Nie każdy pracownik zdaje sobie z tego sprawę, jednak Kodeks Pracy wskazuje na to, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Aby tak się stało, muszą wystąpić określone sytuacje. Sprawdź, kiedy okres wypowiedzenie nie jest obowiązujący.

Rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia przybiera skutek natychmiastowy. Warto jednak wiedzieć, jakie uprawnienia w tym zakresie ma pracownik oraz jakie obowiązki musi spełnić zatrudniający. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko w określonych sytuacjach.

Co powinno znaleźć się na oświadczeniu?

Oświadczenie kończące stosunek pracy powinno zawierać takie kluczowe informacje jak:

 • miejscowość;
 • data;data zawarcia umowy;
 • dane pracownika i pracodawcy;
 • przyczynę rozwiązania umowy;
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie;
 • termin rozwiązania umowy;
 • podpis pracodawcy;
 • podpis pracownika i data odebrania przez niego pisma.

To niezwykle ważne, ponieważ dokument ten może być później traktowany jako dowód w procesie sądowym.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Zgodnie z polskim prawem pracodawca może nie zachować okresu wypowiedzenia i zwolnić pracownika z wykonywania pracy niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy nastąpiło porozumienie. W tym celu należy dostarczyć pracownikowi oświadczenie o tym, że następuje rozwiązanie bez wypowiedzenia wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Może to nastąpić bezpośrednio z winy pracownika, jak i bez jego winy.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Jak sama nazwa wskazuje, następuje ono z wyraźnej winy pracownika. Inaczej nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym. W ten sposób stosunek pracy bez wypowiedzenia pracodawca może rozwiązać tylko w trzech sytuacjach:

 • pracownik popełnił w okresie trwania umowy przestępstwo, przez które nie może kontynuować pracy na danym stanowisku;
 • pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia, przez co nie może wykonywać pracy na danym stanowisku.

Szczegółowe informacje i przykłady różnego rodzaju naruszeń znajdują się w przepisach polskiego prawa. Warto pamiętać o tym, że także pracownik może zakończyć współpracę w trybie natychmiastowym, gdy pracodawca dopuścił się rażącego przewinienia wobec niego, a także nie respektuje prawa pracowniczego. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie (zgodnie z art 55 Kodeksu Pracy) w wysokości wynagrodzenia za pracę, które pobierałby przez okres wypowiedzenia. W związku z tym umowa może zostać rozwiązana z winy pracodawcy lub pracownika.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i bez winy pracownika

Może się zdarzyć tak, że pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez winy pracownika. Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik jest niezdolny do pracy w długim okresie i zaczyna to być uporczywe. Dochodzi do tego m.in., gdy stwierdzi się niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy, to wystarczą 3 miesiące nieobecności. Gdy pracownik był zatrudniony dłużej, to łączny okres niezdolności i pobierania wynagrodzenia i zasiłku musi wynosić 182 dni lub 270 w przypadku gruźlicy. Kolejnym przykładem jest ten, w którym pracownik nie jest obecny w pracy dłużej niż miesiąc i nie jest to spowodowane chorobą, ani urlopem.

Jednocześnie pracodawca nie może zerwać w sposób natychmiastowy umowy z pracownikiem, którego nieobecność spowodowana jest opieką nad dzieckiem (do 60 dni w roku kalendarzowym) lub odosobnionym z powodu choroby zakaźnej. Wówczas pracownikowi przysługuje dodatkowa ochrona.

Archiwum: październik 2022
pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia