określone skutki prawne. Odpowiedzialność finansowa dotyczy jednak tylko odpłatnego zlecenia.

Jaką formę powinno mieć wypowiedzenie?

Forma wypowiedzenia dostosowana jest do tego, w jakiej została zawarta umowa. W związku z tym wypowiedzenie należy dostarczyć w formie pisemnej, jeżeli na piśmie spisano również ustalenia współpracy. Ponadto należy zadbać o to, aby druga strona mogła z łatwością zapoznać się z treścią dokumentu i go uwzględnić. Wypowiedzenie musi być wyrażone w sposób dostateczny, co zapisane jest w art 60. Kodeksu cywilnego.

Co powinno znaleźć się na wypowiedzeniu?

Przepisy jasno ustalają, jakie elementy koniecznie muszą znaleźć się na dokumencie, na podstawie którego wypowiada się umowę zlecenie. Do tych elementów należą:

  • miejsce i data złożenia wypowiedzenia;
  • dane stron, w tym m.in. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, adresy siedziby firmy;
  • oznaczenie, która strona wypowiada umową;
  • wskazanie powodów, przez które dochodzi do wypowiedzenia;
  • własnoręczny podpis zleceniodawcy lub zleceniobiorcy składającego wypowiedzenie.

Jeżeli dokument nie zawiera którejkolwiek z tych informacji, to zachodzą określone powody do tego, aby uznać go za nieważny.

Ważne powody i ich podział

Jeśli chodzi o umowę zlecenie, rezygnacja z dnia na dzień może mieć bardzo różne przyczyny. Strony muszą pamiętać o tym, że nie mają możliwości wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy z powodu ważnych powodów. Można je jednak ograniczyć poprzez zastosowanie okresu wypowiedzenia. Podstawowy podział powodów obejmuje powszechne i indywidualne. Do powszechnych zalicza się te, które obejmują swoim działaniem większy zbiór ludzi lub obszar geograficzny. To m.in. zmiana prawa, poważna zmiana stosunków społeczno-gospodarczych, czy też katastrofy ekologiczne. Powody o indywidualnych charakterze to m.in. utrata wzajemnego zaufania, poważna choroba, mobbing i inne.

Jakie konsekwencje wiążą się z zakończeniem tego typu umowy?

Rozwiązanie umowy na podstawie wypowiedzenia wiąże się z określonymi konsekwencjami. Te są najpoważniejsze w przypadku odpłatnego zlecenia. Każda ze stron jest zobowiązana do pokrycia szkód materialnych, jeżeli zostanie udowodnione, że doprowadziło do nich jednostronne zerwanie umowy. W związku z tym rekomenduje się rozwiązywanie tego typu kontraktów na podstawie porozumienia oraz w konsultacji na linii pracodawca-pracownik, czy też zleceniodawca-zleceniobiorca. Dzięki temu możliwe będzie ominięcie przykrych konsekwencji prawnych, a także ewentualnych dodatkowych kosztów.

Takie działanie to również potwierdzenie dojrzałości biznesowej oraz zrozumienia mechanizmów rynkowych. Pozostanie w dobrych stosunkach z byłym pracodawcą lub pracownikiem, może otworzyć obu stronom ciekawe możliwości na przyszłość. To sprawia, że warto dobrze zastanowić się przed pochopnym jednostronnym zerwaniem umowy zlecenia.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa zlecenie rezygnacja z dnia na dzień