Podatek od środków transportowych to jedna z danin lokalnych. Dotyczy różnego rodzaju samochodów i innych pojazdów. Kto jest jego płatnikiem i jakie są stawki podatku transportowego? Dowiedz się!

Wymieniona danina dotyczy tych pojazdów silnikowych posiadających dopuszczalną masę powyżej 3,5 tony. Jeżeli twój samochód lub jakikolwiek inny pojazd przekracza ów limit, jesteś zobowiązany do opłacania podatku od środków transportowych za każdy rok podatkowy ich użytkowania.

Podatek od środków transportu – podstawa prawna

Danina ta zalicza się do tak zwanych podatków lokalnych. Są to należności, które stanowią jedne ze źródeł budżetów gmin. Tym samym, jak i wiele podobnych, jest ona regulowana przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Za wszelkie decyzje w tym zakresie odpowiedzialny jest Minister Finansów. Stawki, wzór deklaracji i wszelkie lokalne decyzje w tej sprawie znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kto jest podatnikiem?

Podatnicy w omawianym przypadku to osoby fizyczne oraz prawne, które są właścicielami środków transportowych, zarejestrowanych na terytorium Polski. Dotyczy to także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, jeżeli został zarejestrowany na nie jakiś środek transportu.

Warto dodać, że daninę tę będziesz musiał opłacić także wtedy, kiedy dany środek transportowy zarejestrowany na terytorium Polski został ci przekazany przez kogoś z zagranicy. Nie ma znaczenia, czy został on przekazany przez osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Zobacz także  Dni wolne od pracy [cnt-year]. Wymiar czasu pracy i kalendarz świąt w [cnt-year] roku

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

W przypadku podatku od środków transportowych obowiązek zapłaty powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca po tym, w którym zarejestrowałeś dany pojazd na terytorium Polski. Alternatywnie, pierwszego dnia miesiąca po tym, w którym nabyłeś pojazd, jeżeli był on już wcześniej zarejestrowany na terytorium RP. Obowiązek płatności daniny powstaje także wtedy, jeśli dany pojazd z ruchu został wycofany, a następnie do niego przywrócony. Wtedy odnawia się on w momencie przywrócenia go do ruchu.

Kiedy obowiązek podatkowy wygasa? Stanie się tak w przypadku wyrejestrowania pojazdu. Obowiązek wygaśnie wraz z końcem miesiąca, w którym przeprowadziłeś ten proces. Analogicznie, w przypadku, gdy środek transportowy został czasowo wycofany z ruchu. Wtedy także obowiązek podatkowy wygaśnie z końcem miesiąca. Jeżeli zaś dany pojazd został ci powierzony na określony czas, obowiązek ustanie, gdy umowny okres minie.

Podatek od środków transportowych – co stanowi przedmiot opodatkowania?

Przedmiotem opodatkowania w tym przypadku są wszelkie środki z masą zespołu pojazdów od 3,5 tony. Katalog środków, które podlegają obowiązkowi zapłaty omawianej daniny, jest bardzo precyzyjny. Oto lista środków transportowych, które stanowią przedmiot płatności daniny:

 • samochody ciężarowe, których masa całkowita jest większa niż 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • pojazdy jak wskazane wyżej o masie równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie. Mowa tu o pojazdach, których masa jest wyższa niż 3,5 tony i nie przekracza 12 ton, łącznie z naczepą lub przyczepą;
 • ciągniki balastowe i siodłowe takie jak wskazane wyżej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów przekraczającej 12 ton; w tym przypadku również wlicza się masa przyczepy lub naczepy;
 • naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton, razem z pojazdem silnikowym. Wyjątkiem są w tym przypadku te środki transportu, których przeznaczeniem jest działalność rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy oraz naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę dopuszczalną powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolną pojazdów.
Zobacz także  Waloryzacja emerytury w [cnt-year] roku – ile wyniesie podwyżka świadczeń dla emerytów brutto i netto?

Kiedy i w jaki sposób możesz opłacić podatek od środków transportowych? Pamiętaj o deklaracji!

Tę daninę opłacasz w każdym roku, dokonując stosownego przelewu na rachunek gminy, w której mieszkasz jako podatnik. Opłaty należy dokonać w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku. Pierwsza z nich jest płatna do 15 lutego, zaś drugą musisz opłacić po sześciu miesiącach, czyli do 15 września.

