Prawo do dywidendy to magnes dla nowych akcjonariuszy. Chcą oni zarobić nie tylko na handlu akcjami, ale również otrzymać od spółki część wypracowanego przez nią zysku. Czym jest dywidenda? Kto i kiedy ją może otrzymać? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Masz oszczędności i zastanawiasz się, jak je zainwestować? Możesz na przykład kupić akcje dobrze prosperującej spółki. Sprzedasz je, gdy wzrośnie ich wartość, a różnica w cenie będzie twoim zyskiem. Jeśli jednak zatrzymasz je przez kilka lat, a spółka będzie miała zysk, to prawdopodobnie otrzymasz jego część w ramach prawa do dywidendy. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda w praktyce wypłata takiego zysku? Czytaj dalej.

Na czym polega prawo do dywidendy?

Prawo do dywidendy to podział między wspólników i wypłata zysku, wypracowanego przez spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogólne przepisy dotyczące wypłaty dywidendy, zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Oprócz tego każda spółka określa zasady podziału zysku w statucie bądź w umowie spółki. W praktyce wygląda to tak, że po zakończeniu roku obrotowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego, zwoływane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy bądź udziałowców. To wtedy w formie uchwały podejmują oni decyzję, na co przeznaczyć ewentualny zysk spółki.

Czy zysk zawsze jest rozdzielany pomiędzy wspólników?

Otóż nie. Zależy to od planów organów spółki i od decyzji podjętej przez uczestników walnego zgromadzenia spółki lub zgromadzenia wspólników. Zysk może być zatrzymany na koncie spółki jako pokrycie strat z lat ubiegłych, jako kapitał rezerwowy lub zapasowy albo też przeznaczony na inwestycje. Wiele spółek nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom lub robi to raz na kilka lat. Możliwy jest jednak podział i wypłata zysku wypracowanego w roku ubiegłym, jak i w poprzednim, jeśli nie został wcześniej wypłacony inwestorom.

Wypłata dywidendy. Kto ma prawo do otrzymania zysku spółki?

Podział zysku i wypłata dywidendy przysługuje akcjonariuszom i udziałowcom tychże spółek, którzy posiadali akcje bądź udziały w dniu powzięcia uchwały o wypłacie lub w tzw. dniu dywidendy. Jest to dzień sporządzenia listy osób, które mają prawo do dywidendy. Wystarczy zatem nabyć akcje dzień przed uchwałą, aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy. Warunkiem jest jednak wypracowanie zysku i decyzja o podziale tych środków pomiędzy wspólników. Zatem akcjonariusz spółki nie ma gwarancji, że taką dywidendę otrzyma, aż do czasu, gdy zapadnie uchwała o wypłacie.

Jak obliczyć wysokość dywidendy w spółce?

Kwota dywidendy do podziału jest ustalana na zgromadzeniu. Może to być część zysku lub całość, łącznie z kapitałem zapasowym. Ogólną wartość dywidendy dzieli się na liczbę sprzedanych wspólnikom akcji. Tak powstaje kwota przypadająca na jedną akcję zwykłą. Akcje uprzywilejowane mają zwykle wartość wyższą, w zależności od ustaleń w statucie. Inwestor otrzymuje więc sumę, odpowiadającą iloczynowi posiadanych akcji spółki i kwocie przypadającej na każdą akcję.

Na jakich zasadach wypłacana jest dywidenda?

Kwota wypłaty pomniejszania jest o podatek od dywidend, czyli tzw. podatek Belki. Jego stawka wynosi 19%, a odprowadza go spółka. Akcjonariusz nie musi nawet wykazywać tego dochodu w rozliczeniu rocznym. Po opodatkowaniu środki przelewane są na rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Zdarza się niekiedy, że dywidenda przekazywana jest w formie aktywów bądź nowo wyemitowanych akcji spółki.

Prawo do dywidendy jest swego rodzaju wynagrodzeniem za zainwestowanie środków w spółkę. Jeśli planujesz zakup tego rodzaju akcji, to wykaz spółek dywidendowych znajdziesz w Internecie.

Archiwum: listopad 2022
Prawo do dywidendy