Zapamiętaj!

  • Mir domowy to prawo każdego lokatora do niezakłóconego korzystania z mieszkania, lokalu lub domu, regulowane przez przepisy kodeksu karnego.
  • Naruszenie miru domowego polega na wtargnięciu do cudzego mieszkania bez zgody właściciela lub nieopuszczeniu lokalu pomimo żądania właściciela.
  • Sprawcą naruszenia miru domowego może być każda osoba, która nie ma prawa dostępu do danego lokalu.
  • Naruszenie miru domowego należy zgłosić na policję i złożyć wniosek o ściganie sprawcy.
  • Przestępstwo naruszenia miru domowego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności.
  • Osoba poszkodowana może również wytoczyć sprawcy postępowanie cywilne z powodu naruszenia dóbr osobistych.
  • Zakłócanie ciszy nocnej nie jest bezpośrednio naruszeniem miru domowego, ale może być karane zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń.

Na czym polega naruszenie miru domowego?

W Kodeksie karnym znajduje się informacja, czym jest zakłócenie miru domowego i w jakich sytuacjach możemy o nim mówić. Chodzi o wdarcie się obcej osoby do cudzego mieszkania, lokalu lub domu bez zgody właściciela, a także o nieopuszczenie danego lokalu, mieszkania pomimo żądania właściciela. Osoba taka podlega karzeograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku lub karze grzywny. Nie ma tu znaczenia, czy owo wtargnięcie odbyło się z wykorzystaniem siły, czy bez. Istotny jest brak przyzwolenie ze strony właściciela, przebywanie w lokalu wbrew woli właściciela. 

Sprawcą może być zatem każda osoba, która nie ma prawa dostępu do danego lokalu, budynku, nie jest więc jego właścicielem, najemcą, nie posiada do niego żadnych innych praw. O zakłóceniu miru domowego można zatem mówić w przypadku wtargnięcia na jakiś teren, wdarcia się do lokalu, mieszkania, a nawet na teren działki budowlanej. 

Jak i gdzie zgłosić naruszenie miru domowego?

Zakłócenie miru domowego można i należy zgłosić, ponieważ według kodeksu karnego jest to przestępstwo. Poszkodowany musi jednak zgłosić fakt zakłócenia miru na policji, a następnie złożyć wniosek o ściganie przestępcy. Warto pamiętać, że taki czyn przedawnia się dopiero po upływie 5 lat. Trzeba podkreślić, że zakłócenie miru domowego to nie tylko naruszenie praw majątkowych danej osoby, ale również naruszenie dobrostanu psychicznego. 

Jak napisać wniosek o ściganie przestępcy?

Aby dochodzić swoich praw z racji naruszenia miru domowego, osoba pokrzywdzona musi:

  • złożyć zawiadomienie o przestępstwie – oznacza to konieczność poinformowania organów dochodzenia o popełnieniu przestępstwa (wdarcia się na teren lokalu, domu, mieszkania, garażu, działki). Zawiadomienie może być złożone w formie ustnej lub pisemnej na każdym komisariacie policji czy prokuraturze. Po złożeniu zawiadomienia służby są zobowiązane podjąć dochodzenie;
  • złożyć wniosek o ściganie sprawcy – oba dokumenty można złożyć jednocześnie. We wniosku o ściganie muszą się znaleźć następujące informacje: miejscowość, data, dane pokrzywdzonego, wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek (policja, prokuratura), treść wniosku i uzasadnienie, a następnie podpis pokrzywdzonego.

                                                                                                                                                                                        (miejscowość, data)

(dane pokrzywdzonego)

Do (dane jednostki Policji lub prokuratury)

WNIOSEK o ściganie

Na podstawie art. 12 § 1 k.p.k. wnoszę o ściganie …………………… (dane sprawcy lub informacja, że sprawca nieznany) w związku z popełnieniem na moją szkodę przestępstwa …………………………………… (rodzaj przestępstwa) w dniu ………………. (data) w ………………. (miejsce).

Uzasadnienie

[tu należy zwięźle opisać stan faktyczny noszący znamiona przestępstwa i ewentualnie podać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Sam wniosek o ściganie nie wymaga uzasadnienia.]