Gdzie możesz opłacić podatek?

Jako płatnik owej daniny, możesz wywiązać się z ciążącego na tobie obowiązku w odpowiednim urzędzie, znajdującym się w danej gminie. Może to być urząd gminy, miasta lub urząd miasta na prawach powiatu. Podatek od środków transportowych w Warszawie jest z kolei opłacany w odpowiednich urzędach dzielnicowych.

Opłata podatku pod względem formalnym – odpowiednie dokumenty

Właściwą deklarację na podatek od środków transportowych musisz przedstawić do 15 lutego roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli powstał po tym dniu, musisz przedstawić deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

Wszelkie sprawy urzędowe związane z tą daniną załatwisz we właściwym organie podatkowym, który znajduje się w twoim miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy właścicielem podlegających opodatkowaniu środków transportowych jest wielozakładowe przedsiębiorstwo, sprawa wygląda nieco inaczej. W takiej sytuacji każdorazowo podatek za ten rok należy opłacić w tym organie podatkowym, który znajduje się w tym samym miejscu, co zakład. Jeżeli dany środek transportu stanowi własność dwóch osób, podatek musi opłacić ta, która została wpisana jako pierwsza do dowodu rejestracyjnego.

Stawki podatku od środków transportowych w 2023

Jako, że jest to podatek lokalny, jego stawki uchwalane są przez rady gmin. Uchwały rad są przy tym zależne od dolnych i górnych limitów tej daniny, jakie zostały określone w stosownej ustawie. Od czego zależy wysokość stawek? Dana gmina, ustalając je, może brać pod uwagę różne czynniki. Zaliczają się do nich między innymi:

 • wielkość pojazdu;
 • to, ile osób może przewozić;
 • rok produkcji;
 • czy pojazd ma wpływ na środowisko.
Zobacz także  Podwyżki dla żołnierzy [cnt-year] – sprawdź, ile wyniosą wg rozporządzenia MON

Samochody ciężarowe

W 2023 wzrosły stawki podatku od środków transportowych. W przypadku tego typu pojazdów, których masa mieści się w przedziale 3,5–12 ton, stawki podatku od środków transportowych w 2023 roku wynoszą odpowiednio:

 • 1020,16 zł, jeżeli masa pojazdu mieściła się w przedziale 3,5–5,5 tony;
 • 1701,84 zł, jeżeli masa pojazdu wynosiła między 5,5 a 9 ton;
 • 2042,19 zł dla pojazdów o masie przekraczającej 9 ton, a mniejszej niż 12 ton.

Z kolei, w przypadku samochodów ciężarowych, których masa przekracza 12 ton, podatek wynosi 3897,01 zł.

Autobusy

Stawki dla autobusów określane są według liczby miejsc dla pasażerów w pojeździe. Nie wlicza się do tego miejsce kierowcy. W 2023 roku obowiązują dwie stawki:

 • jeżeli liczba miejsc wynosi 22 lub więcej – 2411,44 zł;
 • jeżeli liczba miejsc jest mniejsza niż 22 – 3048,71 zł.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych

Jak w przypadku wielu danin, tak i w tym podatnicy mogą liczyć na przewidziane w prawie zwolnienia. Jakie to ulgi? Należności nie trzeba opłacać od tych pojazdów, które uznano za zabytkowe. Nie podlegają mu też pojazdy specjalne lub stanowiące zapasy mobilizacyjne. Daniny nie muszą płacić także przedstawiciele dyplomacji urzędów konsularnych i misji zagranicznych.

Warto pamiętać, że rady gmin mogą wprowadzać innego rodzaju zwolnienia przedmiotowe. Wynika to z ustawy. Tym samym warto, abyś sprawdził, czy różnorakie zwolnienia nie obowiązują w twojej gminie.

Podatek od środków transportowych 2023 – podsumowanie

Danina ta dotyczy wielu użytkowników pojazdów na terytorium Polski. Jak widzisz, grupy środków transportu, z którymi związana jest ta danina, zostały jasno określone przez ustawodawcę.

To o czym powinieneś pamiętać to fakt, że omawiane rozwiązanie stanowi podatek lokalny. Tym samym wszelkich formalności z nim związanych dokonasz w lokalnym urzędzie. Pamiętaj także o zwróceniu uwagi na ulgi, które być może wprowadziła twoja rada gminy!

podatek od środków transportowych