Zmiany 2022

Dodatek mieszkaniowy 2022 – komu przysługuje świadczenie na czynsz i jak je otrzymać?

5 minut(y) czytania
5/5 - (1 głos)

Nie wszystkie osoby zdają sobie sprawę, że przysługuje im dodatkowe świadczenie finansujące w części koszty, związane z utrzymaniem mieszkania. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać pieniądze?

Chcąc dostać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać pewne kryteria. Wysokość dodatku oraz decyzja o jego przyznaniu związana jest z dochodem gospodarstwa domowego, powierzchnią lokalu mieszkalnego oraz tytułem prawnym do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy 2022?

Chcąc otrzymać dofinansowanie do utrzymania mieszkania, trzeba spełniać kilka warunków. Poniżej przedstawiamy warunki przyznania dodatku mieszkaniowego.

Żeby dostać dodatek mieszkaniowy, należy jednocześnie spełniać trzy warunki:

 • posiadać tytuł prawny do lokalu;
 • dochód na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać wysokości określonej w ustawie;
 • powierzchnia lokalu nie przekracza metrażu, określonego w ustawie.

Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy 2022?

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, które przebywają w instytucjach, zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie, takich jak:

 • ośrodek pomocy społecznej;
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 • schronisko dla nieletnich;
 • zakład poprawczy lub zakład karny;
 • szkoła z internatem.

Tych osób nie wlicza się wtedy także do gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy 2022 a tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom, mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im prawo spółdzielcze do danego lokalu mieszkalnego;
 • osobom, które mieszkają w lokalach, znajdujących się w budynkach, które stanowią ich własność;
 • właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom, które mają tytuł prawny do danego lokalu i ponoszą wydatki, związane z jego utrzymaniem;
 • osobom, które nie maj ą tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, ale oczekują na przyznanie lokalu socjalnego lub zamiennego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego a dochód na członka gospodarstwa domowego

Wypłata dodatku należy się osobom,, których dochód na mieszkańca nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie. Kryterium dochodowe w tym zakresie oblicza się na podstawie:

 • sprawdzenia średniego miesięcznego dochodu miesięcznego na jednego mieszkańca w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • dokładnie sprawdzenie, ile w dniu złożenia podania wynosi kwota najniższej emerytury;
 • w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym jednoosobowym średni dochód na osobę nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury, przysługuje pełen dodatek mieszkaniowy;
 • w gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekraczać 125% kwoty najniższej emerytury, aby można przyznać pełną wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Czy otrzymam dodatek mieszkaniowy przy przekroczeniu dochodu?

Jeżeli w gospodarstwie domowych wysokość dochodu przekracza ustaloną kwotę, wciąż można otrzymać dofinansowanie. W takiej sytuacji nadwyżka nie może jednak przekroczyć kwoty całego dodatku mieszkaniowego. Wtedy od kwoty dodatku odlicza się kwotę nadwyżki, a pozostała należność zostaje wypłacona.

Świadczenie mieszkaniowe a powierzchnia lokalu

Osoby, spełniające kryterium dochodowe i posiadające tytuł prawny do lokalu, w dalszym ciągu mogą dodatku nie otrzymać. Dlaczego? W przepisach określona jest bowiem powierzchnia użytkowa lokalu, wpisująca się w możliwość otrzymania należnego dodatku. Dofinansowanie można otrzymać, jeżeli powierzchnia mieszkania nie przekracza powierzchni normatywnej o 30 lub 50%, jednak tylko pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w danym miejscu nie przekracza 60%. Dla gospodarstwa jendoosobowego normatywna powierzchnia wynosi 35m2, a maksymalna 45,5 m2. Przy gospodarstwie dwuosobowym normatywnie jest to 40 m2 a maksymalnie 52 m2.

Jak się oblicza wysokość podatku mieszkaniowego?