(podpis pokrzywdzonego)

Jak karane jest przestępstwo?

Kto zakłóca mir domowy, dopuszcza się przestępstwa, dlatego kodeks karny wyraźnie mówi o karze. Osoba dopuszczająca się takiego czynu podlega grzywnie, ograniczenia wolności, grozi jej również rok pozbawienia wolności. Najczęściej jednak orzekane są kary pieniężne. Kwoty te przeznacza się na rzecz różnych organizacji społecznych. 

Właściciel nieruchomości, osoba poszkodowana może również wytoczyć sprawcy postępowanie cywilne z uwagi na naruszenie dóbr osobistych. Mówi o tym art. 24 kodeksu cywilnego. 

Zdarza się, również, że naruszenie jest postrzegane jako przestępstwo o niskiej szkodliwości społecznej. W takiej sytuacji następuje umorzenie postępowania, zawieszenie wykonania kary lub odstąpienie od jej wymierzania. 

Czy zakłócanie ciszy nocnej jest naruszeniem miru domowego?

Naruszeniem miru domowego w myśl przepisów kodeksu karnego nie będzie zakłócanie ciszy nocnej np. przez puszczanie głośnej muzyki, urządzenie imprezy, czy przeprowadzanie remontu. Kodeks karny nie bierze pod uwagę tego rodzaju uciążliwości. Jeśli masz do czynienia z taką sytuacją, ratunku możesz szukać w przepisach kodeksu wykroczeń. Art. 51 § 1 mówi, że każdy zakłócający spokój, porządek publiczny krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Zatem czym innym jest naruszenie miru domowego, a czym innym zakłócanie ciszy nocnej. 

Czym jest nietykalność mieszkania?

Poruszając kwestię ochrony miru domowego, należy wspomnieć o terminie nietykalności mieszkania. Nietykalność mieszkania to podstawowe prawo chronione przez prawo międzynarodowe i konstytucje większości krajów. Oznacza to, że bez zgody właściciela lub osoby zamieszkującej dane mieszkanie, nikt inny nie ma prawa do jego przeszukania, wtargnięcia lub jakiegokolwiek naruszenia. Takie naruszenie może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach, zwykle wymaganych przez prawo, takich jak na przykład na mocy nakazu sądowego wydanego w ramach śledztwa kryminalnego.

W Polsce nietykalność mieszkania jest gwarantowana przez konstytucję. Artykuł 50 mówi, że nikt nie może być zmuszony do opuszczenia lokalu mieszkalnego, chyba że na mocy ustawy. Ograniczenie w używaniu nieruchomości może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i z zachowaniem wymogów stawianych przez konstytucję.

Jednakże nietykalność mieszkania nie jest absolutna. W przypadku przestępstwa lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, organy ścigania mogą uzyskać pozwolenie od sądu na wtargnięcie i przeszukanie mieszkania.

Czym jest naruszenie prawa własności?

Prawo własności jest podstawowym prawem gwarantowanym przez większość systemów prawnych na świecie. Pozwala właścicielowi na wyłączne korzystanie z danego dobra, zarządzanie nim, rozporządzanie nim w granicach prawa. Naruszenie prawa własności zachodzi, gdy inne osoby, bez zgody właściciela, używają, uszkadzają lub w inny sposób ingerują w posiadane dobro. Takie naruszenie może przyjmować różne formy, takie jak kradzież, uszkodzenie mienia, czy wtargnięcie.

Naruszenie prawa własności, szczególnie w kontekście mieszkania, może mieć ścisły związek z naruszeniem miru domowego. Mieszkanie jest miejscem prywatnym, w którym mieszkańcy powinni czuć się bezpiecznie. Jeżeli osoba nieuprawniona wtargnie do czyjegoś mieszkania, nie tylko narusza prawo własności, ale też zakłóca mir domowy, co stanowi naruszenie praw mieszkańców. 

Każdy z nas ma prawo do zachowania spokoju i prywatności. Warto pamiętać, że nikt nie może wejść do mieszkania bez zgody właściciela, musi również je opuścić na jego wyraźne żądanie. Zakłócanie miru domowego jest karane (art. 193 kodeksu karnego).

Archiwum: czerwiec 2023
mir domowy