Osoby, które spełniają wszystkie wymienione wyżej warunki, mogą ubiegać się o dofinansowanie, składając wniosek do urzędu miasta i gminy. Wnioskodawca powinien przedstawić w urzędzie deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego, informację, dotyczącą powierzchni lokalu oraz tytuł prawny, jaki posiada. Wysokość dodatku, jaki można otrzymać, nie jest dla wszystkich taka sama. Urzędnicy wyliczą kwotę podatku, biorąc pod uwagę dochód każdej osoby, zamieszkującej dany lokal, jak również wysokość wydatków z nim związanych. Dlatego też, oprócz wymienionych dokumentów, warto w urzędzie przedstawić także dokumenty, potwierdzające wysokość opłat za czynsz, prą, oraz wszystkich innych opłat.

Wartość dodatku mieszkaniowego oblicza się w następujący sposób.

Krok 1

Wydatki, ponoszone na powierzchnię normatywną lokalu. Wlicza się tutaj:

 • czynsz;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości;
 • wydatki, które związane są z eksploatacją oraz utrzymaniem danego lokalu w części, przypadającej na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • koszty zarządu na nieruchomość wspólną;
 • ewentualne odszkodowania w przypadku zajmowania lokalu bez tytułu prawnego;
 • podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału;
 • inne wydatki, związane z lokalem.

Krok 2

Do obliczenia wydatków na powierzchnię normatywną konieczne jest:

 • zsumowanie wszystkich wyżej wymienionych wydatków;
 • podzielenie otrzymanej kwoty przez powierzchnię faktyczną lokalu;
 • pomnożenie otrzymanej kwoty przez powierzchnię normatywną; ma to na celu ustalenie faktycznych wydatków na powierzchnię normatywną mieszkania.

Warto wiedzieć, że powierzchnię normatywną zwiększa się o 15m2 jeżeli dany lokal zamieszkuje osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dokumentem, który ma potwierdzać taki stan chorego, jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jak dostać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta na wniosek osoby, która jest uprawniona do dofinansowania. Do wniosku należy dodać informację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie podania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Podczas procesu administracyjnego rozpatrywania wniosku, organ odpowiedzialny jest uprawniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wszelkie nieprawidłowości, takie jak odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, duże dysproporcje pomiędzy deklarowanymi dochodami, a faktycznym stanem majątkowym, ilość zamieszkujących lokal inna niż wskazana, stanowią podstawę do odrzucenia wniosku i odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kiedy wypłaca się dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub innej osobie, która uprawniona jest do pobierania należności za lokal. Świadczenie przyznawane jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca, objętego świadczeniem.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego a zaległości w opłatach

Jeżeli osoba, która otrzymała dodatek, będzie zwlekała z płatnościami za lokal, organ administracyjny ma prawo wstrzymania wydawania dodatku do czasu, aż zaległości zostaną uregulowane. Jeżeli opłaty zostaną uregulowane w okresie 3 miesięcy, dodatek zostanie wypłacony także za okres, w którym został wstrzymany. Jeżeli wnioskodawca nie opłaci zaległości w tym terminie, decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie wstrzymana.

Dodatek mieszkaniowy 2022 – podsumowanie

Dodatek mieszkaniowy pozwala na dofinansowanie opłat, związanych z lokalem mieszkalnym. Osoby, które spełniają zapisane w ustawie warunki, mogą ubiegać się o przyznanie takiego dodatku na 6 miesięcy. Wysokość finansowania zależna jest od wielu czynników i wyliczana indywidualnie na podstawie dokumentów, potwierdzających dochody gospodarstwa domowego.


Zobacz też:
Justyna Redzik
114 Artykuł(y)

o autorze
Zawodowo zajmuje się copywritingiem i usługami finansowymi. Z wykształcenia jest ekonomistką, ekspertem od prawa w biznesie i zarządzania logistyką. Prowadzi firmę, która zajmuje się doradztwem finansowym, dlatego też w tej tematyce czuje się najlepiej. Jej pasją jest psychologia i szeroko rozumiany handmade.
Artykuły
Nasze propozycje
Zmiany 2022

Niedziele handlowe wrzesień 2022 – czy 25 września sklepy będą otwarte?

Zmiany 2022

W co inwestować w 2022 roku? Jak pomnażać swoje aktywa?

Zmiany 2022

Wskaźnik WIRD zamiast WIBOR® – decyzja Komitetu NGR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.